Kreditno ovrednoteni (ECTS)  predmet

Študijska ekskurzija

Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Število ECTS KT

3 ECTS KT

Študijski program

ECTS kreditne točke lahko uveljavljate v enovitem magistrskem študijskem programu.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Študent se tekom študija po lastni presoji prijavi na različne večdnevne študijske ekskurzije, ki jih organizirajo nosilci predmeta. Trajanje ekskurzije mora biti vsaj 4 dni, da jo je možno šteti kot obštudijsko dejavnost. Študent mora nato ob prijavi k predmetu predložiti potrdilo nosilca predmeta, ki dokazuje, da je sodeloval na ekskurziji.  Če študent v času študija pridobi potrdilo s treh študijskih ekskurzij v skupni vrednosti 3 ECTS, se mu slednje znotraj študijskega programa prizna kot enakovredno nadomestilo Izbirnega predmeta B.

Oblike dela

 • Seminar: 60 ur.
 • Samostojno delo: 30 ur.
 • Samostojno in skupinsko raziskovalno delo na terenu, predhodne kabinetne raziskave in analize biografije in drugih virov, kritično sintezno individualno delo, ki je vsebinsko vključeno v okvire rednih predmetov študijskega programa.

Način ocenjevanja

Uspeh obštudijske dejavnosti se ocenjuje z ocenami »opravil« / »ni opravil« v skladu s Statutom UL. Ocena se podeli na podlagi izkazanih znanj in pisnih prispevkov:

 • predhodna pisna predstavitev izbranih arhitekturnih del ter
 • ustna predstavitev izbranih arhitekturnih dela na lokaciji.

Vsebina predmeta

Obštudijska dejavnost je neposredno vezana na delo pri predmetih Projektiranje 1, 2, 3, 4 in 5 ter Urbanistično projektiranje 1, 2 in 3.  V splošnem se bo vsebina obštudijske dejavnosti prilagajala vsakokratni temi predmeta Projektiranje  1, 2, 3, 4 in 5.

Cilji in kompetence

Cilji obštudijske dejavnosti so:

 • spoznati temeljna dela iz zgodovine arhitekture,
 • spoznati izbrana dela sodobne arhitekture.

Kompetence študentov po dokončanem magistrskem študiju so:

 • sposobnost opazovanja in analiziranja zgrajenih arhitekturnih del,
 • sposobnost samostojnega reševanja problemov iz prakse na podlagi analize drugih projektov, 
 • komuniciranje in predstavitev rezultatov opazovanja ter analize v projektni skupini,
 • samostojnost in odgovornost pri delu v skupini.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
 • osvojiti načrtovana znanja s pomočjo analitičnega in izkustvenega učenja,
 • osvojiti veščine predstavitve v projektni skupini.

Literatura

Temeljno literaturo za izvedbo obštudijske dejavnosti bodo določili izvajalci predmeta na podlagi vsakokratne teme obštudijske dejavnosti.

Opombe

Kreditno ovrednoteni predmeti so financirani s strani Univerze v Ljubljani in so za študente Univerze v Ljubljani brezplačni.