Kreditno ovrednoteni (ECTS) športni predmet

Aerobika TNZ (trebuh - noge - zadnjica)

Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Število ECTS KT

3 ECTS KT

Študijski program

ECTS kreditne točke lahko uveljavljate v študijskih programih prve in druge stopnje.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Vpis na prvo oziroma drugo stopnjo študijskega programa Univerze v Ljubljani. Za pristop k izpitu je pogoj 75-odstotna prisotnost pri predmetu.

Oblike dela

 • Predavanja: 10 ur.
 • Vaje: 50 ur.
 • Samostojno delo: 30 ur.

Način ocenjevanja

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami od 1 do 10 v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. Teoretični (50 %) in praktični (50 %) izpit.

Oprema

Športna oblačila in čista športna obutev, brisača, plastenka z vodo.

Vsebina predmeta

 • Različne zvrsti aerobike oziroma skupinske vadbe kot oblike splošne telesne in še posebej kondicijske priprave.
 • Tehnika gibalnih struktur v izbrani zvrsti aerobike in povezovanje le-teh v preproste koreografije.
 • Vadba za krepitev večjih mišičnih skupin oziroma vaje za oblikovanje telesa, »stretching« in druge metode raztezanja, vadba za izboljšanje vzdržljivosti, koordinacije, ravnotežja in natančnosti.
 • Različne oblike sproščanja.
 • Spremljanje učinkov vadbe.

Vadbene enote bodo sestavljene iz treh sklopov: aerobni del (ogrevanje, dinamično raztezanje, povezovanje gibalnih struktur v celoto po glasbi – usvajanje ritma, koordinacije)

 • Krepilni del ( vaje za moč, ravnotežje, stabilizacijo, po posameznih mišičnih skupinah, učenje pravilne izvedbe, raznolikost vaj na več nivojih) 
 • Zaključni del: raztezanje in sproščanje

Pri krepitvi posameznih mišičnih skupin se bomo osredotočili na »kritične« predele, trebuh, noge, zadnjica, uporabljali bomo tudi drobne rekvizite.

Cilji in kompetence

 • Ozaveščanje o vrednotah športa in preko tega vplivanje na oblikovanje pozitivnih stališč do športa ter navajanje na zdrav način življenja.
 • Odpravljanje in preprečevanje posledic pomanjkanja gibanja oziroma skrb za izboljšanje psihofizičnih sposobnosti, krepitev zdravja in ustvarjalno izrabo prostega časa.
 • Poznavanje in razumevanje učinkov vadbe različnih zvrsti aerobike na srčno-žilni sistem, živčno-mišični in energijski sistem, na telesno maso, na psihično počutje.
 • Poznavanje pravilnih postopkov izvajanja gibalnih struktur v izbrani zvrsti aerobike.

Predvideni študijski rezultati

Študenti naj bi pridobili določena splošna gibalna znanja, se izurili v izbrani zvrsti aerobike do te mere, da bi pridobili trajne športno-rekreativne navade.

Razumevanje osnovnih gibalnih struktur v aerobiki, oblikovanje odnosa do gibanja, do napora, sprostitve in pridobivanje trajnih znanj s tega področja. S pomočjo pridobljenega znanja se izogniti negativnim efektom športne neaktivnosti v času študija, pridobiti oziroma vzdrževati primerno kondicijo in telesno obliko ter kompenzacijo negativnih učinkov na obremenitev v času študija.
Skozi neposredno izkušnjo zagotoviti trajne gibalne navade v zvezi z vsakdanjim življenjem. Sposobnost uporabe literature, uporaba učnih pripomočkov, identifikacija in reševanje problemov, kritična analiza, premislek o literaturi, timsko delo.

Literatura

 • Zagorc, M., Zaletel, P. & Ižanc, N. (1998). Aerobika. Ljubljana: Fakulteta za šport.
 • Bergoč, Š. Zagorc, M. Zaletel, P. (2007). Metode poučevanja v aerobiki. Ljubljana: Fakulteta za šport.
 • Zagorc, M. (1997). Sprostimo se. Ljubljana: Fakulteta za šport.

Opombe

Kreditno ovrednoteni športni predmeti so financirani s strani Univerze v Ljubljani in so za študente Univerze v Ljubljani brezplačni. Udeležba na kreditno ovrednotenem športnem predmetu je na lastno odgovornost.

nazaj na seznam