Kreditno ovrednoteni (ECTS) športni predmet

Nordijsko smučanje - tek na smučeh

Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Število ECTS KT

3 ECTS KT

Študijski program

ECTS kreditne točke lahko uveljavljate v študijskih programih prve in druge stopnje.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Vpis na prvo oziroma drugo stopnjo študijskega programa Univerze v Ljubljani. Za pristop k izpitu je pogoj 75-odstotna prisotnost pri predmetu.

Oblike dela

 • Predavanja: 10 ur.
 • Vaje: 50 ur.
 • Samostojno delo: 30 ur.

Način ocenjevanja

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami od 1 do 10 v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. Teoretični (50 %) in praktični (50 %) izpit.

Oprema

Oprema za tek na smučeh.

Vsebina predmeta

Vsebina predmeta – teorija:

 • Družbena vloga in pomen nordijskega smučanja s kratkim zgodovinskim pregledom.
 • Panoge in discipline nordijskega smučanja in biatlona.
 • Osnove organizacije in upravljanja nordijskega smučanja v svetu in Sloveniji.
 • Športno-rekreativna pojavna oblika teka na smučeh.
 • Elementi klasične in drsalne tehnike teka na smučeh.
 • Metodika poučevanja elementov klasične in drsalne tehnike teka na smučeh.
 • Vsebina in organizacija športno-rekreativnih programov s področja teka na smučeh.
 • Učitelj teka na smučeh.

Vsebina predmeta – praktično:

 • Osnove izbora ustrezne opreme, priprave in mazanja smuči.
 • Privajanje na opremo in drsenje na tekaških smučeh.
 • Elementi klasične in drsalne tehnike teka na smučeh z metodiko poučevanja.
 • Prikaz specialnih imitacijskih sredstev pri poučevanju tehnike teka na smučeh.
 • Osnove metodike poučevanja smučarskih skokov na prilagojenih skakalnicah s tekaškimi smučmi.
 • Organizacija in izvedba pohoda na tekaških smučeh.
 • Organizacija in izvedba prirejenega tekmovanja v smučarskem teku.
 • Organizacija iger, štafetnih tekov, poligonov in vadbe po postajah.

Cilji in kompetence

Osnovni namen je izobraževanje študentov vseh fakultet s področja teka na smučeh:

 • Ozaveščanje o vrednotah športa in oblikovanje pozitivnih stališč do športa.
 • Navajanje na zdrav način življenja z rednim ukvarjanjem s športom, preprečevanje posledic pomanjkanja gibanja, skrb za izboljšanje gibalnih sposobnosti, navajanje na ustvarjalno izrabo prostega časa.
 • Sposobnost nastopanja na tekmovanju (v okviru predmeta).
 • Poznavanje teoretičnih osnov nordijskega smučanja s poudarkom na teku na smučeh.
 • Obvladanje osnovnih elementov klasične in drsalne tehnike teka na smučeh.
 • Obvladanje metodičnih postopkov pri poučevanju vsebin teka na smučeh.

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje pojmov, zakonitosti in postopkov, definiranih v učnem načrtu.

Uporaba znanj s področja športne panoge v vsakdanjem življenju za kompenzacijo negativnih učinkov enostranskih obremenitev v času študija.

Uporaba znanj za uspešno načrtovanje, izvedbo in analizo vadbenega procesa s sredstvi teka na smučeh na področju športne rekreacije.

Uporaba tuje in domače literature, uporaba ustreznih didaktičnih pripomočkov, identifikacija in reševanje problemov, kritična analiza, uspešno delo s skupino in posamezniki.

Literatura

Jošt, B., &Pustovrh, J. (1995). Nordijsko smučanje. Ljubljana: Fakulteta za šport.

Opombe

Kreditno ovrednoteni predmeti so financirani s strani Univerze v Ljubljani in so za študente Univerze v Ljubljani brezplačni. Študentje sami krijete strošek prevoza, prehrane, prenočišča in smučarske vozovnice. Udeležba na kreditno ovrednotenem športnem predmetu je na lastno odgovornost.

 

nazaj na seznam