Kreditno ovrednoteni (ECTS)  predmet

Pravna klinika: Pravo v športu

Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Število ECTS KT

4 ECTS KT

Študijski program

Za uveljavljanje ECTS kreditnih točk v študijskem program 1. in 2. stopnje

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Študent mora biti vpisan vsaj v 3. letnik prvostopenjskega študija Pravo na Pravni fakulteti ali primerljivega letnika vseh ostalih članic Univerze v Ljubljani, izkazati motiviranost z motivacijskim pismom ter predložiti življenjepis. Izbira kandidatov se opravi glede na motiviranost, povprečno študijsko oceno, znanje tujih jezikov, morebitne izkušnje ter ustreznost glede na osebni razgovor. Izbiro študentov opravi nosilec predmeta.

Oblike dela

 • Predavanja: 30 ur.
 • Samostojno delo: 90 ur.

Način ocenjevanja

Ni številčne ocene: opravil/a-ni opravil/a.

Vsebina predmeta

Teoretični del: 

Študenti se najprej udeležijo uvodnega sklopa predavanj, kjer se seznanijo s temeljnimi pojmi športnega prava, predvsem povezanosti med pravom in športom. V nadaljevanju sledi niz predavanj, ki se nanašajo na to tematiko. Študenti lahko tudi aktivno sodelujejo pri okroglih mizah.
 
Praktični del: 

Praktično delo izbrani študenti opravljajo pod nadzorom zunanjih mentorjev na različnih športnih zvezah oziroma organizacijah, ki so povezane s športom. 

Cilji in kompetence

 • Seznanitev z učinkovanjem temeljnih pravnih načel na šport, športne organizacije in druge deležnike;
 • seznanitev z notranjim delovanjem športnih institucije;
 • sposobnost priprave osnutkov pravnih dokumentov mentorskih institucij;
 • sposobnost sodelovanja v organih in v vseh stopnjah različnih postopkov v športnih organizacijah in
 • izpopolnjen odnos do dela in strank ter aktivno sodelovanje s slednjimi. 

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: 

 • uporaba prava v praksi, delo na konkretnih primerih in pisanje osnutkov uradnih vlog;
 • pridobitev praktičnih izkušenj, koristnih za bodoče strokovno delo; 
 • novo znanje na področju športnega prava in drugih spremljajočih pravnih področij; in
 • spoznanje profesionalne odgovornosti in etike pravniškega poklica. 

Literatura

 • Bergant Rakočevič, Ilešič, Grilc, Podobnik, Levovnik, Jagodic, Možina, Gornik in Vlahek. Šport in pravo. GV založba: Ljubljana 2008.  
 • Gardiner, O'Leary, Welch,Boyes, Naidoo. Sports Law. 4th Edition. Routledge: New York 2011.  
 • Veljavna zakonodaja, sodna praksa, posamezni znanstveni članki, prezentacije predavateljev (objavljeno sproti).

Opombe

Kreditno ovrednoteni predmeti so financirani s strani Univerze v Ljubljani in so za študente Univerze v Ljubljani brezplačni.