Raziskovalne novice

Strukturna podlaga za konstitutivno aktivnost in imunomodulatorno sposobnost s proteinom G sklopljenega receptorja BILF1, kodiranega v genomu Epstein-Barr virusa

Datum objave: 23.12.2022

Kategorija: Najodličnejši raziskovalni dosežki

Cilji trajnostnega razvoja: 3 Zdravje in dobro počutje (kazalniki)

Maša Mavri je kot gostujoča doktorska študentka na Oddelku za biomedicinske znanosti, Univerze v Kobenhavnu, pod mentorstvom prof. Mette M. Rosenkilde in v sodelovanju z Univerzo v Stanfordu sodelovala v raziskavi, s katero so prikazali strukturno in funkcionalno osnovo konstitutivnega prenosa signala pri receptorju BILF1. Raziskava je bila objavljena v ugledni reviji s področja imunologije, Immunity s faktorjem vpliva 47,47.

S proteinom G sklopljen receptor (GPCR) BILF1 je kodiran v genomu humanega virusa Epstein-Barr (EBV) in igra pomembno vlogo pri imunomodulatornih in onkogenih lastnosti virusa. S presevno krio-elektronsko mikroskopijo so v omenjeni študiji določili strukturo receptorja BILF1 v kompleksu z Gαi in pokazali, da je v nasprotju s pričakovanji bolj podoben lipidnim kot kemokinskim GPCR-jem. Druga zunajcelična zanka (ECL2) blokira tipično vezavno mesto za kemokine, kar kaže na sposobnost receptorja za avtonomno aktivacijo. Z zamenjavo aminokislinskih ostankov na mestih, ki značilno vplivajo na aktivacijo GPCR-jev, so pokazali robustnost konstitutivnega prenosa signala receptorja, saj mutacije niso povzročile bistvenih sprememb v aktivnosti receptorja.

S svojo vlogo pri patogenezi, imunosupresiji ter onkogenezi, receptor BILF1 velja za glavno tarčo proti okužbi z EBV. Predstavljena struktura receptorja in mehanizem prenosa signala sta podlaga za nadaljnje raziskave in odkrivanje potencialnih antagonistov receptorja BILF1. 

 

Veterniarska - receptor

Slika 1: Primerjava strukturnih in funkcionalnih lastnosti receptorja BILF1 z družino kemokinskih receptorjev, ter povzetek najpomembnejših ugotovitev študije na pridobljeni strukturi receptorja BILF1 (avtor: Naotaka Tsutsumi).

 Avtorji:

Assist. Prof. Naotaka TSUTSUMI, PhD, Assist. Prof. Qianhui QU, PhD, Maša MAVRI (masa.mavri@vf.uni-lj.si) - delitev prvega avtorstva Maibritt S. BAGGESEN, Assist. Prof. Shoji MAEDA, PhD, Deepa WAGHRAY, Christian BERG, PhD, Prof. Brian K. KOBILKA, PhD, Prof. Mette Marie ROSENKILDE, PhD, Prof. Georgios SKINIOTIS, PhD, Prof. Christopher K. GARCIA, PhD

Vir:

TSUTSUMI, Naotaka, QU, Qianhui, MAVRI, Maša, BAGGESEN, Maibritt S., MAEDA, Shoji, WAGHRAY, Deepa, BERG, Christian, KOBILKA, Brian K., ROSENKILDE, Mette Marie, SKINIOTIS, Georgios, GARCIA, K. Christopher. Structural basis for the constitutive activity and immunomodulatory properties of the Epstein-Barr virus-encoded G protein-coupled receptor BILF1. Immunity. [Online ed.]. 2021, vol. 54, no. 7, str. 1405-1416; DOI: 10.1016/j.immuni.2021.06.001

 

 

 

nazaj na seznam