Kreditno ovrednoteni (ECTS) športni predmet

Nogomet

Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Število ECTS KT

3 ECTS KT

Študijski program

ECTS kreditne točke lahko uveljavljate v študijskih programih prve in druge stopnje.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Vpis na prvo oziroma drugo stopnjo študijskega programa Univerze v Ljubljani. Za pristop k izpitu je pogoj 75-odstotna prisotnost pri predmetu.

Oblike dela

 • Vaje: 60 ur.
 • Samostojno delo: 30 ur.

Način ocenjevanja

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami od 1 do 10 v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. Teoretični (50 %) in praktični (50 %) izpit.

Oprema

Športna oblačila in čista športna obutev, brisača, plastenka z vodo.

Vsebina predmeta

Predmet zajema praktične vsebine in specialne teoretične vsebine, ki jih bodo študentje spoznavali med praktično vadbo, in sicer:

 • Razlago nogometnih pravil in sodniških znakov.
 • Razlago osnovnih značilnosti nogometnih tehničnih elementov in osnov taktike.
 • Tehnične in tehnično-taktične nogometne elemente.
 • Tehniko nogometne igre.
 • Elemente skupinske taktike.
 • Vrste obrambe pri nogometu.
 • Vrste napada pri nogometu.
 • Sisteme igre pri dvoranskem nogometu.
 • Organizacijo tekmovanj.

Cilji in kompetence

 • Izpopolnjevanje znanja v izbrani športni panogi – nogometu.
 • Poznavanje osnovnih elementov nogometne tehnike.
 • Poznavanje taktike nogometne igre.
 • Razvoj izbranih gibalnih in taktičnih sposobnosti ter osebnostnih lastnosti.
 • Sposobnost nastopanja na tekmovanju (v okviru predmeta).
 • Racionalno vgrajevanje športa v način življenja.
 • Oblikovanje razumskega in čustvenega odnosa do telesnega napora.
 • Poznavanje teorije aktivnega počitka.
 • Poznavanje opredelitev zdravega življenjskega sloga.
 • Obvladanje metod za regeneracijo telesa.

Predvideni študijski rezultati

Osvajanje vsebin športne panoge – nogometa kot temeljev, ki omogočajo kakovostno življenje, ter osvajanje tehničnih in taktičnih elementov nogometne igre, podprto z znanjem specialnih teoretičnih vsebin.

Uporaba pridobljenih znanj in vedenj v vsakodnevnem življenju za kompenzacijo negativnih učinkov enostranskih obremenitev v času študija in dela.

Zagotovitev večje kakovosti življenja in večje učinkovitosti pri študiju in delu.

Spretnost uporabe domače in tuje literature, uporaba didaktičnih pripomočkov, identifikacija in reševanje problemov, kritična analiza, refleksija na prebrano literaturo in delo v skupini.

Literatura

 • Berčič, H. etal. (2001). Šport v obdobju zrelosti. Ljubljana: Fakulteta za šport UL, Inštitut za šport, 210 str.
 • Dervišević, E., Vidmar, J. (2011). Vodič športne prehrane, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, 177 str.
 • Elsner, B. (1997). Nogomet – teorija igre. Ljubljana: Fakulteta za šport.
 • Elsner, B. (1998). Nogomet – trening mladih. Ljubljana: Fakulteta za šport.
 • Ušaj, A. (1997). Kratek pregled osnov športnega treniranja. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 299 str.
 • Rosič S. (2007). Tehnika FUTSALA. Nogometna zveza Slovenije: trenerski seminar.
 • Verdenik, Z. (1984). Nogomet  v osnovni šoli, Trener – nogomet. Ljubljana: Fakulteta za šport.

Opombe

Kreditno ovrednoteni športni predmeti so financirani s strani Univerze v Ljubljani in so za študente Univerze v Ljubljani brezplačni. Udeležba na kreditno ovrednotenem športnem predmetu je na lastno odgovornost.

nazaj na seznam