Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Prijava in vpis na doktorski študij Statistika
Razpis za vpis v program Statistika v študijskem letu 2019/2020 - ZAKLJUČEN

RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UNIVERZE V LJUBLJANI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

RAZPIS ZA VPIS V INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM STATISTIKA 2019/2020


Elektronska prijava preko portala eVŠ

Kontakt za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis:
Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e-naslov: , tel.: 080-2002 (med delavniki od 8.00 do 22.00), tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90.

ODPRT JE 2. prijavni rok do 18. 9. 2019

 

Kandidati za vpis se prijavijo na dva načina:

1) Prijava s kvalificiranim digitalnim potrdilom:
Kandidati najkasneje do vključno 23. avgusta 2019 (18. septembra za drugi prijavni rok) izpolnijo in elektronsko podpišejo prijavo ter jo oddajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ.  V tem roku morajo na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom za Statistiko, po pošti priporočeno poslati priloge k prijavi. Na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis in ime študijskega programa. Priloge lahko kandidati oddajo tudi osebno v vložišču rektorata UL v času uradnih ur.

2) Prijava brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom):
Kandidati najkasneje do vključno 23. avgusta 2019 ((18. septembra za drugi prijavni rok) izpolnijo prijavo, pošljejo elektronsko v eVŠ, jo natisnejo, podpišejo in jo skupaj s prilogami po pošti priporočeno pošljejo na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom za Statistiko, ali osebno oddajo v vložišču rektorata UL v času uradnih ur.

 

Obvezne priloge k prijavi na razpis za vpis:

1. Diplomska listina (kopija diplomske listine o zaključenem študijskem programu 2. stopnje ali študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetega pred 11. 6. 2004. V primeru zaključenega magisterija znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih, kandidat priloži tudi kopijo te listine);

2. Priloga k diplomi ali potrdilo o povprečni oceni izpitov in vaj in o oceni diplomskega dela (kopija celotne priloge k diplomi ali potrdilo fakultete o povprečni oceni izpitov in vaj na enovitem študijskem programu oz. na študijskem programu 2. stopnje ali na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetega pred 11. 6. 2004 oz. na zaključenem magisteriju znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih in o oceni diplomskega/magistrskega dela);

3. Odločba o nostrifikaciji/priznanju (Kandidati s tujo  listino o izobraževanju, ki želijo nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji, morajo pridobiti odločbo o priznanju tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja v Republiki Sloveniji, razen kandidatov, ki že imajo odločbo o priznanju za študijsko leto 2018/2019 za študijski program, v katerega se prijavljajo in kandidatov, ki že imajo odločbo o nostrifikaciji, pridobljeno pred 21. 1. 2005. Več informacij: https://www.uni-lj.si/studij/koristne_informacije/priznavanje_tuje_izobrazbe/);

4. Izjava mentorja (Kandidati si morajo pred vpisom poiskati mentorja. Izjavo mentorja o prevzemu mentorstva lahko priložijo že ob prijavi na razpis, obvezno pa najkasneje ob vpisu. Seznam potencialnih mentorjev);

5. Idejna zasnova doktorske disertacije (Kandidat ob prijavi, najkasneje pa pred vpisom na največ dveh A4 straneh na kratko predstavi raziskovalni problem.).

 
Dodatne priloge, ki jih lahko kandidati priložijo k pisni prijavi na razpis za vpis:

1. Dosežki (dokazila o morebitnih dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju)

2. Izjava somentorja o prevzemu somentorstva

 

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA NA UNIVERZI V LJUBLJANI
Zaradi ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za sofinanciranje morajo kandidati priložiti dokazila o zaključku za vse do sedaj zaključene študijske programe (dokazila iz 1. in 2. točke obveznih prilog k  prijavi).

 

Informativni dnevi:
 

12. 3. 2019 ob 17. uri v predavalnici MBA (P 119) Ekonomske fakultete, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana
17. 4. 2019 ob 17.30 na dekanatu Biotehniške fakultete, Jamnikarjeva 101, Ljubljana
8. 5. 2019 ob 16. uri v predavalnici 21 Fakultete za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana
23. 5. 2019 ob 15. uri v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana
29. 5. 2019 ob 15. uri v predavalnici 2.02 na Fakulteti za matematiko in fiziko, Jadranska 21, Ljubljana
29. 5. 2019 ob 15. uri v multimedijski dvorani Fakultete za elektrotehniko, Tržaška 25, Ljubljana
3. 6. 2019 ob 16. uri v predavalnici 15 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
5. 6. 2019 ob 15. uri v predavalnici 2.02 na Fakulteti za matematiko in fiziko, Jadranska 21, Ljubljana