Kreditno ovrednoteni (ECTS) športni predmet

Košarka

Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Število ECTS KT

3 ECTS KT

Študijski program

ECTS kreditne točke lahko uveljavljate v študijskih programih prve in druge stopnje.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Vpis na prvo oziroma drugo stopnjo študijskega programa Univerze v Ljubljani. Za pristop k izpitu je pogoj 75-odstotna prisotnost pri predmetu.

Oblike dela

 • Predavanja: 10 ur.
 • Vaje: 50 ur.
 • Samostojno delo: 30 ur.

Način ocenjevanja

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami od 1 do 10 v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. Teoretični (50 %) in praktični (50 %) izpit.

Oprema

Športna oblačila in čista športna obutev, brisača, plastenka z vodo.

Vsebina predmeta

Predmet zajema specialne teoretične vsebine (predavanja) in praktične vsebine, ki jih bodo študentje spoznavali med praktično vadbo, in sicer:

Košarka – osnovni program:

Specialne teoretične vsebine:

 • Izrazi in pojmi iz tehnike in taktike.
 • Temeljna košarkarska pravila in sodniški znaki, pisanje zapisnika.
 • Vodenje ekipe na tekmi.
 • Načini organizacije tekmovanj v igrah 1:1, 2:2 in 3:3 na en koš.
 • Organizacija tekmovanj v igrah na dva koša po krožnem in izločilnem sistemu.

Praktične vsebine:

 • Temeljni tehnični in taktični elementi igre 1:1, 2:2 in 3:3 na en koš (vodenja, meti, preigravanja, podaje, lovljenja, odkrivanja, vtekanja in križanja).
 • Temeljna skupna taktika v igri 4:4 in/ali 5:5 brez in s centrom (poudarek v igri 4:4) na dva koša v napadu in v obrambi (osnove osebne obrambe, protinapada in postavljenega napada proti osebni obrambi).
 • Različna tekmovanja v igrah 1:1, 2:2 in 3:3 na en koš ter 4:4 in/ali 5:5 (poudarek v igri 4:4) na dva koša.

Košarka – nadaljevalni program:

Specialne teoretične vsebine:

 • Novi izrazi in pojmi iz tehnike in taktike.
 • Zahtevnejša košarkarska pravila in sodniški znaki, utrjevanje pisanja zapisnika.
 • Vodenje ekipe na tekmi.
 • Tekmovalne propozicije in prijava ekipe na tekmi, priprava na tekmo in analiza tekme, pisanje enostavne košarkarske statistike.
 • Organizacija tekmovanj v igrah na dva koša po krožnem in izločilnem sistemu.
 • Praktične vsebine:
 • Tehnični in taktični elementi igre 1:1, 2:2 in 3:3 na en koš (vodenja, meti, preigravanja, podaje, lovljenja, odkrivanja, vtekanja, križanja in blokade).
 • Skupna taktika v igri 4:4 in 5:5 brez in s centrom na dva koša v napadu in v obrambi: protinapad in postavljeni napad proti osebni in conski obrambi, prehodna in postavljena osebna obramba in osnove postavljene conske obrambe 2:1:2.
 • Različna tekmovanja v igrah 1:1, 2:2 in 3:3 na en koš ter 4:4 in 5:5 na dva koša.

Cilji in kompetence

 • Poznavanje temeljnih in zahtevnejših košarkarskih tehnik in taktik ter teoretičnih znanj, ki so z njimi povezane.
 • Razvoj izbranih (temeljnih) gibalnih in taktičnih sposobnosti ter osebnostnih lastnosti.
 • Sposobnost nastopanja na tekmovanju (v okviru predmeta).

Predvideni študijski rezultati

Osvajanje vsebin športne panoge – košarke kot temeljev, ki omogočajo kakovostno življenje, ter osvajanje tehničnih in taktičnih elementov košarkarske igre, podprto z znanjem specialnih teoretičnih vsebin.

Uporaba pridobljenih znanj in vedenj v vsakodnevnem življenju za kompenzacijo negativnih učinkov enostranskih obremenitev v času študija in dela.

Zagotovitev večje kakovosti življenja in večje učinkovitosti pri študiju in delu.

Spretnost uporabe domače in tuje literature, uporaba didaktičnih pripomočkov, identifikacija in reševanje problemov, kritična analiza, refleksija na prebrano literaturo in delo v skupini.

Literatura

 • Dežman, B. (2004). Košarka za mlade igralce in igralke. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Dežman, B. (2000). Metodika učenja košarke v osnovni in srednji šoli (video). Ljubljana: Zavod ŠKL.
 • Dežman, B., Erčulj, F. (2004). Kondicijska priprava v košarki. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Erčulj, F. (1999). Conske in kombinirane obrambe in napadi proti njim. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Izbrana gradiva na spletni strani www.kosarka-dezman.com.
 • Ličen, S., Dežman, B, (2003). Mehanika sojenja za košarkarske sodnike pripravnike. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Pavlovič, M. (2006). Košarka: teorija in metodika treniranja. Ljubljana: Bonus Pavlovič.

Opombe

Kreditno ovrednoteni športni predmeti so financirani s strani Univerze v Ljubljani in so za študente Univerze v Ljubljani brezplačni. Udeležba na kreditno ovrednotenem športnem predmetu je na lastno odgovornost.

nazaj na seznam