Kreditno ovrednoteni (ECTS)  predmet

Pravna svetovalnica za varstvo pred diskriminacijo

Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Število ECTS KT

4 ECTS KT

Študijski program

Za uveljavljanje ECTS kreditnih točk v študijskem programu Pravo 1. in 2. stopnje.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Študent oziroma študentka mora biti vpisan/-a vsaj v 3. letnik prvostopenjskega študija Pravo na Pravni fakulteti UL, izkazati motiviranost z motivacijskim pismom ter predložiti življenjepis. Izbira kandidatk in kandidatov se opravi glede na naslednja merila: motiviranost in izkazano zanimanje za področje, predhodno pridobljeno znanje ali izkušnje na tem oziroma sorodnem področju,  povprečna študijska ocena, časovna razpoložljivost in primernost študentke ali študenta glede na ustni razgovor. Prednost pri izbiri imajo študentke in študenti višjih letnikov. Izbiro študentk oziroma študentov opravi nosilec predmeta.

Oblike dela

 • Predavanja: 10 ur.
 • Seminar: 20 ur.
 • Samostojno delo: 90 ur.

Način ocenjevanja

Ni številčne ocene: opravil/a-ni opravil/a.

Vsebina predmeta

Delovanje pravne svetovalnice je namenjeno krepitvi znanja in pridobivanju izkušenj študentk in študentov Pravne fakultete UL na področju prava varstva pred diskriminacijo in spodbujanja enakosti. Dejavnosti svetovalnice so organizirane na dveh ravneh: (i) kot usposabljanje za delo ter (ii) pridobivanje praktičnih izkušenj pri delu na področju delovanja svetovalnice.      


V okviru usposabljanja je poudarek na pridobivanju (teoretičnega) znanja s tega pravnega področja (na mednarodni in nacionalni ravni). Usposabljanja poteka v dveh korakih. Kot uvodni sklop predavanj o pravnih mehanizmih varstva pred diskriminacijo, ki mu sledi vključitev v praktično delo. Drugi del usposabljanja je organiziranje seminarjev med letom (po vključitvi v praktično delo), na katerih sodelujoči študenti in študentke pod vodstvom nosilca obštudijske dejavnosti drug drugemu predstavljajo ožje področje dela oziroma mentorsko organizacijo ali institucijo, v katero so vključeni, in pridobljene izkušnje ali specifične probleme, s katerimi se srečujejo pri delu.    
 
V okviru druge ravni delovanja svetovalnice, tj. pridobivanja praktičnih izkušenj, so študentke in študenti po uspešno opravljenem uvodnem (teoretičnem) usposabljanju razporejeni na delo v nekatere državne inštitucije (npr. Zagovornik oziroma zagovornica načela enakosti, Urad Varuha oziroma varuhinje človekovih pravic) in nevladne organizacije (npr. Društvo informacijski center Legebitra), kjer med letom, pod vodstvom zunanjih mentorjev, strokovnjakov z bogatimi delovnimi izkušnjami na tem področju, sodelujejo pri pravniškem delu na področju varstva pred diskriminacijo ter spodbujanja enakosti.   

Cilji in kompetence

 • Sposobnost prepoznavanja pravnih problemov glede diskriminacije na različnih pravnih področjih;
 • zmožnost iskanja pravnih poti oziroma možnosti za reševanje pravnih problemov v zvezi z diskriminacijo;  
 • usposobljenost za pripravo osnutkov pravnih dokumentov in krepitev pravniškega pisanja; 
 • krepitev primernega odnosa do strank ter usposobljenost za aktivno sodelovanje v (svetovalnih) razgovorih s strankami v okviru aktivnosti mentorskih organizacij;
 • seznanitev z notranjim delovanjem in dinamiko dela v mentorskih organizacijah.

Predvideni študijski rezultati

 • Pridobitev praktičnih izkušenj s pravniškim delom, koristnih za bodoče strokovno delo;
 • pridobitev novega znanja na področju prava varstva pred diskriminacijo in spodbujanja enakosti v povezavi z drugimi pravnimi področji; 
 • boljše razumevanje in zmožnost razlaganja ključnih pravnih problemov glede diskriminacije v luči družbenega konteksta;
 • utrditev pomena profesionalne odgovornosti in etike pravniškega poklica skozi delo na praktičnih primerih. 

Literatura

Pravni viri s področja varstva pred diskriminacijo (Ustava RS in mednarodni pravni viri, zakonodaja (npr. Zakon o varstvu pred diskriminacijo, Zakon o enakih možnostih žensk in moških, Zakon o izenačevanju možnosti invalidov), (ustavno)sodna praksa.  

Boj proti diskriminaciji.

Priročnik za usposabljanje. Human European Consultancy v sodelovanju s Skupino za migracijsko politiko. Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti, Luksemburg 2006.   - Priročnik za nevladne organizacije v boju proti diskriminaciji. Prevedla in priredila Neža Kogovšek. Mirovni inštitut, junij 2005.

Europe Handbook on European Non-discrimination Law. European Union Agency for Fundamental Rights, European Court of Human Rights - Council of Europe. Publications Office of the European Union, Luxembourg 2011.

Ellis, Evelyn: EU Anti-Discrimination Law, Oxford University Press, Oxford University Press Oxford, New York, 2015; selected chapters (izbrana poglavlja). 

Edel, Frederic: The prohibition of discrimination under the European Convention on Human Rights, Council of Europe, Strasbourg 2010; selected chapters (izbrana poglavlja). 

Opombe

Kreditno ovrednoteni predmeti so financirani s strani Univerze v Ljubljani in so za študente Univerze v Ljubljani brezplačni.