Prva stran
  1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  3. Magistrski študijski programi
  4. Doktorski študijski programi
  5. Partnerji

Prijava in vpis na doktorski študij Statistika
Razpis za vpis v program Statistika v študijskem letu 2018/2019

Uvodni del Razpisa za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019

Razpis za vpis v interdisciplinarni doktorski študijski program Statistika v študijskem letu 2018/2019


Elektronska prijava preko portala eVŠ
Kontakt za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis:
Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e-naslov: ekc@gov.si , tel.: 080-2002 (med delavniki od 8.00 do 22.00), tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90.

Kandidati za vpis se prijavijo na dva načina:
1) Prijava s kvalificiranim digitalnim potrdilom:
Kandidati najkasneje do vključno 23. avgusta 2018 izpolnijo in elektronsko podpišejo prijavo ter jo oddajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ.  V tem roku morajo na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom za Statistiko, po pošti priporočeno poslati priloge k prijavi. Na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis in ime študijskega programa. Priloge lahko kandidati oddajo tudi osebno v vložišču  rektorata UL v času uradnih ur.
2) Prijava brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom):
Kandidati najkasneje do vključno 23. avgusta 2018 izpolnijo prijavo, pošljejo  elektronsko v eVŠ, jo natisnejo, podpišejo in jo skupaj  s prilogami po pošti priporočeno pošljejo na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom za Statistiko, ali osebno oddajo v vložišču  rektorata UL v času uradnih ur.

Obvezne priloge k prijavi na razpis za vpis:
1. Diplomska listina (kopija diplomske listine o zaključenem študijskem programu 2. stopnje ali študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetega pred 11. 6. 2004. V primeru zaključenega magisterija znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih, kandidat priloži tudi kopijo te listine)

2. Priloga k diplomi ali potrdilo o povprečni oceni izpitov in vaj in o oceni diplomskega dela (kopija celotne priloge k diplomi ali potrdilo fakultete o povprečni oceni izpitov in vaj na enovitem študijskem programu oz. na študijskem programu 2. stopnje ali na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetega pred 11. 6. 2004 oz. na zaključenem magisteriju znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih in o oceni diplomskega/magistrskega dela)

3. Odločba o nostrifikaciji/priznanju (Kandidati s tujo  listino o izobraževanju, ki želijo nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji, morajo pridobiti odločbo o priznanju tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja v Republiki Sloveniji, razen kandidatov, ki že imajo odločbo o priznanju za študijsko leto 2018/2019 za študijski program, v katerega se prijavljajo in kandidatov, ki že imajo odločbo o nostrifikaciji, pridobljeno pred 21. 1. 2005. Več informacij: https://www.uni-lj.si/studij/koristne_informacije/priznavanje_tuje_izobrazbe/)

4. Izjava mentorja (Kandidati si morajo pred vpisom poiskati mentorja. Izjavo mentorja o prevzemu mentorstva lahko priložijo že ob prijavi na razpis, obvezno pa najkasneje ob vpisu. Seznam potencialnih mentorjev)

5. Idejna zasnova doktorske disertacije (Kandidat ob prijavi najkasneje pa pred vpisom na največ dveh A4 straneh na kratko predstavi raziskovalni problem.)

 
Dodatne priloge, ki jih lahko kandidati priložijo k pisni prijavi na razpis za vpis:
1. Dosežki (dokazila o morebitnih dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju)

 

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA NA UNIVERZI V LJUBLJANI V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019
Zaradi ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za sofinanciranje morajo kandidati priložiti dokazila o zaključku za vse do sedaj zaključene študijske programe (dokazila iz 1. in 2. točke obveznih prilog k  prijavi).

 

Informativni dnevi:
19. 3. 2018 ob 17.00 v predavalnici MBA (P-119) na UL EF, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana
9. 5. 2018 ob 16. 30 v predavalnici 21 na UL FDV, Kardeljeva pl. 5, Ljubljana
17. 5. 2018 ob 17.30 v sejni sobi dekanata UL BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana
23. 5. 2018 ob 15.00 v Multimedijski dvorani na UL FE, Tržaška c. 25, Ljubljana
24. 5. 2018 ob 15.00 v sejni sobi, dekanat I. nadstropje na UL MF, Vrazov trg 2, Ljubljana
6. 6. 2018 ob 15. uri in 13. 6. 2018 ob 15.00 v predavalnici 2.02 na UL FMF, Jadranska 21, Ljubljana
11. 6. 2018 ob 16.00 v predavalnici 15 na UL FF, Aškerčeva 2, Ljubljana