Povpraševanja pošljite na oz. kontaktno osebo za posamezno področje.

labortaorij01NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
FAKULTETA ZA FARMACIJO
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
MEDICINSKA FAKULTETA
VETERINARSKA FAKULTETA
ZDRAVSTVENA FAKULTETA

 

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

Naravoslovnotehniška fakulteta deluje na področjih: naravoslovje, tehnika, umetnost.

Ponuja raziskovanje, svetovanje, izdelavo ekspertnih mnenj, projektiranje in revizijo projektov na področjih materialov, metalurgije in proizvodnih tehnologij, geologije, geotehnologije, rudarstva in geoinženirstva, tekstilstva, grafične in informacijske tehnologije ter modnega oblikovanja, varstva okolja, izobraževanja, usposabljanja in kadrovanja študentov.

Tesno sodeluje s partnerji iz gospodarstva in negospodarstva tako doma kot v tujini ter ponuja številne storitve na naslednjih področjih: 

1. Raziskovanja, svetovanja in izdelava ekspertnih mnenj, poslovna izobraževanja in usposabljanja:

 • Na področju metalurgije, materialov, proizvodnih tehnologij in varstva okolja v okviru Oddelka za materiale in metalurgijo; kontaktna oseba: Ines Langerholc ().
 • Na področju geologije, predvsem geološko kartiranje in inženirsko geološko kartiranje, sedimentoloških analiz, geomedicine, študije mineralogije naravnih in umetnih materialov, petrologije, hidrogeologije s poudarkom na analizah in izkoriščanju podzemnih vodnih virov v okviru Oddelka za geologijo; kontaktni osebi: prof. dr. Mihael Brenčič (), Špela Turič ().
 • Na področju seizmologije, uporabne geofizike, tunelogradnje, geomehanike, geodezije, rudarskih merjenj, tehničnega rudarstva, vrtalne tehnike in geotermije, mehanske procesne tehnike, upravljanja z odpadki, numeričnega modeliranja podzemnih fluidov, uporabne geofizike in hidrogeologije v okviru Oddelka za geotehnologijo in rudarstvo; kontaktni osebi: doc. dr. Goran Vižintin (), Nives Vukič ().
 • Na področju tekstilnih materialov, proizvodnih postopkov tekstilij in oblačil, nege tekstilij, ekologije v tekstilstvu, ohranjanja tekstilne kulturne dediščine in forenzičnih tekstilnih preiskav v okviru Inštituta za tekstilno in grafično tehnologijo ter oblikovanje ITGTO Oddelka za tekstilstvo in Raziskovalnega infrastrukturnega centra RIC UL-NTF; kontaktni osebi: prof. dr. Barbara Simončič (), doc. dr. Lidija Černe ().
 • Na področju grafične in informacijske tehnologije v okviru Inštituta za tekstilno in grafično tehnologijo ter oblikovanje ITGTO Oddelka za tekstilstvo; kontaktna oseba: dr. Blaž Rat ().
 • Na področju oblikovanja kolekcij tekstilij in oblačil, predmetov za dom, protokolarnih daril in spominkov, izložb in tekstilnih interierov, organiziranja tekstilnih delavnic, modnih prireditev oblikovanja tekstilij in oblačil v okviru Oddelka za tekstilstvo; kontaktna oseba: prof. Almira Sadar (). 
 • Na področju naravoslovno-tehnične informatike, kemije naravnih spojin in tehnologije mikrokapsuliranja v okviru Oddelka za kemijsko izobraževanje in informatiko; kontaktna oseba: prof. dr. Bojana Boh ().
 • Na področju kemijskega in naravoslovnega izobraževanja učiteljev in visokošolskih delavcev, aktivnih oblik učenja mladih, uporabe ter evalvacije različnih pristopov poučevanja ter izdelave sodobnih učnih gradiv in pripomočkov na področju naravoslovja v okviru Oddelka za kemijsko izobraževanje in informatiko in Inštituta za naravoslovno izobraževanje; kontaktni osebi: izr. prof. dr. Vesna Ferk Savec (), doc. dr. Katarina S. Wissiak Grm (). 

