Raziskovalne novice

Snežni leopardi med najbolj ogroženimi velikimi mačkami na svetu

Snežni leopardi se ponašajo z najgostejšim kožuhom med vsemi mačkami, kar jim omogoča preživetje v najvišjih gorstvih našega planeta.
Foto: Mongolia Snow Leopard Project

Datum objave: 28.09.2021

Kategorija: Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 15 Življenje na kopnem (kazalniki)

V slovensko-italijansko-švicarski raziskovalni ekspediciji v azijska visokogorja sodeloval tudi raziskovalec biotehniške fakultete

Snežni leopardi sodijo med najbolj ogrožene velike mačke na svetu, vendar so zaradi odročnega terena, kjer živijo, še vedno slabo raziskani. Mednarodna ekipa je tekom štirih ekspedicij v mongolski Altaj ugotavljala razširjenost tega skrivnostnega plenilca ter kako nanj vpliva reja drobnice. V zadnjih letih namreč reja drobnice na območju snežnega leoparda hitro narašča, predvsem zaradi globalnega povpraševanja po kašmiru, kar ima očitno negativen vpliv tako na snežne leoparde kot njihov naravni plen. Dr. Miha Krofel s Katedre za zdravje gozda in upravljanje prostoživečih živali na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire pojasnjuje: »Kot kaže jo bosta najslabše odnesli najbolj ogroženi vrsti na območju, to sta snežni leopard in tudi sibirski kozorog, ki je njegov najpomembnejši plen in z živino tekmuje za revno pašo v tem ekstremnem okolju«.

Snežni leopardi opravljajo vlogo vrhovnih plenilcev v gorskih ekosistemih in so odlično prilagojeni na ekstremne visokogorske razmere. Vendar njihovo število se zmanjšuje zaradi izgube habitata, pomanjkanja plena, klimatskih sprememb ter preganjanja s strani človeka zaradi krzna in plenjenja domačih živali. Do danes je na svetu preživelo le še okoli 3000 snežnih leopardov, ki so omejeni na visokogorja osrednje Azije, kjer jih največ živi na nadmorskih višinah med 2,500 in 5,500 m. Vendar pa tudi ti odročni tereni ne uidejo vplivom človeka, med katerimi danes prevladuje živinoreja.

Živinoreja v svetu hitro narašča in vedno bolj izpodriva divje živali, kar je še posebej izrazito v azijskih visokogorjih, kjer smo v zadnjih letih priča eksponentnemu porastu reje drobnice. To je v veliki meri posledica več milijard vrednega globalnega trga kašmira, najbolj cenjenega tipa volne. Naraščajoče povpraševanje po luksuznem kašmiru v razvitih delih sveta ponuja dobre zaslužke, kar spodbuja vedno večje število drobnice v azijskih gorskih območjih, kot so Himalaja, Tibet in Altaj.

Druga največja svetovna populacija snežnega leoparda živi v gorstvih Mongolije, predvsem na Altaju, vendar zaradi odročnosti in težkih razmer za terensko delo ostaja slabo poznana. Zato je mednarodna znanstvena ekipa raziskovalcev iz Italije, Mongolije, Slovenije in Švice v zadnjih letih opravila štiri ekspedicije na doslej še neraziskana območja Altaja, da pridobi informacije o številu snežnih leopardov, ki so še preživeli v teh krajih, ter razišče, kakšen vpliv ima naraščajoča živinoreja na tamkajšnje divje živali. Rezultate prvih analiz so te dni objavili v eni izmed vodilnih znanstveni reviji na področju varstvene biologije - Biological Conservation.

SnezniLeopard3

Fotografija: Shematski prikaz odnosov med velikimi sesalci in drobnico v mongolskem Altaju. Najmočnejša pozitivna povezava je bila odkrita med snežnim leopardom in sibirskim kozorogom, oba pa sta bila pod negativnim vplivom drobnice. Snežni leopardi se niso izogibali volkovom, te pa je privlačila drobnica. (vir: Biological Conservation)

Raziskava je pokazala na pomembne vplive drobnice, ki so jo raziskovalci zabeležili na vseh območjih raziskave, vključno z osrednjimi deli naravnih rezervatov in narodnih parkov. Ti predstavljajo ene izmed zadnjih pribežališč za divje živali in v njih naj bi bila paša domačih živali prepovedana. Avtomatske kamere so zabeležile več sto tisoč fotografij živali, med katerim so prevladovale domače živali, predvsem koze, ovce in udomačeni jaki. Analiza je pokazala, da se snežni leopardi in do določene mere tudi sibirski kozorog izogibata mest, kamor se je razširila živinoreja. Nasprotno je pristnost drobnice, še posebej kadar je bila stran od naselij, privlačila volkove, ki jo tam tudi redno plenijo, če ni dovolj zaščitena.

»Rezultati kažejo, da bi lahko imel porast reje drobnice v azijskem visokogorju različne vplive na različne vrste. Najslabše jo bosta kot kaže odnesli najbolj ogroženi vrsti, to sta snežni leopard in tudi sibirski kozorog, ki je njegov najpomembnejši plen in z živino tekmuje za revno pašo v tem ekstremnem okolju. Domače živali ne izpodrivajo volkov, vendar imajo lahko tudi ti težave z naraščajočo živinorejo, saj pogosto postanejo žrtev rejcev drobnice, ki želijo preprečiti škodo na svojih živalih,« je povedal slovenski raziskovalec iz Oddelka za gozdarstvo Biotehniške fakultete, dr. Miha Krofel, ki je sodeloval pri raziskavi.

Na podlagi teh rezultatov raziskovalci opozarjajo, da ohranjanje ogroženih gorskih živalskih vrst očitno ni združljivo s hitrim širjenjem živinoreje v občutljiva visokogorska območja in priporočajo boljšo regulacijo nad prosto pašo živine vsaj v osrednjih delih zavarovanih območji. Prav tako ob hitrem širjenju živinoreje opozarjajo na pomen učinkovitih ukrepov za zaščito drobnice pred volkovi in drugimi plenilci, s čimer bi se lahko omejili konflikti ter posledično zakonito in nezakonito ubijanje divjih živali.

 Raziskavo je delno sofinancirala tudi Javna agencija RS za raziskave.

SnezniLeopard2

Fotografija: Snežni leopardi so danes poleg tigrov najbolj ogrožena vrsta velikih mačk. Raziskovalci so uporabili avtomatske kamera, da bi bolje razumeli vzroke za njihovo ogroženost. Foto: Mongolia Snow Leopard Project

nazaj na seznam