UPRAVLJANJE FINANČNEGA NASPROTJA INTERESOV V RAZISKOVALNIH PROJEKTIH, KI JIH FINANCIRA JAVNA ZDRAVSTVENA SLUŽBA ZDA

 

 Razkritje pomembnih finančnih interesov povezanih s projekti, ki jih financira Javna zdravstvena služba ZDA

 Razkritje pomembnih finančnih interesov (PFI) je obvezno za vse zaposlene na UL, ki nameravajo sodelovati ali že sodelujejo v raziskavah, ki jih financirajo agencije Javne zdravstvene službe (JZS) in Ministrstvo za zdravje in socialne zadeve Združenih držav Amerike (ZDA)[1].

Zaposleni na UL so obvezani k razkritju svojih pomembnih finančnih interesov (PFI) ter PFI njihovih ožjih družinskih članov. Pred sodelovanjem v raziskavah, ki jih financira JZS, mora vsak zaposleni:

 • seznaniti se s Pravilnikom o upravljanju finančnega nasprotja interesov v raziskavah UL, ki jih financira Javna zdravstvena služba ZDA (PUFNIR-UL),
 • podpisati izjavo delavca na Obrazcu za razkritje pomembnih finančnih interesov za JZS raziskave, da razume in sprejema obveznost razkrivanja kakršnegakoli PFI v skladu s postopkom, ki ga opredeljuje ta pravilnik in Obrazec oddati dekanu članice, na kateri je zaposlen,
 • opraviti FNI usposabljanje.

 

UL Pravilnik o upravljanju finančnega nasprotja interesov

Univerza v Ljubljani je sprejela Pravilnik o upravljanju finančnega nasprotja interesov v raziskavah Univerze v Ljubljani, ki jih financira Javna zdravstvena služba Združenih držav Amerike  (PUFNIR UL), kjer so zbrane podrobne definicije finančnih nasprotij, s katerimi se mora delavec seznaniti.

·       Pravilnik o upravljanju finančnega nasprotja interesov v raziskavah Univerze v Ljubljani, ki jih financira Javna zdravstvena služba Združenih držav Amerike  (PUFNIR UL)

S pravilnikom PUFNIR UL dopolnjujemo Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in delo izven UL (PINI UL) s specifičnimi zahtevami Javne zdravstvene službe (JZS) Združenih držav Amerike, ki financira raziskave in ki temeljijo na uredbi 42 CFR 50, poglavje F »Spodbujanje objektivnosti v raziskavah«.

 

Podpis izjave delavca na Obrazcu za razkritje pomembnih finančnih interesov za JZS raziskave

V skladu s predpisi ZDA in PUFNIR-UL je za vse vodilne raziskovalce projektov, kot tudi za druge delavce in sodelavce UL (npr. podoktorske kandidate, raziskovalce, zdravnike), ki so odgovorni ali sodelujejo pri načrtovanju, izvajanju ali poročanju o raziskavah, ki jih financira JZS ZDA, obvezno zagotavljanje informacij v obrazcu za razkritje pomembnih finančnih interesov za JZS raziskave. V primeru ugotovitve finančnega nasprotja interesov (FNI), se lahko te informacije posredujejo agenciji JZS in/ali javnosti. Ne-razkritje FNI lahko privede do izgube financiranja.

·       Obrazec za razkritje pomembnih finančnih interesov za JZS raziskave

Obrazec članica UL predloži vsakemu zaposlenemu, ki sodeluje ali namerava sodelovati v tovrstnih raziskavah. Zaposleni izpolnjen in podpisan obrazec odda dekanu članice v presojo o obstoju FNI. V  primeru ugotovljenega FNI dekan (oz. članica UL) izpolnjen in podpisan obrazec pošlje na Rektorat UL po elektronski pošti na naslov .

 

Obvezno FNI usposabljanje zaposlenih UL

Preden zaposleni UL začne izvajati raziskave, povezane s kakršnim koli financiranjem s strani JZS, je dolžan opraviti FNI usposabljanje na spletni strani Nacionalnega Inštituta za zdravje  oz. National Institute of Health (NIH). To usposabljanje mora delavec obnoviti najmanj vsake štiri leta ter nemudoma po tem, ko nastopi katera od sledečih okoliščin:

UL spremeni PUFNIR-UL ali postopke, tako da to vpliva na zahteve do raziskovalcev; raziskovalec se na novo zaposli na UL ali kako drugače sodeluje na UL; ali UL ugotovi, da raziskovalec ne ravna skladno s PUFNIR-UL ali načrtom upravljanja FNI.

Dostop do usposabljanja je na spletni strani NIH na sledeči povezavi (na desni strani spletne strani): https://grants.nih.gov/grants/policy/coi/index.htm

Slika FCOI

Dokazilo o opravljenem usposabljanju zaposleni pošlje na elektronski naslov .

 

Urad za nasprotje interesov za nevladne raziskave Nacionalnega inštituta za zdravje (NIH)

Na spletni strani Urada za nasprotje interesov za nevladne raziskave Nacionalnega inštituta za zdravje (NIH) v ZDA so zbrane koristne informacije in viri o pravilih glede finančnega nasprotja interesov (FNI): https://grants.nih.gov/grants/policy/coi/coi_faqs.htm

 

Dostop javnosti do informacij

 Preden bo UL porabila kakršnakoli sredstva v okviru projekta, ki ga financira JZS, bo zagotovila javno dostopnost informacij o razkritih FNI tako, da bo v roku pet delovnih dni od zahteve pisno odgovorila kateremukoli prosilcu in navedla informacije o razkritih PFI po naslednjih merilih:

 •   PFI je bil razkrit in še vedno obstaja pri ključnih osebah raziskave;
 •   PFI je povezan z raziskavo, ki jo podpira JZS; in
 •   UL je ugotovila, da je predmetni PFI FNI.

 Podatki, ki jih bo UL pisno posredovala, bodo vključevali vsaj sledeče informacije:

 1.      ime osebe;
 2.      njen naziv in vloga pri raziskavi/projektu;
 3.      ime pravne osebe, s katero ima PFI;
 4.      naravo PF;
 5.      približno vrednost PFI (dovoljeni so razponi 0–4,999 USD; 5,000–9,999 USD; 10,000–19,999 USD; zneski med 20,000 in 100,000 USD za vsakih nadaljnjih 20,000 USD; zneski nad 100,000 USD, za vsakih nadaljnjih 50,000 USD) ali izjavo, da tega PFI ni mogoče zlahka oceniti s sklicevanjem na javne cene ali z drugimi ocenami poštene tržne vrednosti.

 

Zainteresirani lahko pošljejo svojo pisno zahtevo za zgoraj navedene podatke Bruni Korent na elektronski naslov .

 

[1] US Department of Health and Human Services (HHS)