2. Projektno delo s študenti, sodelovanje pri diplomskih, magistrskih in drugih nalogah ter doktorskih disertacijah, sodelovanje inženirjev in strokovnjakov iz prakse ter druge oblike vključevanja gospodarstva, industrije in strokovne prakse v študijskih programih koordinirajo vodstva oddelkov.
Kontaktne osebe: oddelka za materiale in metalurgijo: Ines Langerholc (), oddelek za geologijo: Mihael Brenčič (), oddelka za geotehnologijo in rudarstvo: doc. dr. Jože Kortnik () in doc. dr. Evgen Dervarič (), oddelek za tekstilstvo: mag. Mirjam Leskovšek (), oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko: prof. dr. Bojana Boh () in izr. prof. dr. Vesna Ferk Savec ().

3. Karierne storitve, ki omogočajo tudi kadrovanja podjetem, se izvajajo v okviru Kariernega centra Univerze v Ljubljani.

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 

Spletna stran

FAKULTETA ZA FARMACIJO

Ponuja raziskovanje in svetovanje na vseh področjih farmacije, laboratorijske biomedicine in kozmetologije. Organizira vsakoletna podiplomska izobraževanja v sklopu vseživljenjskega učenja.

 • Vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje; kontaktni osebi: Alenka Zvonar, mag. farm. (); Nina Kočevar Glavač, mag. farm. ().
 • Sodelovanje na področju znanstvenoraziskovalnega dela; kontaktna oseba: prof. dr. Irena Mlinarič - Raščan ().
 • Projektno delo s študenti, sodelovanje pri diplomskih, magistrskih, doktorskih in drugih nalogah, strokovno svetovanje s področja farmacije, kozmetologije in laboratorijske biomedicine; kontaktna oseba: izr. prof. dr. Aleš Obreza, mag. farm. ().

laboratorij 08 laboratorij02 medicina 02

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

Spletna stran

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Spletna stran

MEDICINSKA FAKULTETA

 • Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo izvaja laboratorijske diagnostične storitve, raziskovanje in svetovanje na področju mikrobiologije in imunologije. Tesno sodeluje z zdravstvenimi in raziskovalnimi ustanovami doma in v tujini ter izvaja številne laboratorijske diagnostične teste za odkrivanje mikrobnih povzročiteljev bolezni in spremljanje imunskega odziva v poteku mikrobnih okužb. Povezava do podrobnejšega opisa dejavnosti, kontaktna oseba: prof. dr. Srečko Koren, dr. med. ().
 • Inštitut za sodno medicino izvaja na področju strokovne dejavnosti: obdukcijsko dejavnost, mrliškopregledno službo za področje MOL in primestnih občin, katastrofno službo, sodnomedicinsko izvedenstvo, laboratorijsko dejavnost na področju klinične in forenzične toksikologije, molekularne genetike in alkoholometrije. Povezava do podrobnejšega opisa dejavnosti, kontaktna oseba: predstojnik inštituta prof. dr. Jože Balažic, dr. med. ().
 • Inštitut za patologijo izvaja vrhunsko laboratorijsko in diagnostično dejavnost na področju patologije. Izvaja storitve na vseh področjih patologije, pri čemer upošteva potrebe in zahteve uporabnikov storitev ter ima na več področjih patologije vodilno vlogo v slovenskem prostoru.
  Laboratorijska in diagnostična dejavnost, kontaktna oseba: mag. Anja Milenković Kramer, univ. dipl. ekon. ().

VETERINARSKA FAKULTETA

Poleg osnovne izobraževalne in raziskovalne dejavnosti nudi permanentno izobraževanje na področju veterinarske medicine in opravlja dejavnosti na reguliranem področju veterinarstva po pooblastilu Ministrstva za kmetijstvo in okolje za potrebe veterinarske, zdravstvene in tržne inšpekcije. V sklopu Veterinarske fakultete deluje tudi Nacionalni veterinarski inštitut, ki za potrebe imetnikov in rejcev živali oz. veterinarskih ambulant, proizvajalcev živil živalskega izvora in krme, predelovalne in farmacevtske industrije opravlja laboratorijsko diagnostiko povzročiteljev bolezni, mikrobioloških kontaminantov, toksinov in kvarljivcev hrane in vode. Odjemalcem storitev zagotavljamo zanesljive rezultate na področju preizkušanja, saj smo akreditirana ustanova v skladu s standardom z ISO/IEC 17025 (Splošne zahteve za usposobljenost preizkuševalnih in kalibracijskih laboratorijev).
 
