Kreditno ovrednoteni (ECTS) športni predmet

Plavanje

Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Število ECTS KT

3 ECTS KT

Študijski program

ECTS kreditne točke lahko uveljavljate v študijskih programih prve in druge stopnje.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Vpis na prvo oziroma drugo stopnjo študijskega programa Univerze v Ljubljani. Za pristop k izpitu je pogoj 80-odstotna prisotnost pri predmetu.

Oblike dela

 • Predavanja: 20 ur.
 • Vaje: 40 ur.
 • Samostojno delo: 30 ur.

Način ocenjevanja

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami od 1 do 10 v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. Teoretični (50 %) in praktični (50 %) izpit.

Oprema

Kopalke (bermuda hlače niso dovoljene), brisača, priporočljiva plavalna očala.

Vsebina predmeta

Temeljna vsebina predmeta zajema praktično delo v bazenu in predavanja. Teoretični del se posreduje ob praktičnem delu in v predavalnici. Študenti spoznajo metodične postopke.

Vsebino delimo na:

 • Učenje plavanja za neplavalce.
 • Učenje tehnik plavanja, štarta in obratov.
 • Izboljšavo – korekcije plavalnih tehnik.
 • Učenje osnov reševanja iz vode.

Cilji in kompetence

 • Ozaveščanje o vrednotah športa in preko tega vplivanje na oblikovanje pozitivnih stališč do športa ter navajanje na zdrav način življenja.
 • Odpravljanje in preprečevanje posledic pomanjkanja gibanja oziroma skrb za izboljšanje psihofizičnih sposobnosti, krepitev zdravja in ustvarjalna izraba prostega časa.
 • Obvladanje vseh štirih tehnik plavanja, startnih skokov, obratov.
 • Obvladanje osnov reševanja iz vode.
 • Poznavanje osnov učenja plavanja.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje in razumevanje pojmov, zakonitosti, pojavov struktur, procesov pri plavanju.

Uporaba zakonitosti na primerih v praksi.

Lastno razumevanje teorije in izkušenj v praksi, ovrednotenje skladnosti med teoretičnimi načeli in prakso.

Spretnost uporabe literature, didaktičnih pripomočkov, identifikacija in reševanje problemov, kritična analiza, delo v skupini.

Literatura

·                    Venceslav Kapus in sodelavci (2001). Plavanje – učenje. Ljubljana, Fakulteta za šport: Inštitut za šport.

Opombe

Kreditno ovrednoteni športni predmeti so financirani s strani Univerze v Ljubljani in so za študente Univerze v Ljubljani brezplačni. Udeležba na kreditno ovrednotenem športnem predmetu je na lastno odgovornost.

Teoretična predavanja bodo organizirana v sklopu enega vikenda.

 

nazaj na seznam