Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2019/2020 - ZAKLJUČEN
Doktorski študijski program STROJNIŠTVO

Doktorski študijski program STROJNIŠTVO, 

ki ga izvaja Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana.
Več informacij na: 01 47 71 169 ali www.fs.uni-lj.si 

Smeri študija:

 • Konstrukcijsko mehanske inženirske znanosti,
 • Energetske, procesne in okoljske inženirske znanosti,
 • Proizvodno inženirske znanosti, kibernetika in mehatronika.

Trajanje študija: 4 leta. 

Število vpisnih mest: 50 – od tega 45 mest za državljane RS in članic EU ter 5 mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Pogoji za vpis:

Na študij se lahko vpišejo diplomanti, ki so končali:

 • študijski program druge stopnje;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev specializacije naravoslovno-tehničnih usmeritev, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Za izravnavo vstopnega znanja kandidatom pred vpisom v doktorski študijski program Komisija za doktorski študij UL FS določi glede na nameravano področje doktorskega izobraževanja dodatne obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL. 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru, da bo prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo izbor kandidatov temeljil na uspehu pri predhodnem študiju, preverjanju znanja pri izbirnem pisnem izpitu in morebitnih dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju, in sicer upoštevaje naslednje deleže:

 • povprečna ocena študija (15 %);
 • ocena diplomske ali magistrske naloge (5 %) in
 • uspeh pri izbirnem pisnem izpitu (80 %). 

Kraj izvajanja: Študij se bo izvajal na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. 

Način študija: redni
 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Informativni dan bo 23. maja 2019 na Fakulteti za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana, v predavalnici II/3-B.

Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletnega portala eVŠ najkasneje do vključno 1. septembra 2019.

Vpis, ki bo potekal elektronsko, bo zaključen najkasneje 30. septembra 2019.
Kandidate, ki želijo vstopiti na doktorski študij po specialističnem študiju, na katerega so se vpisali po zaključenem visokošolskem strokovnem programu opozarjamo, da morajo dodatne obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk po ECTS opraviti pred vpisom v program.