Raziskovalne novice

Tudi iz egoizma se razvijejo pozitivne okoljske vrednote

Datum objave: 19.12.2019

Kategorija: Najodličnejši raziskovalni dosežki, Interdisciplinarne raziskave, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 4 Kakovostno izobraževanje, 11 Trajnostna mesta in skupnosti, 12 Odgovorna poraba in proizvodnja, 13 Podnebni ukrepi (kazalniki)

Tudi pri mladih, ki jih za okolje skrbi predvsem zaradi lastne prihodnosti, se lahko razvijejo pozitivne okoljske vrednote. Vlogo gozda za naravo in človeka pa bolj cenijo tisti, ki pogosteje zahajajo vanj in bolje razumejo delovanje gozdnih ekosistemov. 

 V raziskavah, v katerih sta sodelovala raziskovalca s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani (Gregor Torkar – nosilec in glavni avtor, Urša Krašovec) in raziskovalec z Univerze v Bayreuthu (Franz X. Bogner), so avtorji obravnavali stališča mladih do ekosistemskih storitev, sistemsko znanje o ekologiji, njihove okoljske vrednote in motive za skrb do okolja. 

V prvi raziskavi sta avtorja (Torkar, Krašovec) ugotavljala, kako mladi vrednotijo preskrbovalne, regulacijske, kulturne in podporne ekosistemske storitve gozda, ter kakšno vlogo ima pri tem sistemsko znanje o ekologiji in neposredne izkušnje z gozdovi. Izsledki raziskave opozarjajo, da je sistemsko znanje o ekologiji relativno skromno. Sistemsko razumevanje delovanja ekosistema pomembno prispeva k boljšemu vrednotenju regulacijskih in podpornih ekosistemskih storitev. Mladi, ki pogosteje zahajajo v gozdove, višje vrednotijo regulacijske, kulturne in podporne ekosistemske storitve. Izsledki raziskave predstavljajo pomembno izhodišče za načrtovanje posodobitev kurikulumov in učnih pristopov pri poučevanju naravoslovnih predmetov. 

 V drugi raziskavi sta avtorja (Torkar, Bogner) preučevala okoljske vrednote ter motive za skrb do okolja. Raziskava ugotavlja, da je dvig ozaveščenosti mladih o škodljivih okoljskih posledicah za njih (egoistični motiv), za soljudi (altruistični motiv) ali vsa živa bitja (biosferični motiv), pomemben temelj za razvoj ohranitvenih vrednot in odnosa do okolja. Najpomembnejši doprinos raziskave je, da tudi mladi, ki imajo egocentrične motive za varovanje okolja, lahko izkazujejo pozitivne okoljske vrednote. 

 Vir: Torkar G., Krašovec U. Studentsʼ attitudes toward forest ecosystem services, knowledge about ecology, and direct experience with forests. Ecosyst. Serv., 37 (2019), 100916.

Torkar G., Bogner X. F. Environmental values and environmental concern. Environ. Edu. Res. (2019), doi: 10.1080/13504622.2019.1649367

 

nazaj na seznam