Raziskovalne novice

Kaj vpliva na okoljsko in družbeno odgovorno trajnostno vedenje potrošnikov?

Foto: Tim Foster

Datum objave: 28.02.2022

Kategorija: Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 1 Odprava revščine, 3 Zdravje in dobro počutje, 5 Enakost spolov, 8 Dostojno delo in gospodarska rast, 10 Zmanjšanje neenakosti, 11 Trajnostna mesta in skupnosti, 12 Odgovorna poraba in proizvodnja, 16 Mir, pravičnost in močne institucije (kazalniki)

Potrošniki lahko z izbiro izdelkov pozitivno vplivamo na okolje in družbo, če ustvarimo čim manjši okoljski odtis (environmental footprint) in družbeni odtis (social fingerprint). Prvo dosežemo z izbiro okolju prijaznih izdelkov z oznakami »eko, zeleno, bio, reciklirano« ipd. K manjšemu družbenemu odtisu pa pripomoremo z izbiro izdelkov, ki so izdelani lokalno, preko podjetij, ki pomagajo ljudem v stiski ali imajo oznako »pravična trgovina« in podobno.   

Potrošniki EF slika1

Slika 1: Okoljski in družbeni izzivi za potrošnike Vir:UL EF

Trajnostni razvoj zadovoljuje potrebe sedanjih generacij, ne da bi ogrozili možnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. Raziskave o trajnostni potrošnji kažejo, da nakupne namere pomembno določajo stališča in osebne namere ter pretekli nakupi. V teh raziskavah so okoljska in družbena vprašanja običajno obravnavana ločeno. Prof. dr. Vesna Žabkar in dr. Maja Hosta z Univerze v Ljubljani, Ekonomska fakulteta pa sta raziskovali vplive na vedenje potrošnikov v Sloveniji, ki ima posledice tako za okolje kot za družbo.

Najprej sta izvedli 10 intervjujev med običajnimi potrošniki, starimi od 25 do 65 let, ki niso bili zelo zaskrbljeni za okolje ali družbo. Z metodo odprtega vprašalnika sta preučevali odgovornost potrošnikov do samih sebe, do naravnega in družbenega okolja ter njihovo motiviranost za celoten proces odgovornega vedenja (od skrbi do dejanj). Ugotovili sta, da potrošniki nosijo v sebi vrsto konfliktov npr. med zaskrbljenostjo za naravo in zaskrbljenostjo za družbo; tako je 49-letna ženska odgovorila: »Tovarne morajo delovati, da lahko ljudje preživijo, vendar to škoduje okolju, je začaran krog«. Pokazalo se je tudi, da prevladujejo lastni interesi nad skrbjo za naravo in družbo; tako je npr. 40-letna ženska dejala: »Zakaj bi dolgo čistila z zdravimi čistilnimi sredstvi, če lahko to storim v 5 minutah s strupenim čistilom«.

Kvalitativni raziskavi je sledila kvantitativna, ki je bila izvedena s pomočjo spletnega panela. Na reprezentativnem vzorcu 426 slovenskih potrošnikov sta raziskovalki preučili okoljsko in družbeno odgovorno trajnostno vedenje potrošnikov in ugotavljali pomen zaskrbljenosti (odnosa) potrošnikov do trajnosti, osebnih norm, etičnih obvez in dostopnosti informacij. Ugotovili sta, da imajo osebne norme, zaskrbljenost in etične obveze močnejši vpliv na okoljsko in družbeno odgovorno trajnostno vedenje potrošnikov kot pa družbene norme, zaznana kontrola ali zaznana učinkovitost trajnostnega vedenja. Raziskovalki pravita, da če primerjamo obe vrsti vedenja, je družbeno odgovorno trajnostno vedenje bolj odvisno od zaznane kontrole vedenja in osebnih norm kot okoljsko odgovorno vedenje, kar lahko razložimo s tem, da družbeno odgovorno vedenje šele vstopa v življenja potrošnikov in je manj razširjeno v primerjavi z okoljsko odgovornim trajnostnim vedenjem. Dostopnost informacij je pomembna pri obeh vedenjih. Razlog, da se potrošniki pogosto ne vedejo trajnostno, lahko tiči v kompleksnosti in težavah, ki jih imajo z usklajevanjem vedenja, ki je dobro za okolje ali družbo.

Potrošniki EF slika 2 popravljenaSlika 2: Kako se trajnostno vedejo potrošniki (razširjeni model teorije načrtovanega vedenja). Vir: UL EF

Rezultati raziskave, ki so bili januarja 2021 objavljeni v članku v reviji Journal of Business Ethics, kažejo na to, da se odnos do okolja v tranzicijskih državah spreminja in da se potrošniki vse bolj zavedajo pomena trajnosti. Da gre za izjemno aktualno temo, dokazuje dejstvo, da je imel članek v decembru 2021 že preko 30 citatov oz. navedb in da je bil izbran kot eden najvidnejših raziskovalnih dosežkov s področja družboslovja in humanistike Odlični v znanosti 2021«, ki jih vsako leto izbira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

nazaj na seznam