Kreditno ovrednoteni (ECTS)  predmet

Mednarodnopravna okoljska klinika

Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Število ECTS KT

4 ECTS KT

Študijski program

Za uveljavljanje ECTS kreditnih točk v študijskem programu Pravo 1. in 2. stopnje.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Študent mora biti vpisan vsaj v 4. letnik Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Ob prijavi na Pravno kliniko mora študent predložiti motivacijsko pismo ter življenjepis. Izbira kandidatov se opravi glede na motiviranost, povprečno študijsko oceno, znanje tujih jezikov, udejstvovanje pri drugih obštudijskih dejavnostih, morebitno znanje in izkušnje s  področja mednarodnega prava in poznavanje mednarodnih okoljskih problemov ter na podlagi osebnega razgovora. Izbiro študentov opravi nosilec klinike.

Oblike dela

 • Predavanja: 10 ur.
 • Seminar: 20 ur.
 • Samostojno delo: 90 ur.

Način ocenjevanja

Ni številčne ocene. Ocena zgolj kot opravljeno, ni opravljeno. Študent uspešno opravi kliniko z udeležbo na vseh predavanjih in seminarjih ter z aktivnim sodelovanjem pri izbranem praktičnem problemu.

Vsebina predmeta

1) Teoretični del  

Študentje se udeležijo uvodnega seminarja, kjer pridobijo osnovne informacije o delu v okviru klinike, ter vrste predavanj, kjer osvojijo teoretično znanje ter se seznanijo z izbranimi temami s področja mednarodnopravnega varstva okolja, potekom dela v praksi in z delom okoljskih nevladnih organizacij (Humanitas, Earthjustice, CLEAN, itd.). Predavanja so vsebinsko vezana predvsem na obravnavan praktični problem, kar omogoča študentom, da se v celoti seznanijo z mednarodnopravnimi okviri problema.  

2) Delo na aktualni pravni problematiki s področja varstva okolja (reševanje pravnega primera)

Študentje v sodelovanju z nosilko in ostalimi delovnimi somentoricami pripravijo potrebna gradiva o izbranem mednarodnopravnem okoljskem problemu in podajo predloge za pravne rešitve.   

3) Prostovoljno praktično delo pri okoljskih nevladnih organizacijah  

Študentje lahko v času klinike po izbiri opravijo praktično delo v obliki pro bono svetovanja pri konkretnih okoljevarstvenih vprašanjih, ki jih obravnavajo izbrane okoljske nevladne organizacije (Pravnoinformacijski center nevladnih organizacij, Umanotera, Ekokrog, Greenpeace, itd.). Vsakemu izmed študentov je dodeljeno delo v eni izmed navedenih institucij, kjer pridobijo mentorja in v sodelovanju z njim pomagajo pri delu na tekočih projektih, problemih in pravnih vprašanjih. S tem študentje pridobijo praktično znanje, izkušnje in spodobnost dela v praksi.  

Cilji in kompetence

Cilj pravne klinike je pridobitev splošnega znanja ter pregleda nad mednarodnim pravom varstva okolja, čigar načela in pravila se prenašajo v evropsko in slovensko okoljsko pravo ter pridobitev specifičnega znanja o izbranem okoljskem problemu.
 
Študent pridobi naslednje kompetence:

Poglobljeno teoretično znanje, preko okvirov rednih predavanj;

 • sposobnost analiziranja problemov, vrednotenja različnih teoretičnih izhodišč, uporabe primerjalno pravne metode ter kritičnega analiziranja prakse držav in nacionalne ter mednarodne judikature; 
 • sposobnost pravnega pisanja in argumentacije;
 • priprava osnutkov pravnih dokumentov;
 • izboljšanje sposobnosti sodelovanja v pravnih postopkih (upravni, pravdni, ipd.);
 • seznanitev z notranjim delovanjem mentorske inštitucije in primernim odnosom do strank in dela ter aktivno sodelovanje v svetovalnih razgovorih s strankami oz. drugih aktivnostih mentorskih inštitucij.  

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: 

 • novo znanje s področja mednarodnega in evropskega prava varstva okolja;
 • študent pridobi sposobnost analize problemov iz širokega področja mednarodnopravnega varstva okolja, vrednotenja različnih teoretičnih stališč, analitične razlage odločitev sodišč in drugih nadzornih organov ter oblikovanja pravne argumentacije;
 • uporaba prava v praksi, delo na konkretnih primerih in pisanje osnutkov uradnih vlog;
 • pridobitev praktičnih izkušenj, koristnih za bodoče strokovno delo v pravniškem poklicu;
 • spoznanje profesionalne odgovornosti in etike pravniškega poklica.

Literatura

 • SANCIN, V. in KOVIČ DINE, M. (ur.): Greening the urban living, Litteralis, 2016 (izbrana poglavja).
 • SANCIN, V. in KOVIČ DINE, M. (ur.): International Environmental Law: Contemporary Concerns and Challenges in 2014, GV Založba, 2014 (izbrana poglavja).
 • SANCIN, V. (ur.): International Environmental Law: Contemporary Concerns and Challenges, GV Založba, 2012 (izbrana poglavja).
 • SANDS, P., PEEL, J., FABRA, R. and MACKENZIE, R.: Principles of International Environmental Law, Third Edition, Cambridge University Press, 2012.
 • BIRNIE, P., A. E. BOYLE & C. REDGWELL, International Law and the Environment, Third Edition, Oxford University Press, 2009.

Relevantne mednarodne pogodbe in judikatura, glede na obravnavani problem.

Relevantna zakonodaja ter sodna praksa EU in drugih mednarodnih organizacij.

Relevantna domača zakonodaja in sodna praksa, ki implementira mednarodnopravne obveznosti.
 
Priporočena literatura: Nabor literature se vsako leto dopolni z aktualnimi deli s področja problemov, ki se obravnavajo.

Opombe

Kreditno ovrednoteni predmeti so financirani s strani Univerze v Ljubljani in so za študente Univerze v Ljubljani brezplačni.