1. Poslovno poročilo rektorja 2015

Prenos znanja

TANJA-MIHALIČ.png

Strateške usmeritve na področju prenosa znanja dosegamo s krepitvijo, povezovanjem in z razvojem organizacijskih enot za prenos znanja, razvojem novih oblik prenosa znanja, organizacijo dogodkov za pospeševanje dobrih praks prenosa znanja ter razvojem programov vseživljenjskega izobraževanja.

prof. dr. TANJA MIHALIČ
prorektorica za področje prenosa znanja

Povezovanje znanosti, gospodarstva in negospodarstva soustvarjamo na vseh področjih, ki jih znanstveno, raziskovalno in strokovno razvijamo na Univerzi v Ljubljani. Namen tovrstnega povezovanja je učinkovit in aktualen prenos znanj in storitev v gospodarstvo in širšo družbo. To dosegamo z razvojno-raziskovalnim in strokovnim delom, zaposlovanjem svojih diplomantov v drugih organizacijah, s spodbujanjem podjetništva, svetovalnim delom in z vključevanjem strokovnjakov iz prakse v izobraževalno in raziskovalno delo, s programi vseživljenjskega učenja, izpopolnjevanja in usposabljanja.

Z gospodarstvom smo v letu 2015 izvedli 674 projektov, katerih letna vrednost presega devet milijonov evrov, 244 projektov je bilo daljših od enega leta, 430 krajših od enega leta, osemdeset projektov smo izvedli v partnerstvu, 594 projektov je bilo naročenih.

Gostili smo 607 strokovnjakov iz gospodarstva in negospodarstva ter 473 visokošolskih učiteljev, sodelavcev oziroma raziskovalcev z domačih raziskovalnih zavodov, ki so sodelovali pri pedagoškem procesu. Na drugih raziskovalnih zavodih v Sloveniji je sodelovalo 312 visokošolskih učiteljev in sodelavcev oziroma raziskovalcev Univerze v Ljubljani.

Na Univerzi v Ljubljani si v sodelovanju z drugimi univerzami, raziskovalnimi organizacijami ter Vlado Republike Slovenije prizadevamo za ustanovitev nacionalnega konzorcija za prenos znanja, ki bi izboljšal učinkovitost prenosa z univerzitetnih in raziskovalnih laboratorijev v aplikacije in komercializacijo.

 

 

V letu 2015 smo ustanovili Slovensko inovacijsko stičišče, ki je v letu 2016 začelo delovati kot povezovalec in vzpodbujevalec razvojno-raziskovalnih timov v akademski in poslovni sferi. Ustanovili smo tudi Svetovno mrežo Univerze v Ljubljani (SMUL), s katero združujemo predvsem s Slovenijo povezane znanstvenike, profesorje in druge ugledne osebnosti, ki delujejo v akademskem, raziskovalnem in razvojnem okolju v tujini. Pri projektu Po kreativni poti do praktičnega znanja smo iskali kreativne in inovativne rešitve zelo raznolikih praktičnih izzivov podjetij. Nadaljevali smo s tradicijo podeljevanja Rektorjeve nagrade za naj inovacijo, s katero raziskovalce in študente že šesto leto uspešno povezujemo s svetom podjetništva, in prvič organizirali mednarodni dogodek Falling Walls Lab, ki je namenjen predstavljanju prebojnih raziskovalnih del, poslovnih načrtov, inovativnih projektov in idej mladih.

Na področju socialnega podjetništva deluje interdisciplinarni konzorcij članic Univerze Središče za socialno podjetništvo, ki smo ga ustanovili z namenom razvijanja raziskovanja, izobraževanja, svetovanja in drugih podpornih dejavnosti na tem področju. Vsako leto bolj krepimo tudi dejavnosti kariernih centrov in s tem spodbujamo sodelovanje z delodajalci, organizacijami in s klubi diplomantov.

 

maja-dizdarevic.png

Globalizacija omogoča in zahteva nenehno prilagajanje ter sledenje spremembam. Na te spremembe študente pripravljamo že v času študija. Razvijamo in nadgrajujemo ponudbo storitev, v okviru katerih lahko razvijajo mehke in druge kompetence, se povezujejo in vključujejo v mednarodno okolje ter interaktivno sodelujejo s tujimi študenti in kariernimi svetovalci.

