Kreditno ovrednoteni (ECTS) predmet

Projektno in izkustveno učenje 1

Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Število ECTS KT

4 ECTS KT

Študijski program

ECTS kreditne točke lahko uveljavljate v študijskih programih prve stopnje.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Študent mora ob prijavi k predmetu napisati motivacijsko pismo glede na razpisano nalogo, temo oziroma dejavnost.  
 

Oblike dela

 • Seminar: 60 ur.
 • Samostojno delo: 60 ur.
 • Učenje na podlagi praktičnih nalog in projektov (project based learning), izkustveno učenje (experience based learning) pod vodstvom izvajalcev predmeta in vabljenih mentorjev iz drugih članic, podjetij iz gospodarstva in družbenih organizacij.

Način ocenjevanja

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami od 1 do 10 v skladu s Statutom UL:
 • izdelava projekta ali pisnega poročila (60%)
 • ustna predstavitev opravljenega dela(40%)

Vsebina predmeta

V splošnem se bo vsebina predmeta nanašala na spoznavanje vsebin in področij, ki jih učni načrti obveznih in izbirnih predmetov študijskih programov U FGG ne vsebujejo. Poleg tega bodo študentje pridobivali tudi znanja iz tako imenovanih mehkih veščin. Vsebine predmeta bodo prilagojene zahtevnosti prvostopenjskih študijskih programov in bodo vključevale: 

 • projektno delo v interdisciplinarnih skupinah,
 • samostojno reševanje problemov iz prakse,
 • komuniciranje v projektni skupini,
 • komuniciranje z javnostjo,
 • samostojnost in odgovornost pri delu v skupini,
 • sodelovanje in pomoč pri delu šibkejših skupin.

 
Podrobna vsebina predmeta se bo prilagajala izbranim temam. Vsako leto sproti jo bodo določili izvajalci predmeta.

Cilji in kompetence

Cilji predmeta so:

 • osvojiti dodatna znanja in veščine, ki so po dokončanemu študiju potrebni za uspešno vključitev v delovno okolje,
 • osvojitev socialnih veščin,
 • sposobnost oceniti svoje delo in napredek pri njem (samoevalvacija, samokritičnost).

Kompetence študentov po zaključenem obštudijskem programu so:

 • poznavanje projektnega dela in sposobnost vključevanja v interdisciplinarnih skupinah, 
 • sposobnost samostojnega reševanja problemov iz prakse, 
 • komuniciranje v projektni skupini/na delovnem mestu,
 • komuniciranje z javnostjo, 
 • samostojnost in odgovornost pri delu v skupini,
 • sposobnost samoevalvacije.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • osvojiti nova znanja s pomočjo projektnega in izkustvenega učenja,
 • osvojiti veščine komunikacije v projektni skupini in z javnostjo,
 • razumeti pomen samoevalvacije za uspešno projektno in drugo samostojno delo.  

Literatura

Temeljno literaturo za izvedbo predmeta določijo vsakokratni izvajalci predmeta, saj pričakujemo, da se bo izvedba predmeta vsako leto prilagajala izbrani temi ali celo več razpisanim temam.

Opombe

Kreditno ovrednoteni predmeti so financirani s strani Univerze v Ljubljani in so za študente Univerze v Ljubljani brezplačni.