EVROPSKI STRUKTURNI SKLADI  IN PROGRAM EVROPSKEGA TERITORIALNEGA SODELOVANJA

Univerza v Ljubljani se je v zadnjem programskem obdobju 2007 – 2013 uspešno vključevala v programe evropskih strukturnih skladov in evropskega teritorialnega sodelovanja. Z novim programskim obdobjem 2014-2020 se UL ponovno aktivno vključuje s projektnimi prijavami na nove razpise, ki omogočajo raznolike možnosti sodelovanja v projektnih partnerstvih, ki geografsko pokrivajo razmerama veliko območje Evrope. 

Spodnja tabela prikazuje število tekočih projektov financiranih iz strukturnih skladov in programa evropskega teritorialnega sodelovanja na UL po letih, in sicer od leta 2011 do 2017.

Leto

2011

2012

2013

2014  2015  2016 2017

Število projektov

101

94

76

47  25 23 43

 

Evropski strukturni skladi

Evropski strukturni skladi, predvsem pa njihova sredstva, so namenjena zagotavljanju zaposlovanja in konkurenčnosti ter zmanjševanja razlik  v regijah ter okrepitvi čezmejnega sodelovanja.  Kohezijska politika Evropske unije se tako izvaja preko strukturnih in kohezijskih skladov. Univerza v Ljubljani intenzivno in uspešno sodeluje pri črpanju sredstev iz različnih strukturnih skladov. Evropski strukturni sklad vključuje:

-          Evropski socialni sklad (ESS)

-          Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

-          Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS)

-          Finančni instrument za usmerjanje ribištva (FIUR)

 

V programskem obdobju 2007-2013 je na UL teklo skupno 40 projektov Evropskega socialnega sklada in 22 projektov Evropskega sklada za regionalni razvoj, s sredstvi tega sklada pa se je financirala tudi izgradnja novih fakultet FKKT in FRI na Brdu.

V letu 2017 je UL pridobila 11 novih projektov evropskih strukturnih skladov, od tega 10 financiranih s strani Evropskega socialnega sklada, 1 pa s Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj se je financiralo tudi osem Centrov odličnosti, pri katerih gre za  interdisciplinarne raziskovalno-razvojne programe, ki temeljijo na strateškem partnerstvu med gospodarstvom in akademsko sfero in sedem Kompetenčnih centrov, kot raziskovalno-razvojnih centrov, ki povezujejo partnerje iz gospodarstva in javnega raziskovalnega sektorja. Delovanje centrov odličnosti in kompetenčnih centrov je prineslo odlične rezultate tako v znanosti kot tudi pri prenosu znanja v gospodarstvo.  V obe vrsti centrov se je vključilo več kot 700 raziskovalcev, več kot sto podjetij in več kot 40 raziskovalnih institucij.

 Program evropskega teritorialnega sodelovanja

 V novi programski perspektivi 2014-2020 se je struktura programov Evropskega teritorialnega sodelovanja nekoliko spremenila. V obdobju 2014-2020 bo Slovenija upravičena do sodelovanja v naslednjih transnacionalnih in medregionalnih programih:

a) Transnacionalni programi:

 ·         Območje Alp,

·         Mediteran,

·         Podonavje,

·         Jadransko-jonski program,

·         Srednja Evropa.

 b) Medregionalni programi:

·         INTERREG EUROPE,

·         INTERACT III,

·         URBACT III,

·         ESPON 2020.

 

Namen Evropskega  teritorialnega sodelovanja pa je okrepiti sodelovanje na čezmejnem, transnacionalnem in regionalnem nivoju.  Evropsko teritorialno sodelovanje (European Territorial Co-operation) obsega programe:

-              Čezmejnega sodelovanja (Cross-border Co-operation programme). V program čezmejnega sodelovanja med drugim uvrščamo programe čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, Slovenija-Hrvaška IPA program čezmejnega sodelovanja, IPA Jadranski čezmejni program in čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2007-2013.

Program Čezmejnega sodelovanja

Število projektov v programskem obdobju 2007-2013 na UL

Število tekočih projektov v letu 2014

Slovenija-Italija 2007-2013

18

14

Slovenija-Hrvaška IPA program čezmejnega sodelovanja

3

1

IPA Jadranski čezmejni program

2

2

Slovenija-Avstrija 2007-2013

4

2

Skupaj

27

19

 V letu 2015 je UL sodelovala pri 4 tekočih projektih čezmejnega sodelovanja.

-              Transnacionalnega sodelovanja (Transnational Co-operation programme). V sklopu transnacionalnega programa sodelujemo v  programih SEE-South East Europe, Alpine Space Mediterranean programme (MED) in Central Europe.

Program Transnacionalnega sodelovanja

Število projektov v programskem obdobju 2007-2013 na UL

Število tekočih projektov v letu 2014

SEE-South East Europe

10

6

Alpine Space

5

3

Mediterranean programme (MED)

2

1

Central Europe

3

3

Skupaj

20

13

 V letu 2015 je UL sodelovala v 3 projektih transnacionalnega sodelovanja.

-              Medregionalnega sodelovanja (Interregional Co-operation programme). V program medregionalnega sodelovanja spadajo projekti INTERREG IVC, URBACT II, ESPON in INTERACT II.

Program Medregionalnega sodelovanja

Število projektov v programskem obdobju 2007-2013 na UL

Število tekočih projektov v letu 2014

INTERREG

17

3

URBACT II

1

0

ESPON

6

1

INTERACT II

2

0

Skupaj

26

4

 

ŠTEVILO NOVIH PROJEKTOV EVROPSKEGA TERITORIALNEGA SODELOVANJA  V LETU 2016

Univerza v Ljubljani je v letu 2016 pridobila 6 novih projektov evropskega teritorialnega sodelovanja.

Program in članica

Število novih projektov

Transnacionalno sodelovanje

3

Območje Alp (Alpine Space 2014-2020 programme)

 

FF

1

BF

1

Srednja Evropa (Interreg Central Europe)

 

NTF+FGG

1

Medregionalno sodelovanje

1

Interreg Europe

 

FE

1

Čezmejno sodelovanje

1

Interreg V-A Slovenija-Avstrija (SI-AT)

 

FE

1

Danube Region Project Fund

1

ZF

1

SKUPAJ

6

 

ŠTEVILO NOVIH PROJEKTOV EVROPSKEGA TERITORIALNEGA SODELOVANJA  V LETU 2017

Univerza v Ljubljani je v letu 2017 pridobila 13 novih projektov evropskega teritorialnega sodelovanja.

Program in članica

Število novih projektov

Transnacionalno sodelovanje

7

Interreg Danube (Podonavje)

 

FF

1

FGG+NTF

1

FDV

1

FS

1

FRI

1

Srednja Evropa (Interreg Central Europe)

 

FGG

1

FA

1

Čezmejno sodelovanje

5

Interreg V-A Italia-Slovenia (IT-SI)

 

BF

2

MF

1

FFA

1

FGG+FPP

1

Medregionalno sodelovanje

1

Interreg Europe

 

FDV

1

SKUPAJ

13