Kreditno ovrednoteni (ECTS) športni predmet

Joga

Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Število ECTS KT

3 ECTS KT

Študijski program

ECTS kreditne točke lahko uveljavljate v študijskih programih prve in druge stopnje.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Vpis na prvo oziroma drugo stopnjo študijskega programa Univerze v Ljubljani. Za pristop k izpitu je pogoj 75-odstotna prisotnost pri predmetu.

Oblike dela

 • Predavanja: 10 ur.
 • Vaje: 50 ur.
 • Samostojno delo: 30 ur.

Način ocenjevanja

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami od 1 do 10 v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. Teoretični (50 %) in praktični (50 %) izpit.

Oprema

Športna oblačila, brisača, plastenka z vodo.

Vsebina predmeta

Teoretične vsebine se nanašajo na: spoznavanje z doktrino joge in drugih oblik sproščanja (pojavne oblike; zgodovinski pogled in razvoj; filozofija joge, kreativne vizualizacije, avtogenega treninga in drugih sodobnih oblik sproščanja[R1] ); fiziološka dogajanja v telesu (učinki asan, pranajame, meditacije, vizualizacije itd.); psihološki vidiki sprostitve; motorične informacije v jogi.

Vsebina vaj se nanaša na pravilno izvajanje osnovnih in specialnih vaj s tega področja, povezanih  z doživljajsko in duhovno komponento širjenja zavesti (sistem joga v vsakdanjem življenju, meditacija samoanalize, terapevtski učinki, zavest o telesu, duhu in duši, imaginacija, vizualizacija).

Cilji in kompetence

 • Posredovati študentom osnovni program s področja  vadbe joge in sproščanja, da bodo lahko s poznavanjem vzhodnjaških veščin obvladovanja telesa in duha obogatili vsakdanje življenje.
 • Predmetno-specifične kompetence:
 • Obvladovanje osnovnih prvin joge ter umeščanje védenj in znanj v sodobni način življenja.

Predvideni študijski rezultati

Filozofije in vadbe vzhodnjaških veščin, prenesenih v zahodni način življenja.

Uporaba pridobljenih znanj v vsakdanjem življenju in za kompenzacijo negativnih stresnih učinkov v času študija.

Navezovanje novih prijateljstev, socializacija, zagotavljanje kakovosti življenja, pridobivanje trajnih življenjskih navad.

Kritična analiza gibanja, refleksija na prebrano literaturo in delo v skupini.

Literatura

 • Zagorc, M. (2003). Sprostimo se … Ljubljana: Fakulteta za šport.
 • Maheshwarananda,P.S. (2000). Sistem joga v vsakdanjem življenju. Dunaj: IberaVerlag/ EuropeanUniversityPress.
 • Douillard, J.(1996). Tjelo, duh i sport. Čakovec: DvostrukaDuga.
 • Peruš, M. (1995). Vse v enem – eno v vsem. Ljubljana: DZS.
 • Zagorc, Meta, Šifrar, Tina, Petrović, Sergej. Joga v sodobni pripravi plesalcev. [1. natis]. Ljubljana: Plesna zveza Slovenije, 2007. 85 str., ilustr., tabele.

Opombe

Kreditno ovrednoteni športni predmeti so financirani s strani Univerze v Ljubljani in so za študente Univerze v Ljubljani brezplačni. Udeležba na kreditno ovrednotenem športnem predmetu je na lastno odgovornost.

  

nazaj na seznam