Programsko obdobje 2007-2013

Uredbe

Pravno podlago za črpanje sredstev kohezijske politike predstavlja Uredba Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu, ki jo dopolnjujejo bolj podrobne uredbe za posamezen sklad in sicer:
  • UREDBA SVETA (ES) št.1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999
  • UREDBA (ES) št. 1081/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999
  • UREDBA (ES) št. 1080/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999
Uredba o splošnih določbah med drugim določa vsebino Operativnih programov. Uredba o Evropskem socialnem skladu določa naloge Evropskega socialnega sklada, področje izvajanja pomoči, posebne predpise ter vrste izdatkov, ki so upravičeni do pomoči. Uredba o Evropskem skladu za regionalni razvoj pa določa naloge Evropskega sklada za regionalni razvoj, obseg njegove pomoči glede na cilje „konvergenca“, „regionalna konkurenčnost in zaposlovanje“ ter evropsko teritorialno sodelovanje“ in pravila glede upravičenosti do pomoči.

Skladno z uredbo mora država članica pripraviti programske dokumente na dveh hierarhičnih ravneh:
  1. Na prvi ravni se pripravi Nacionalni strateški referenčni okvir, ki opredeljuje generalno strategijo države članice za doseganje hitrejše konvergence.
  2. Na drugi ravni, torej na osnovi NSRO, se pripravijo operativni programi.