Svoje storitve ponujamo na naslednjih področjih:

 • Permanentno, podiplomsko izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje; kontaktna oseba: mag. Mateja Stvarnik (01 477 91 47, ).
 • Laboratorijska diagnostika in analize; možnosti izvajanja študij na področjih kemijske analitike; biokemijske analitike krvi, urina, mleka in drugih telesnih tekočin; molekularne metode, serološke diagnostike, parazitološke diagnostike; možnosti izvedbe toksikoloških študij, kliničnih študij idr.; kontaktna oseba: predstojnik Nacionalnega veterinarskega inštituta prof. dr. Tadej Malovrh (01 477 92 26, ).
 • Drugo operativno, razvojno in izobraževalno delo.
  Inštitut za higieno in patologijo prehrane živali; kontaktna oseba: doc. dr. Breda Jakovac Strajn (01 477 92 31, ).
  Klinika za kirurgijo in male živali; kontaktna oseba: doc. dr. Alenka Seliškar (01 477 92 83, ).
  Inštitut za zdravstveno varstvo perutnine; kontaktna oseba: prof. dr. Olga Zorman Rojs (01 477 92 42, ).
  Klinika za reprodukcijo in konje; kontaktna oseba: prof. dr. Marjan Kosec (01 477 92 62, ).
  Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo; kontaktna oseba: viš. zn. sod. dr. Brane Krt (01 477 91 67, ).
  Inštitut za higieno živil in bromatologijo; kontaktna oseba: prof. dr. Ksenija Šinigoj Gačnik (01 477 91 87, ).

Gospodarstvu ponujamo tudi sodelovanje na področju bazičnih in aplikativnih raziskav na širšem področju biomedicine. Poleg laboratorijske diagnostike imamo dobro razvito raziskovalno delo na področju nevroznanosti in vedenjske nevrobiologije, proučevanja receptorjev, vezanih z beljakovino G, ki so tarča za številna zdravila, elektrofiziološke raziskave, genomske raziskave in drugo.

Kontakti:
Inštitut za anatomijo, histologijo in embriologijo; kontaktna oseba: prof. dr. Milka Vrecl (01 477 91 18, ).
Inštitut za fiziologijo, farmakologijo in toksikologijo; kontaktna oseba: prof. dr. Robert Frangež (01 477 91 31,).
Center za genomiko; kontaktna oseba: prof. dr. Gregor Majdič (01 477 92 10, gregor.majdic@vf.uni-lj.si).

 labortaorij01 medicina 03 medicina 06

ZDRAVSTVENA FAKULTETA

Ponuja storitve s področja zdravstvenih ved na več področjih, in sicer:   

 • Center za vseživljenjsko učenje; kontaktna oseba: Vesna Osojnik (), spletna stran:
  - programi usposabljanja za klinične mentorje;
  - izvedba domačih in mednarodnih seminarjev, delavnic, posvetov, konferenc, simpozijev, seminarjev za strokovno in laično javnost;
  - študijski programi za izpopolnjevanje.
 • Katedra za zdravstveno nego in Katedra za zdravstveno vzgojo; kontaktni osebi: dr. Andreja Kvas () in dr. Ruža Pandel Mikuš (), spletna stran, spletna stran.   
 • Katedra za zdravstveno ekologijo in nadzorstvo; kontaktna oseba: izr. prof. dr. Borut Poljšak (), spletna stran.   
 • Katedra za fizioterapijo; kontaktna oseba: viš. pred. mag Sonja Hlebš (), spletna stran.   
 • Katedra za biomehaniko; kontaktna oseba: prof. dr. France Sevšek (), spletna stran.   
 • Katedra za javno zdravje; kontaktna oseba: viš. pred. dr. Damjan Slabe (), spletna stran.   
 • Katedra za družbene vidike zdravja in zdravstva; kontaktna oseba: doc. dr. Barbara Domajnko (), spletna stran.   
 • Katedra za delovno terapijo; kontaktna oseba: viš. pred. mag. Cecilija Lebar (), spletna stran.   
 • Katedra za ortotiko in protetiko; kontaktna oseba: pred. Mojca Divjak (), spletna stran.   
 • Katedra za babištvo; kontaktna oseba: viš. pred. Teja Škodič Zakšek, MSc (), spletna stran.   
 • Katedra za zdravstveno in sanitarno mikrobiologijo; kontaktna oseba: viš. pred. dr. Anamarija Zore (), spletna stran.   
 • Katedra za fiziološko kemijo, prehrano in dietetiko; kontaktna oseba: prof. dr. Irina Milisav Ribarič (), spletna stran.