Raziskovalne novice

RAZVOJ INOVATIVNIH SISTEMOV ZA PRIDOBIVANJE SKRITE VODNE ENERGIJE

Fotografija: TOMOKO UJI

Datum objave: 23.11.2022

Kategorija: Interdisciplinarne raziskave, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 7 Cenovno dostopna in čista energija, 9 Industrija, inovacije in infrastruktura (kazalniki)

Zaveze Evropske unije po pridobivanju električne energije iz obnovljivih virov vključujejo tudi nove načine trajnostne uporabe vodne energije.

Raziskovalci Fakultete za strojništvo UL pod vodstvom prof. dr. Marka Hočevarja so pridobili projekt Evropskih raziskav evropskega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa z nazivom  H-HOPE (Hidden Hydro Oscillating Power for Europe), ki bo obravnaval razvoj inovativnih in trajnostnih sistemov za pridobivanje energije, ki so sposobni pridobivanja skrite vodne energije iz obstoječih cevovodnih sistemov, odprtih tokov in kanalov.

Tehnologija temelji na uporabi piezoelektričnih materialov, pritrjenih na potopljena telesa z deformabilnimi stenami, kot tudi elektromagnetnih naprav, ki absorbirajo liearno gibanje nihajočih teles znotraj tokov. Vzporedno se bodo razvili numerični in analitični modeli, s katerimi bomo optimizirali zasnovo in delovanje H-HOPE naprav. Razvili bomo novi sistem odjema moči, ki omogoča prilagoditev resonančne frekvence sklopljenega sistema tekočina-struktura-električni generator v stacionarnih in dinamičnih pogojih obratovanja. Izvedenih bo osem različnih študij dejanske uporabe v industriji, sistemih preskrbe s pitno vodo in na vodogradbenih objektih s prosto gladino. V projektu bodo ovrednoteni relevantni okoljski in družbeno-ekonomski vplivi, na podlagi česar bo ovrednotena trajnost predlagane tehnologije.

Da bi razširili na novo osvojeno znanje in promovirali rezultate projekta H-HOPE, bo vzpostavljena odprtokodna platforma »naredi sam«, za kar bo v okviru projekta skrbela projektna skupina na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, Laboratorij za vodne in turbinske stroje LVTS.

Trajanje projekta je 4 leta, projekt se bo začel konec leta 2022. Projekt sodi v drugi steber Evropskih raziskav Horizon Europe, in sicer je bil pridobljen na razpisu HORIZON-CL5-2021-D3-03-11: Development of hydropower equipment for hidden hydropower. Vrednost projekta znaša 4.86 miljona EUR.

 

 tata

 

nazaj na seznam