Raziskovalne novice

Doc. dr. Nejc Bezak z UL FGG je prejemnik mednarodne nagrade Danubius za mlade znanstvenike

Foto: Gašper Rak. Osebni arhiv Nejca Bezaka

Datum objave: 26.11.2021

Kategorija: Raziskovalci v objektivu, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 4 Kakovostno izobraževanje, 6 Čista voda in sanitarna ureditev, 13 Podnebni ukrepi, 15 Življenje na kopnem (kazalniki)

Med letošnjimi prejemniki mednarodne nagrade Danubius Young Scientist Award (DYSA) v generaciji 2021 je kot edini predstavnik Slovenije doc. dr. Nejc Bezak s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.

Nagrado Danubius sta leta 2011 ustanovila avstrijsko Zvezno ministrstvo za izobraževanje, znanost in raziskave (BMBFW) ter Inštitut za Podonavje in srednjo Evropo (IDM), namenjena pa je posameznikom z izjemnimi znanstvenimi dosežki, povezanimi z regijo Podonavja. Nagrada predstavlja priznanje za poglobljeno znanstveno analizo podonavske regije.

Nejc Bezak (rojen leta 1988), docent na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo (FGG) Univerze v Ljubljani (UL), je nedvomno eden najbolj prodornih in nadarjenih mladih hidrologov v državah donavskega porečja. Njegovo raziskovalno delo na Univerzi v Ljubljani obsega dva glavna dela. V prvem se osredotoča na hidrološke procese, predvsem na razmerje med padavinami in površinskimi odtoki. To vključuje hidrološko modeliranje (tj. padavine in odtok), raziskave podnebnih sprememb, statistično analizo podatkov preteklih meritev, terenske meritve z najsodobnejšo opremo itd. Drugi del raziskovalnega dela Nejca Bezaka se osredotoča na različne elemente erozijsko-sedimentacijskega kroga. To vključuje modeliranje erozije tal, raziskave erozivnosti padavin, meritve erozije in prenosa sedimentov, napovedovanje zemeljskih plazov, modeliranje drobirskih tokov in preiskave zgodovinskih dogodkov itd.

Nejc Bezak se je posvečal več raziskovalnim temam, izpostaviti pa želimo njegovo raziskavo o vplivu podnebnih sprememb na vodne vire v kraških porečjih, ranljivih sistemih, kjer lahko morebitna sprememba dinamike nizkih pretokov pomembno vpliva na značilnosti podtalnice na kraških območjih. To lahko med drugim vpliva na oskrbo z vodo in ekološko funkcijo kraških rek. Ker ima velik del celinskih območij, kjer ni poledenitev, kraško podlago (35 odstotkov Evrope in precejšen del donavskega porečja), so ta območja marsikje po svetu ključna za oskrbo s pitno vodo. Tovrstne raziskave so zato bistvenega pomena za prihodnje generacije.

V zadnjih letih je Nejc Bezak veliko časa posvetil raziskovanju značilnosti erozivnosti padavin in razvil metodologijo za globalno oceno erozivnosti padavin, ki jo je mogoče uporabiti kot vhodni podatek za dinamično modeliranje erozije tal na globalni ravni.

 nb slika 1Slika: Zemljevid globalne erozivnosti padavin za obdobje 1998–2019 na podlagi podatkov CMORPH (A) in koncepta gostote erozivnosti z uporabo podatkov reanaliz ERA5 (B). Vir

Aktivno je sodeloval tudi pri več aplikativnih projektih, kot je raziskava značilnosti zemeljskih plazov na območju Koroške Bele, ki je potekala v sodelovanju z Geološkim zavodom Slovenije. Trenutno vodi hidrološko študijo pritokov Save v okviru načrtovanja gradnje hidroelektrarn na srednjem toku Save.

NB slika 2

Slika: Rezultati geološkega kartiranja terena z označenim potencialnim materialom drobirskih tokov, ki bi se lahko mobiliziral med ekstremnim padavinskim dogodkom. Prikazane so tudi lokacije obstoječih hudourniških pregrad in potencialne lokacije za nove (tj. NCD1-NCD4). Prav tako je prikazan primer materiala drobirskega toka nekaj metrov pod plazom Čikla. Koordinatni sistem je Gauss-Krügerjev, razdalje pa so prikazane v metrih. Vir

Njegovo delo ni osredotočeno samo na raziskovanje, primarno je učitelj – docent na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Leta 2018 je prejel nagrado za najboljšega učitelja, ki jo podeljuje študentski svet Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Je tudi član Akademije mladih voditeljev zveze EUTOPIA in prejemnik svečane listine za mlade visokošolske učitelje Univerze v Ljubljani za izjemne pedagoške, raziskovalne in ustvarjalne dosežke v letu 2021. 

Prejemniki nagrade Danubius 2021 so bili razglašeni na virtualni slovesnosti: https://www.youtube.com/watch?v=rI48h1yuba0

nazaj na seznam