Kreditno ovrednoteni (ECTS) športni predmet

Odbojka

Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Število ECTS KT

3 ECTS KT

Študijski program

ECTS kreditne točke lahko uveljavljate v študijskih programih prve in druge stopnje.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Vpis na prvo oziroma drugo stopnjo študijskega programa Univerze v Ljubljani. Za pristop k izpitu je pogoj 75-odstotna prisotnost pri predmetu.

Oblike dela

 • Vaje: 60 ur.
 • Samostojno delo: 30 ur.

Način ocenjevanja

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami od 1 do 10 v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. Teoretični (50 %) in praktični (50 %) izpit.

Oprema

Športna oblačila in čista športna obutev, plastenka z vodo.

Vsebina predmeta

 • Vsebino tvori praktični del, posamezne teoretične vsebine se podajajo med vadbo. Predmet poteka na dveh nivojih:
 • Odbojka (osnovni program):
 • Namen predmeta je seznaniti študente z izpopolnjevanjem osnovnih tehničnih elementov odbojkarske igre.
 • Naučiti sistem igre 6:0 ter v tem sistemu obvladovanje osnovnih taktičnih zakonitosti igre v napadu in obrambi.
 • Seznaniti študente z osnovnimi pravili odbojkarske igre, pravili sojenja in pisanjem zapisnika.
 • Seznaniti študente z vrstami in načini tekmovanj, s tekmovalnimi sistemi, protokolom tekme, pravicami in z dolžnostmi trenerja pri vodenju ekip.
 • Odbojka (nadaljevalni program):
 • Namen predmeta je seznaniti študente z izpopolnjevanjem osnovnih tehničnih in taktičnih elementov odbojkarske igre.
 • Sistemi igre 6:2, 4:2 in 5:1, obvladovanje kompleksa 1 in 2 znotraj posameznega sistema.
 • Seznaniti študente s pravili odbojkarske igre, pravili in z značilnostmi odbojke na mivki in s pravili sojenja ter pisanjem zapisnika.
 • Seznaniti študente z vrstami in načini tekmovanj, s tekmovalnimi sistemi, protokolom tekme, pravicami in z dolžnostmi trenerja pri vodenju ekip.
 • Voditi ekipo na tekmi.
 • Spoznati nove izraze in pojme iz tehnike in taktike.
 • Osnove motoričnega in taktičnega učenja.
 • Tekmovalne propozicije in prijava ekipe na tekmi, priprava na tekmo in analiza tekme, pisanje enostavne odbojkarske statistike.

Cilji in kompetence

 • Poznavanje temeljnih in zahtevnejših odbojkarskih tehnik in taktik ter teoretičnih znanj, ki so z njimi povezane.
 • Razvoj izbranih (temeljnih) gibalnih in taktičnih sposobnosti ter osebnostnih lastnosti.
 • Sposobnost nastopanja na tekmovanju (v okviru predmeta).

Predvideni študijski rezultati

Osvajanje vsebin športne panoge – odbojke kot temeljev, ki omogočajo kakovostno življenje.

Uporaba pridobljenih znanj in vedenj v vsakodnevnem življenju za kompenzacijo negativnih učinkov enostranskih obremenitev v času študija.

Skozi pridobljena znanja in vedenja zagotovitev večje kakovosti življenja in večje učinkovitosti pri študiju in delu.

Spretnost uporabe domače in tuje literature, uporaba didaktičnih pripomočkov, identifikacija in reševanje problemov, kritična analiza, refleksija na prebrano literaturo in delo v skupini.

Literatura

 • Čopi, J. (2005). Od začetnika do odbojkarja. Odbojkarska Zveza Slovenije.
 • Čopi, J. (1999). Pripravljamo se na pouk športne vzgoje – odbojka. Zavod za šolstvo.
 • Zadražnik, M., Marinko, G. (2004). 50 odbojkarskih treningov: interesne dejavnosti v osnovni šoli. Fakulteta za šport: Inštitut za šport.
 • Štekl J., Hribar G.(2006), Odbojka na mivki, Odbojkarska zveza Slovenija.

Opombe

Kreditno ovrednoteni športni predmeti so financirani s strani Univerze v Ljubljani in so za študente Univerze v Ljubljani brezplačni. Udeležba na kreditno ovrednotenem športnem predmetu je na lastno odgovornost.

nazaj na seznam