Strategija UL na kadrovskem področju za raziskovalce in pedagoge za obdobje 2021-2023 z akcijskim načrtom

Enako kot v preteklih obdobjih je bila na osnovi interne analize in interne evalvacije uresničevanja Strategije UL za razvoj karier raziskovalcev  za obdobje 2017-2020 pripravljena nova Strategija UL na kadrovskem področju za raziskovalce in pedagoge za obdobje 2021-2023 z akcijskim načrtom, ki jo je sprejel Senat Univerze v Ljubljani na svoji seji decembra 2021.  

______________________________________________________________________________________________________________________

Strategija UL na kadrovskem področju za raziskovalce in pedagoge za obdobje 2017-2020 z akcijskim načrtom ter Poročilo o implementaciji ukrepov iz Akcijskega načrta Strategije UL na kadrovskem področju za raziskovalce in pedagoge 2017–2020 z akcijskim načrtom  

Na osnovi interne analize in interne evalvacije uresničevanja Strategije UL za razvoj karier raziskovalcev  za obdobje 2012-2016 je bila pripravljena nova Strategija UL na kadrovskem področju za raziskovalce in pedagoge za obdobje 2017-2020 z akcijskim načrtom, ki jo je sprejel Senat Univerze v Ljubljani na svoji 2. seji, dne 21. novembra 2017. Je del Strategije Univerze v Ljubljani 2012 – 2020, s katero si je univerza zadala, da bo do leta 2020: »prepoznana, mednarodno odprta in odlična raziskovalna univerza, ki ustvarjalno prispeva h kakovosti življenja«.

Poročilo o implementaciji ukrepov iz Akcijskega načrta Strategije UL na kadrovskem področju za raziskovalce in pedagoge 2017 – 2020 z akcijskim načrtom je bilo sprejeto na seji Senata Univerze v Ljubljani, decembra 2021.  

 ______________________________________________________________________________________________________________________

Strategija UL za razvoj karier raziskovalcev za obdobje 2012-2016 ter Končno poročilo o realizaciji Strategije Univerze v Ljubljani za razvoj karier raziskovalcev za obdobje 2012-2016 

Strategija UL za razvoj karier raziskovalcev za obdobje 2012 – 2016 , ki jo je sprejel Senat Univerze v Ljubljani na svoji 32. seji, dne 27. novembra 2012 predstavlja izpolnitev zaveze, ki jo je Univerza v Ljubljani sprejela novembra 2008.

Dokument je nastal ob upoštevanju ugotovitev, prikazanih v poglobljeni Analizi stanja na tem področju, poslovnega poročila za leto 2011, ki vključuje tudi samoevalvacijsko poročilo članic in poročila o spremljanju in zagotavljanju kakovosti Univerze v Ljubljani za leto 2011. Vprašalniki, ki so jih izpolnile fakultete, dopolnjeni s komentarji in predlogi za izboljšanje stanja so nam služili za podatkovno in vsebinsko bazo. Tako dobljene podatke smo nato združili in analizirali ter upoštevali pri pripravi izhodišč.

Postopek priprave dokumenta se je začel decembra 2011 zaključil pa novembra 2012 s sprejetem na novembrski seji Senata Univerze v Ljubljani. Pri pripravi strategije za razvoj karier raziskovalcev je sodelovala celotna Univerza v Ljubljani – vodstva in strokovne službe članic in rektorata. Vprašalnik, ki je bil narejen na podlagi vzorca Evropske komisije, potek javnih obravnav, vsebinsko analizo stanja in izhodišča strategije so obravnavali pristojni organi Univerze.

V januarju 2012 je rektor UL vprašalnik s pojasnili posredoval na dekane fakultet. Dekani so z vsebino vprašalnikov seznanili vse pedagoge, raziskovalce in druge zaposlene in nato v okviru fakultet izvedli notranjo razpravo. Večinoma so raziskovalci na naši univerzi tudi pedagogi in zato pobudo pozdravljajo, saj je to priložnost, da se v strategiji zajame vse zaposlene. Prodekani za raziskovalno delo in tajniki fakultet so zbrali odgovore in pripravili interne analize in predloge fakultet, ki so jih predstavili na delovnih sestankih skupin fakultet z prorektorjem za raziskovalno delo. Delovnih sestankov so se kot predstavniki fakultet udeležili dekani in/ali prodekani ter tajniki fakultet.

Vsebina strategije je razdeljena tako, da po prikazu stanja, vključno z ugotovljenimi ovirami ter predlogi za izboljšave, predstavimo cilje, prednostna področja/operativne cilje (ki pomenijo okvir za akcijski načrt) in spremljanje uresničevanja.
Je del Strategije Univerze v Ljubljani 2012 - 2020, s katero si je univerza zadala, da bo do leta 2020: »prepoznana, mednarodno odprta in odlična raziskovalna univerza, ki ustvarjalno prispeva h kakovosti življenja«. Strategija za razvoj karier raziskovalcev neposredno podpira uresničevanje 6 ciljev na 4 prednostnih področjih.

S sprejetjem Strategije za razvoj karier raziskovalcev in akcijskega načrta za njeno uresničevanje Univerza v Ljubljani prispeva k izboljšanju svoje mednarodne prepoznavnosti, kariernih možnosti raziskovalcev, večji mobilnosti raziskovalcev, boljši javni obveščenosti in preglednosti postopkov. Univerza s tem vzpostavlja boljše pogoje za vključitev v evropsko partnerstvo za raziskovalce.

Cilji v Strategiji Univerze v Ljubljani za razvoj karier raziskovalcev za obdobje 2012 do 2016 so opredeljeni po posameznih prednostnih področjih Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev.

Z Akcijskim načrtom so opredeljene posamezne aktivnosti za uresničitev zastavljenih ciljev v načrtovanem obdobju in časovnica.

Univerza v Ljubljani je tako izpolnila vse kriterije za priznanje Evropske komisije za skladnost njene Strategije za razvoj karier raziskovalcev 2012-2016 z Evropsko listino za raziskovalce in Kodeksom ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev in ima pravico do uporabe loga Evropske komisije “HR Excellence in Research”.

V začetku leta 2015 je na UL potekala vmesna interna evalvacija izvajanja Strategije in Akcijskega načrta, v kateri so sodelovali  vodstva UL in članic, Komisija za raziskovalno in razvojno delo, strokovne službe in preko mnenjskega vprašalnika tudi vsi raziskovalci in doktorski študenti na UL. Izvajanje Strategije in Akcijskega načrta je predstavljeno v Vmesnem poročilu o realizaciji in dopolnitvi akcijskega načrta Strategije UL za razvoj karier raziskovalcev.

V začetku leta 2017 je na UL potekala končna interna evalvacija izvajanja Strategije in Akcijskega načrta, v kateri so sodelovali vodstva UL in članic ter vsi raziskovalci na UL. Vprašalnik, ki smo ga pripravili za namen izvajanja interne analize, je dostopen tukajNa osnovi interne evalvacije je bilo pripravljeno Končno poročilo o realizaciji strategije za razvoj karier raziskovalcev za obdobje 2012-2016.