Kreditno ovrednoteni (ECTS)  predmet

Delovno-pravna klinika

Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Število ECTS KT

4 ECTS KT

Študijski program

Za uveljavljanje ECTS kreditnih točk v študijskem programu Pravo 1. in 2.  stopnje

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Študent mora biti vpisan vsaj v 4. letnik prvostopenjskega študija Pravo na Pravni fakulteti, izkazati motiviranost z motivacijskim pismom ter predložiti življenjepis. Izbira kandidatov se opravi glede na motiviranost, povprečno študijsko oceno, morebitne izkušnje ter ustreznost glede na osebni razgovor. Izbiro študentov opravi nosilec predmeta.

Oblike dela

 • Predavanja: 30 ur.
 • Samostojno delo: 90 ur.

Način ocenjevanja

Ni številčne ocene: opravil/a-ni opravil/a.

Vsebina predmeta

Teoretični del: 

Študenti se najprej udeležijo predavanj v zimskem semestru, kjer se podrobneje seznanijo z izbranimi poglavji delovnega prava ter izbranimi aktualnimi praktičnimi in teoretičnimi vprašanji s področja delovnega prava.   

 

Praktični del: 

Praktično delo študenti opravljajo pod nadzorom zunanjih mentorjev, pravnih strokovnjakov z bogatimi delovnimi izkušnjami v Uradu Varuha človekovih pravic, na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektoratu RS za delo, na Delovnem in socialnem sodišču, Vrhovnem sodišču in drugih ustanovah.  

Cilji in kompetence

 • Priprava osnutkov pravnih dokumentov, 
 • izboljšanje sposobnosti sodelovanja v vseh oblikah in stopnjah uveljavljanja in varstva pravic delavcev,
 • seznanitev z notranjim delovanjem mentorske inštitucije in primernim odnosom do strank in dela ter aktivno sodelovanje v svetovalnih razgovorih s strankami oz. drugih aktivnostih mentorskih inštitucij.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: 

 • uporaba delovnega prava v praksi, delo na konkretnih primerih in pisanje osnutkov pravnih pisanj, 
 • pridobitev praktičnih izkušenj, koristnih za bodoče strokovno delo,  
 • novo znanje na področju vseh vej delovnega prava, 
 • spoznanje profesionalne odgovornosti in etike pravniškega poklica.

Literatura

 • ZDR-1 s komentarjem, GV, Založba, 2016
 • Tičar Luka, Nove oblike dela, LMS Manet, Pravna fakulteta v Ljubljani, 2012
 • Kresal Šoltes Katarina, Vsebina kolektivne pogodbe, GV Založba, Ljubljana 2011  
 • Novak Mitja (et.al.), Konvencije Mednarodne organizacije dela s komentarjem, GV Založba, Ljubljana, 2006

Opombe

Kreditno ovrednoteni predmeti so financirani s strani Univerze v Ljubljani in so za študente Univerze v Ljubljani brezplačni.