Kreditno ovrednoteni (ECTS)  predmet

Tekmovanja v pravnem argumentiranju in simulacijah pravnih postopkov

Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Število ECTS KT

4 ECTS KT

Študijski program

ECTS kreditne točke lahko uveljavljate v študijskih programih Pravo prve in druge stopnje.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Vpis v ustrezen letnik: Študent mora biti za sodelovanje v tekmovalni ekipi vpisan v ustrezen letnik 1. ali 2. stopnje, v skladu z zahtevami organizatorja tekmovanja.   Ob prijavi mora študent predložiti življenjepis in motivacijsko pismo ter po potrebi tudi druga dokazila, če mentor tako zahteva.  Pri izboru študentov se poleg navedenega upošteva tudi dobro znanje tujega jezika, v katerem bo potekala simulacija sodnih postopkov (praviloma se izkazuje z maturitetno oceno ali certifikati jezikovnih šol). Izbor opravi mentor tekmovalne ekipe, ki lahko v okviru izbirnega postopka izvede tako pisni preizkus kot tudi intervju s kandidati.

Oblike dela

 • Predavanja: 5 ur.
 • Seminar: 25 ur.
 • Samostojno delo: 90 ur.

Način ocenjevanja

Ni številčne ocene - opravljeno, ni opravljeno.

Vsebina predmeta

Konkretna vsebina dela študenta je odvisna od področja prava, na katerem poteka tekmovanje. Zaradi podobno zastavljene oblike vseh mednarodnih in slovenskih tekmovanj v pravnem argumentiranju in simulaciji pravnih postopkov pa je (kljub navedenim razlikam) mogoče vsebino razdeliti v tri sklope glede pristopa k analizi vsebinskih vprašanj:
 
Teoretični del: Študenti se seznanijo s pomenom simulacij pravnih postopkov in z veščinami »moot courtinga«.  Preučijo splošno strokovno in znanstveno literaturo s področja tekmovanja, nato pa se osredotočijo na analizo    fiktivnega primera in študija pravnega postopka ob študiju specialistične strokovne literature, ustreznih pravnih dokumentov mednarodnih organizacij in judikatov mednarodnih sodišč.
 
Priprava pisnih memorandumov in ustnih nastopov: Na podlagi pravil vsakokratnega tekmovanja in konkretnega fiktivnega primera študenti skupaj pripravijo enega ali več pisnih memorandumov (npr. za različne vloge v postopku), nato pa še ustne nastope, ki so del vsake simulacije. Priprava na ustne nastope poteka v različnih oblikah, od treningov z mentorji in člani skupin iz preteklih let, do nastopov v okviru posebej organiziranih prijateljskih tekmovanj med posameznimi fakultetami. Na ta način se študenti mojstrijo v retoričnih veščinah, tekmovalci iz preteklih let pa hkrati nanje prenašajo svoje izkušnje iz konkretnih tekmovanj.
 
Udeležba na tekmovanju: Člani tekmovalnih ekip se udeležijo tekmovanja, na katerem v več zaporednih soočanjih z ekipami iz drugih fakultet pred sodniki mednarodnih organizacij in sodišč (oziroma pred uglednimi slovenskimi pravnimi strokovnjaki) ustno predstavijo svoje videnje primera, argumentiranega v memorandumu ter kar se da osredotočeno in jasno replicirajo na trditve nasprotne strani.

Cilji in kompetence

Cilj simulacije sodnih postopkov je preverjanje in  uporaba teoretičnega znanja na izbranih področjih prava. Pri tem pridobi študent naslednje kompetence:

 • sposobnost sistematičnega in poglobljenega analiziranja pravnih problemov;
 • sposobnost uporabe primerjalnopravne metode (analiza in primerjava zakonodaj različnih držav in mednarodnih dokumentov);
 • sposobnost pravnega argumentiranja;
 • sposobnost osredotočene in argumentirane ustne predstavitve svojih stališč;
 • sposobnost javnega nastopanja v maternem in/ali tujem jeziku.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: 

 • poglobljeno poznavanje področja prava, na katerem je organizirana simulacija sodnega ali drugega postopka;
 • poglobljeno poznavanje korakov in poteka simuliranega postopka;
 • uporaba teoretičnega znanja ob obravnavi praktičnega problema;
 • poglobljeno poznavanje domače in tuje pravne terminologije na področju, ki ga obravnava posamezno tekmovanje.

Literatura

 • Weizer: How to please the court : a moot court handbook, Peter Lang, 2007
 • Hammond: The Student Guide to Mooting, Oxford University Press, 2010
 • Kaye, Townley: Blackstone’s Book of Moots, Oxford University Press, 1996
 • Dimitri, Greipp, Salmon: The Moot Court Advisor’s Handbook, Carolina Academic Press, 2015
 • Korzen: Make Your Argument, Kaplan Publishing, 2010
 • Leal et al.: Introduction to Advocacy: Research, Writing, and Argument, Foundation Pr, 1996

Doktrina s področja tekmovalnega primera, mednarodne pogodbe, zakonodaja EU, zakonodaja evropskih držav, slovenska zakonodaja, judikatura mednarodnih sodišč, odločitve drugih mednarodnih organizacij in strokovna literatura s področja tekmovanja.

Opombe

Kreditno ovrednoteni predmeti so financirani s strani Univerze v Ljubljani in so za študente Univerze v Ljubljani brezplačni.