Trajanje: od 01. januarja 2007 do konca leta 2013.

Sredstva 7. OP iz EU za obdobje 2007-13 bodo skupno 50.521 milijonov Euro in dodatnih 2751 mio v obdobju 2007-11 za program Euratom

Organizacijska struktura 7. OP obsega 4 tematske podprograme:

 • Sodelovanje (Cooperation) usmerjen v mednacionalno sodelovanje in z udeležbo industrije, z akcijskimi programi:
  • Skupne raziskave (Collaborative Research)
  • Skupne tehnološke iniciative (Joint Technology Initiatives) namenjen razvoju tehnoloških platform;
  • Koordinacija raziskovalnih programov z neevropskimi deželami - Mednarodno sodelovanje (Coordination of non-Community research programmes International Cooperation)
 • Zamisli (Ideas) namenjen odličnim temeljnim raziskavam in bo vpristojnosti Evropskega sveta za raziskave (European Researc Council- ERC)
 • Človeški viri (People) namenjen razvoju raziskovalnih kadrov (aktivnosti programa Marie Curie);
 • Zmogljivosti (Capaticies) v podporo raziskovalni infrastrukturi, MSP (SMEs), evropskim regijam (Convergence). Program bo nadalje strukturiran po namenih.
   

Prednostna tematska raziskovalna področja

 • Zdravje (Health)
 • Hrana, kmetijstvo in biotehnologija (Food, agriculture and biotechnology)
 • Informacijske in komunikacijske tehnologije (Information and communication technologies)
 • Nanoznanostin nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije (Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologies)
 • Energija (Energy)
 • Okolje s klimatskimi spremembami (Environment (including climate change))
 • Transport z aeronavtiko (Transport (including aeronautics))
 • Socio-ekonomske znanosti in humanistika (Socio-economic sciences and the humanities)
 • Varnost in vesolje (Security and Space)
   

Kjučne novosti v 7. OP (v primerjavi s 5. in 6. OP):

 • Večji poudarek temam
 • Temeljne raziskave in ERCPoenostavitve v prijavah, vodenju projektov
 • Poudarek raziskavam za evropsko industrijo (tehnološke platforme, tehnol.iniciative)
 • Internacionalnost
 • Poudarek »regijam znanja« (Regions of Knowledge)
 • Pomoč pri obvladovanju finančnih tveganj za vlaganja zasebnega kapitala v raziskave


Sodelovanje UL v 7. OP

Izhodišča glede pravil sodelovanja:

 • Prehod na stroškovni model FC (Full Cost model) s 60% pavšalnimi režijskimi stroški (Overhead) v prvih treh letih (nato zmanjšanje priznanih režijskih stroškov na 40%)
 • Financiranje EU za univerze do 75% stroškov projekta za raziskovalne aktivnosti (25% lastna udeležba !) in 50% stroškov projekta za predstavitvene oz. demonstracijske aktivnosti (50% lastna udeležba).

 

Delovni programi: