Raziskovalne novice

Socialne inovacije za celostno oskrbo starajočega se prebivalstva v regiji ADRION

Datum objave: 03.02.2021

Kategorija: Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 3 Zdravje in dobro počutje, 11 Trajnostna mesta in skupnosti (kazalniki)

Sodelavci Univerze v Ljubljani so v konzorciju 28 projektnih in pridruženih partnerjev pod vodstvom prof. dr. Vlada Dimovskega z Ekonomske fakultete, Univerze v Ljubljani pridobili projekt »Socialne inovacije za celostno oskrbo starajočega se prebivalstva v regiji ADRION« z akronimom SI4CARE (angl. Social innovation for integrated health care of ageing population in ADRION regions). 16. in 17. decembra 2020 sta potekala dva regionalna virtualna srečanja, na katerih so zbrane partnerje konzorcija nagovorili rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Igor Papič ter predstavniki organa upravljanja INTERREG ADRION programa.

Projekt SI4CARE je mednarodno zasnovan projekt, kjer je Univerza v Ljubljani vodilni partner v konzorciju, pri projektu pa sodeluje s partnerji iz še sedmih drugih držav. V projekt sta s strani Univerze v Ljubljani vključeni dve fakulteti in sicer Ekonomska fakulteta (prof. dr. Vlado Dimovski, izr. prof. ddr. David Bogataj, asist. dr. Simon Colnar, asist. dr. Anamarija Kejžar, Rebeka Koncilja Žgalin, predstojnica enote za znanstveno raziskovalno dejavnost in Sandra Đurašević, strokovna sodelavka) ter Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (doc. dr. Samo Drobne, doc. dr. Marjan Čeh in asist. dr. Darja Šemrov). Projekt, ki se je pričel izvajati 1. 12. 2020, je vreden 2,37 milijona evrov in je sofinanciran iz programa INTERREG ADRION 2014-2020 (ERDF in IPA II sredstva).

V okviru projekta so izpostavljeni ključni izzivi, s katerimi se soočajo ADRION regije glede nadpovprečno hitre rasti deleža starajočega se prebivalstva in potrebe po digitalni transformaciji sistema integrirane dolgotrajne oskrbe v skupnosti. »Starejši prebivalci bodo v veliki meri odvisni od pomoči drugih in bodo potrebovali predvsem kakovostne organizacijske rešitve in vsakodnevne storitve dolgotrajne oskrbe. Eden izmed ciljev projekta je tudi krepitev zmogljivosti odločevalcev pri prenosu znanj, na področju integriranih zdravstvenih in socialnih inovacij, razvitih v evropskih projektih, v prakso. Prispevati želimo k ustvarjanju učinkovitega mednarodnega ekosistema za uporabo socialnih inovacij v integriranih zdravstvenih in socialnih storitvah za starajoče se prebivalstvo v regiji ADRION,« je povedal prof. dr. Vlado Dimovski. 

nazaj na seznam