Kreditno ovrednoteni (ECTS)  predmet

Uvod v strokovno terminologijo arhitekture in urbanizma

Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Število ECTS KT

3 ECTS KT

Študijski program

ECTS kreditne točke lahko uveljavljate v študijskih programih prve in druge stopnje in enovitem magistrskem študiju.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Študent mora biti redno vpisan v enega od študijskih programov UL Fakultete za arhitekturo.

Oblike dela

 • Predavanja: 15 ur.
 • Seminar: 15 ur.
 • Samostojno delo: 60 ur.
 • Projektno delo v skupinah.

Način ocenjevanja

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami od 1 do 10 v skladu s Statutom UL:
 • izdelava projekta ali pisnega poročila (60%)
 • ustna predstavitev opravljenega dela(40%)

Vsebina predmeta

V splošnem se bo vsebina predmeta nanšala na spoznavanje terminoloških osnov področji ki jih vsebujejo UNI načrti predmetov študijskih programov UL FA (urbanizem, arhitektura). Študenti bodo na podlagi raziskovanja literature in opazovanja na terenu predstavljali ključne pojme iz obeh strokovnih področij s skicami in opisi. Poleg tega bodo študentje pridobivali tudi znanja iz tako imenovanih mehkih veščin. Vsebine predmeta bodo prilagojene zahtevnosti specifičnega študijskega programa in bodo vključevale:

 • projektno delo v skupinah,
 • delo na terenu,
 • komuniciranje v projektni skupini,
 • samostojnost in odgovornost pri delu v skupini, sodelovanje in pomoč pri delu šibkejših skupin.
Podrobno vsebino predmeta (nabor pojmov) bodo vsako leto sproti doloali izvajalci predmeta na podlagi že izdelanega Strokovnega terminološkega slovarja (UL FA, 2017).
 

Cilji in kompetence

Cilji predmeta:

 • osvojiti strokovno izrazoslovje v slovenščini,  
 • osvojiti socialne veščine,
 • sposobnost uporabe in povezovanja virov.
Kompetence študentov po dokončanem diplomskem študiju so:
 • poznavanje projektnega dela in sposobnost vključevanja v skupino,
 • sposobnost samostojnega iskanja virov,
 • komuniciranje v projektni skupini/na delovnem mestu,
 • samostojnost in odgovornost pri delu v skupini.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • osvojiti nova znanja s pomočjo projektnega in izkustvenega učenja,
 • osvojiti veščine komunikacije v projektni skupini in z javnostjo,
 • razumeti pomen samoevalvacije za uspešno projektno in drugo samostojno delo. 

Literatura

Temeljna literatura za izvedbo predmeta je Strokovni terminološki slovar v Slovenščini (UL FA, 2017) in viri, na podlagi katerih je bil izdelan.

Opombe

Kreditno ovrednoteni predmeti so financirani s strani Univerze v Ljubljani in so za študente Univerze v Ljubljani brezplačni.