1. Poslovno poročilo rektorja 2015

Kakovost

petra-pongrac.png

Številne pobude za nadgradnjo kakovosti večina članic Univerze v Ljubljani pridobiva z intenzivnim udejstvovanjem v mednarodnih evalvacijah in akreditacijah. Na Univerzi v nadgradnji sistema kakovosti redno spremljamo prebojne ideje tujih visokošolskih institucij ter hkrati v evropski prostor in širše razširjamo znanja in ideje, ki jih uspešno razvijamo sami.

PETRA PONGRAC
vodja službe za spremljanje kakovosti, analize in poročanje

Skladno z vrednotami in strategijo razvoja na Univerzi v Ljubljani nenehno skrbimo za kakovost raziskovanja in izobraževanja, izboljšujemo prenos znanja v prakso, zagotavljamo ustvarjalne razmere za delo in študij in povečujemo internacionalizacijo. S projektom kakovost Univerze v Ljubljani (KUL), ki se je po treh letih zaključil v juniju 2015, smo na Univerzi celovito nadgradili sistem kakovosti. Za razvoj kulture kakovosti smo uporabljali participativne pristope vodenja, ki vključujejo posameznike in spreminjajo organizacijsko kulturo, posledično tudi na ravni institucije. Vpliv projekta KUL na razvijanje kulture kakovosti smo zaznali s povečanim številom predlogov ukrepov v poročilih članic Univerze za področje kakovosti ter vodenja in upravljanja.

Načrtno vzpostavljamo prostore sodelovanja, ozaveščanja in kreativnega ustvarjanja v smeri izboljšav področja kakovosti tudi po zaključenem projektu KUL. Izvedli smo razpis za nadaljnja tri leta posvetovalnih obiskov, izvajamo usposabljanja za boljše sodelovanje za vse zaposlene in za uporabo sodobnih metod učenja in poučevanja. Z aktivnostmi projekta KUL, predvsem pa s splošnimi usposabljanji in posvetovalnimi obiski, smo na Univerzi v Ljubljani pridobili neprecenljivo mrežo posameznikov, s katerimi bomo prihodnje lažje sodelovali pri razvijanju področja kakovosti.

Pristope, ki smo jih uporabili in razvijali v projektu KUL, smo uspešno mednarodno predstavili na Evropskem forumu za zagotavljanje kakovosti v Londonu ter jih uspešno uporabili in predstavili tudi v okviru Tempus projekta EUREQA, ki je namenjen razvoju sistemov in kulture kakovosti na univerzah Jugovzhodnega Balkana.

 

 

 

POlONCA-MiklAVC-VAlENčič.png

Na Univerzi v Ljubljani imamo akreditirane študijske programe prve in druge stopnje na vseh področjih International standard Classification of education (ISCED), izvajamo pa tudi interdisciplinarne in skupne programe s partnerskimi institucijami doma in v tujini.

POLONCA MIKLAVC VALENČIČ
pomočnica glavne tajnice v univerzitetni službi za prvo in drugo stopnjo

Na prvo stopnjo študija se je v študijskem letu 2015/2016 vpisalo 24.765,5 študentov, kar je 1.784 (sedem odstotkov) manj kot leto prej, na programe druge stopnje pa 14.586 študentov, kar je 265 (dva odstotka) več kot v študijskem letu 2014/2015.

V pripravi so novi interdisciplinarni programi druge stopnje, s katerimi želimo tudi pri študiju odpirati meje med strokami in disciplinami. Članice Univerze v Ljubljani tako vse intenzivneje sodelujejo tudi pri izvedbi študijskih programov. Povabila k vpisu v študijske programe smo v letu 2015 pripravili za vse tri stopnje hkrati in kandidatom s tujimi listinami omogočili enostavnejši postopek prijave, ki je tesneje povezan s priznanjem tuje izobrazbe za vpis na Univerzo v Ljubljani. Vedno več študijskih vsebin ponujamo s pomočjo IT tehnologij, kar omogoča interaktivnost in študij na daljavo. Hkrati širimo promocijo študija na Univerzi, kar olajšuje izbiro in povečuje motiviranost za študij.

V študijskem letu 2015/2016 imamo v načrtu 23 programov v tujem jeziku na prvi in drugi stopnji študija.

kanjuo-marcela.png

V letu 2015 smo na Univerzi v Ljubljani podelili že desettisoči doktorat znanosti, okrepili sodelovanje s partnerji v Sloveniji in tujini, sklenili nove dogovore o sodelovanju z raziskovalnimi inštituti, aktivno delovali v združenju evropskih univerz na področju doktorskega študija ter vstopili v Regionalno platformo Jugozahodnega Balkana.

prof. dr. ALEKSANDRA KANJUO MRČELA
predstojnica Doktorske šole

Na tretji stopnji je bilo v študijskem letu 2015/2016 vpisanih 1448 študentov, kar je za 201 študenta (12 odstotkov) manj kot v letu prej. Eden izmed vzrokov za manjši vpis na doktorski študij je neurejen sistem (so)financiranja doktorskega študija v Sloveniji. Za generacijo študentov, vpisanih v študijskih letih 2013/2014, 2014/2015 in 2015/2016, ni bilo zagotovljenih sredstev za (so)financiranje oziroma štipendiranje doktorskega študija, razen v okviru razpisa za mlade raziskovalce.

V letu 2015 smo oblikovali strategijo promocije doktorskega študija in sprejeli program aktivnosti Doktorske šole, predvsem na področju mednarodnega sodelovanja. Okrepili smo aktivnosti povezovanja s partnerji v Sloveniji in tujini, sklepali dogovore z raziskovalnimi inštituti ter vstopili v regionalno platformo Jugozahodnega Balkana (Regional Platform for Benchmarking and Cooperation in Higher Education and Research). V okviru platforme smo oblikovali skupne standarde kakovosti doktorskega študija in načrtovali skupni študijski program Energija.

Nadaljevali smo sodelovanje v Združenju evropskih univerz na področju doktorskega študija (European University Association-Council for Doctoral Education) in okrepili sodelovanje z Univerzo v Gradcu s pripravo skupnega doktorskega seminarja za leto 2016.

Uspešno smo zaključili aktivnosti v postopku za podaljšanje akreditacij vseh doktorskih študijskih programov, ki jim akreditacija poteče konec študijskega leta 2015/2016. Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) smo jih posredovali v odločanje za sedemletno podaljšanje.

Na področju doktorskega študija si v prihodnje prizadevamo za še intenzivnejše interdisciplinarno povezovanje znotraj Univerze v Ljubljani in z vodilnimi raziskovalnimi inštituti v Sloveniji. Tudi zato je v pripravi prenovljeni doktorski študijski program Materiali, v katerega bomo vključili vse večje domače raziskovalne inštitute s tega področja.