Center za prenos tehnologij je vstopna točka, preko katere se prijavljen izum oceni s pomočjo notranjih in zunanjih strokovnjakov. Na osnovi te evalvacije potem Komisija za inovacije Univerze v Ljubljani odloča o nadaljnjem poteku, ali se izum sprejme pod univerzitetno okrilje ali ne. V primeru, da je z Univerzo v Ljubljani sklenjen dogovor o prevzemu izuma, Center prevzame zaščito in vzdrževanje intelektualne lastnine ter trženje izuma neposrednim kupcem.

Pri odločitvi o prevzemu je razen kakovosti izuma ključnega pomena možnost trženja izuma na trgu – zavedati se je namreč potrebno, damnogi dobri izumi niso tržno zanimivi. Ti postopki potekajo zgolj kot vmesna stopnja prodaje intelektualne lastnine (če jo je mogoče doseči za ustrezno ceno) oziroma kot del trajnega koriščenja (v okviru licenčnih pogodb). Del rednega koriščenja je tudi vzdrževanje, ki pa je zaradi transparentnosti in kakovosti ter ustreznosti vlaganja redno evalvirano.

Izumi, ki jih prevzame v patentno zaščito in trženje univerza, so praviloma mednarodno zanimivi, zato se pred iztekom 12-mesečnega roka patentno prijavo, vloženo na Uradu RS za intelektualno lastnino vloži na WIPO kot PCT prijavo. Na ta način se omogoči nadaljnja mednarodna patentna zaščita in pridobi se dodatnih 18 mesecev za trženje izuma.