Kreditno ovrednoteni (ECTS)  predmet

Učni laboratorij v realnem okolju

Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Število ECTS KT

4 ECTS KT

Študijski program

ECTS kreditne točke lahko uveljavljate v študijskih programih prve in druge stopnje.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Študent mora biti vpisan vsaj v 3. letnik prvostopenjskega študija na fakultetah Univerze v Ljubljani. Ob prijavi k predmetu mora napisati motivacijsko pismo glede na razpisano temo interdisciplinarnega projekta ter predložiti življenjepis. Izbira kandidatov se opravi glede na prepoznano motiviranost, povprečno študijsko oceno, morebitne izkušnje ter ustreznost, kar se ugotovi na osebnem razgovoru. Primernost ugotavlja nosilec predmeta.

Oblike dela

 • Predavanja: 10 ur.
 • Seminar: 50 ur.
 • Samostojno delo: 60 ur.

Druge oblike študija se bodo izvajale v zgoraj definirani kvoti 120 ur.  Učni laboratorij v realnem okolju, kjer študentje v interdisciplinarnih skupinah rešujejo realne probleme in izzive slovenske industrije in družbe. Oblikovanje in izvajanje raziskovalno-razvojnih projektov oz.  primerov iz prakse (angl. »case study«), ki so praktično naravnani in zajemajo reševanje aktualne potrebe oz. problema v gospodarstvu in širše.  Delo študentov poteka pod mentorstvom pedagoškega osebja (pedagoški mentorji) iz različnih fakultet Univerze v Ljubljani ter strokovnjakov iz podjetij (delovni mentorji).   Povezovanje ter prenos znanja med različnimi fakultetami Univerze v Ljubljani in slovenskimi podjetji.

Način ocenjevanja

Izdelava pisnega poročila / projektne dokumentacije (60%)
 
Javna predstavitev opravljenega dela (40%)

Vsebina predmeta

Spodbujanje povezovanja in kroženja znanja med visokošolskim okoljem ter industrijo je pomembna strateška usmeritev, njeno uresničevanje pa se lahko vrši preko različnih modelov in platform. Model »učnega laboratorija v realnem okolju« (angl. »Real Life Learning Lab«) temelji na oblikovanju interdisciplinarnih skupin študentov, ki rešujejo konkretne probleme industrije in širše družbe. Tovrstno povezovanje in problemsko-naravnano projektno delo pod mentorstvom strokovnjakov iz visokošolskega in poslovnega okolja omogoča razvoj praktičnih veščin študentov, kar dolgoročno povečuje njihove zaposlitvene in karierne možnosti. Rezultati projektov pa lahko vodijo v izboljšave obstoječih izdelkov in storitev, so lahko vir novih idej ter invencij, hkrati pa model omogoča, da podjetja prepoznajo in testirajo mlade perspektivne talente.
 
Program bo na podlagi inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov razvijal kompetence, omogočal pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj študentov, in sicer z vključitvijo v projekte, ki se bodo izvajali v neposrednem partnerstvu z gospodarstvom. Študentje se bodo najprej udeležili uvodnih predavanj, kjer se bodo seznanili s temeljnimi koncepti projektnega dela, inovacijskih procesov in podjetništva, analitičnega in dizajnerskega razmišljanja (angl. user-design thinking), komuniciranja. S pomočjo mentorjev iz izobraževalne in gospodarske sfere bodo študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki bodo potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev. Različni projekti bodo načrtovani in vodeni v tesnem sodelovanju z gospodarstvom ter bodo na ta način spodbujali prenos in kroženje znanja med obema sferama.  
 
Podrobna vsebina predmeta se bo prilagajala izbranim temam. Vsako leto sproti jih bodo oblikovali izvajalci predmeta.

Cilji in kompetence

Generične kompetence:

 • delo v interdisciplinarnih skupinah;
 • reševanje interdisciplinarnih problemov in izzivov iz prakse;
 • zmožnost zastaviti, oblikovati in izvajati raziskovalno-razvojni proces; 
 • sposobnost prenosa teorije v prakso in obratno;
 • razvoj kognitivnih spretnosti (kot so na primer uporaba logičnega, analitičnega, intuitivnega in dizajnerskega razmišljanja);
 • komunikacija, pogajanja, reševanje konfliktov in javno nastopanje;
 • projektni management (načrtovanje, organizacija dela, vodenje, koordinacija, poročanje, kontrola);
 • samoevalvacija in samokritičnost.


Poklicno specifične kompetence, ki so odvisne od specifičnega projekta (kot so na primer programiranje, ravnanje z laboratorijskimi instrumenti, uporaba materialov, orodij itd.). 

Predvideni študijski rezultati

Študijski rezultat je uspešna izvedba projekta ter pridobljene praktične izkušnje, znanja in kompetence, ki jih študentje pridobijo z vključitvijo v interdisciplinarni projekt. V okviru projekta se lahko razvijejo idejne rešitve oz. izvedbene študije, analize, raziskave, ki potencialno vodijo do novega izdelka, storitve, inovacije oz. k uvajanju novih ali izboljšanih delovnih procesov, novih pristopov pri delovanju podjetij, prilagajanju trgu in tržnim zahtevam ter drugo, kar prispeva k razreševanju aktualnih potreb gospodarstva.

Literatura

Temeljno literaturo za izvedbo predmeta določijo izvajalci predmeta ter pedagoški in delovni mentorji glede na izbrane tematike. - Kumar V. (2013). 101 Design Methods: A Structured Approach for Driving Innovation in Your Organization. New Jersey: John Wiley & Sons

Opombe

Kreditno ovrednoteni predmeti so financirani s strani Univerze v Ljubljani in so za študente Univerze v Ljubljani brezplačni.