Kreditno ovrednoteni (ECTS) športni predmet

Ples - družabni ples

Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Število ECTS KT

3 ECTS KT

Študijski program

ECTS kreditne točke lahko uveljavljate v študijskih programih prve in druge stopnje.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Vpis na prvo oziroma drugo stopnjo študijskega programa Univerze v Ljubljani. Za pristop k izpitu je pogoj 75-odstotna prisotnost pri predmetu.

Oblike dela

 • Predavanja: 10 ur.
 • Vaje: 50 ur.
 • Samostojno delo: 30 ur.

Način ocenjevanja

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami od 1 do 10 v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. Teoretični (50 %) in praktični (50 %) izpit.

Oprema

Športna oblačila in čista športna obutev, plastenka z vodo.

Vsebina predmeta

Teoretične vsebine zajemajo osnovne pojme in definicije plesa, vpetost plesa v prostor in čas, zakonitosti plesnega gibanja, povezave in stičišča z drugimi kulturnimi in umetniškimi področji; teoretične vsebine se podajajo v zgoščeni obliki med praktičnimi vajami, ki zajemajo seznanjanje z osnovami standardnih in latinskoameriških plesov ali rokenrola. 

Cilji in kompetence

 • Ozaveščanje o vrednotah športa in preko tega vplivanje na oblikovanje pozitivnih stališč do športa ter navajanje na zdrav način življenja.
 • Odpravljanje in preprečevanje posledic pomanjkanja gibanja oziroma skrb za izboljšanje psihofizičnih sposobnosti, krepitev zdravja in ustvarjalna izraba prostega časa.
 • Sposobnost nastopanja na tekmovanju (v okviru predmeta).
 • Obvladanje osnovnih plesnih prvin družabnega plesa, pridobitev specifičnih znanj za spoznavanje z lepoto in s kulturo giba.
 • Ohranjanje in razvoj kulturne tradicije, pridobitev odnosa do plesa kot osnovne prvine kakovosti življenja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje principov oziroma zakonitosti gibanja posamezno, v paru ali v skupini.

Uporaba pridobljenih znanj v vsakdanjem življenju in za kompenzacijo negativnih stresnih učinkov v času študija.

Navezovanje novih prijateljstev, socializacija, zagotavljanje kakovostnega življenja, pridobivanje trajnih življenjskih navad.

Spretnost uporabe literature, uporaba didaktičnih pripomočkov, identifikacija in reševanje problemov, kritična analiza.

Literatura

 • Zagorc, M. (2001). Ples, družabnost, šport, umetnost. Ljubljana: Domus.
 • Ambrož, T., Zagorc, M., Kocbek, R. (2004). Svetovni plesni program. Ljubljana: Plesna zveza Slovenije.
 • Rees, N. (2003). Veliki sodobni bonton. Ljubljana: Mladinska knjiga
 • ZAGORC, Meta, ŠIFRAR, Tina. Model športnikove priprave v plesu. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2003. 206 str., ilustr. ISBN 961-6405-35-7.
 • PETROVIĆ, Sergej, ZAGORC, Meta. Plesna rekreacija, Srce pleše. Za srce, ISSN 1318-2560, nov. 2003, let. 12, št. 6, str. 26–27.

Opombe

Kreditno ovrednoteni športni predmeti so financirani s strani Univerze v Ljubljani in so za študente Univerze v Ljubljani brezplačni. Udeležba na kreditno ovrednotenem športnem predmetu je na lastno odgovornost.

nazaj na seznam