MAJA DIZDAREVIĆ
vodja centra za osebni in profesionalni razvoj študentov

Okrepili smo sodelovanje s kariernimi centri nekaterih evropskih univerz in tako nadgradili storitve Skype kariernih svetovanj za študente naše univerze, ki jih zanimajo karierne priložnosti v Franciji, na Madžarskem, v Nemčiji, na Poljskem, v Španiji in Veliki Britaniji. Tekom projekta smo razvili in organizirali izobraževalne in druge dogodke, namenjene povezovanju študentov in delodajalcev. Dogodki so med študenti, delodajalci in širšo javnostjo postali prepoznavni in dobro obiskani. To so dogodki izzivi v tujini, karierni sejmi, hitri zmenki z delodajalci, Univerza gre na trg, 3P: Pripravljeni na podjetniško pot, dnevi odprtih vrat kariernih centrov Univerze v Ljubljani, Karierni tabor, Nabildaj se s kompetencami, Povezovanje z gazelami in delavnice Simulacija zaposlitvenega razgovora v sodelovanju z Oddelkom psihologije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Skladno s Pravilnikom o obštudijskih dejavnostih na Univerzi v Ljubljani smo potrdili 35 učnih načrtov obštudijske športne dejavnosti, ki veljajo za obdobje naslednjih sedmih let. Sprejeti Pravilnik je članice Univerze spodbudil, da poleg športnih programov kreditno ovrednotijo tudi druge obštudijske dejavnosti. Med prvimi so Pravna svetovalnica za begunce in tujce Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Projektno in izkustveno učenje Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani in Tutorstvo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Športna dejavnost na Univerzi v Ljubljani je v letu 2015 zajemala različne sklope programov, ki se med seboj razlikujejo po obsegu, kakovosti, standardih in namenu. Ponudba je obsegala programe centra za obštudijsko dejavnost (nekdanjega centra za univerzitetni šport), izbirne predmete nekaterih članic Univerze v Ljubljani ter programe tekmovalnega športa, ki potekajo pod okriljem Športne zveze Univerze v Ljubljani (ŠZUL) in Slovenske univerzitetne športne zveze (SUSA). V tekočem študijskem letu je študentom na voljo več sezonskih športno-rekreativnih programov, kot so alpsko smučanje, športno-rekreativna vadba, tek v naravi in bejzbol, razpisali pa smo tudi športne počitnice, ki jih z vsakim letom obišče več študentov.

Na Ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju (LUI) podjetnikom in vsem, ki si to želijo postati, omogočamo preizkusiti svoje ideje v gospodarstvu. Stremimo k doseganju mednarodne uveljavitve, ki bo predstavljala najboljšo izbiro novonastalim podjetjem za odskok v svet.

V letu 2015 smo izvedli preko sedemdeset delavnic za nosilce podjetniških idej in mlade podjetnike, v okviru natečaja rektorjeva nagrada za naj inovacijo podprli 32 inovativnih idej, organizirali svetovanja in start-up vikende za študente, sodelovali pri projektih Po kreativni poti do praktičnega znanja in mednarodnem projektu Demola, ki združuje univerze, podjetja, študente, mlade diplomante in dijake.

Nadaljevali smo s partnerskim sodelovanjem z različnimi organizacijami in do konca leta 2015 podprli 135 start-up podjetij. Kar 95 odstotkov podjetij, ki so se vključili v LUI, še vedno poslovno deluje, 42 odstotkov inkubiranih podjetij LUI in alumnov je že prisotnih na tujih trgih.

Inovacijsko-razvojni inštitut (IRI) smo na Univerzi v Ljubljani ustanovili skupaj z desetimi tehnološko naprednimi in uspešnimi slovenskimi podjetji kot nepridobitni zavod pod javnim nadzorom. Njegov namen je pospeševati ustvarjanje, prenos, širjenje in uporabo znanja oziroma spodbujati integracijo inovacijskega trikotnika (raziskave-izobraževanje- inovacije) s prenosom rezultatov raziskav v prakso in njihovim tržnim izkoriščanjem.

Najpomembnejše aktivnosti IRI so bile v letu 2015 usmerjene na področje energetske prenove stavb Univerze v Ljubljani. Vzpostavili smo centralni informacijski sistem, v katerega smo vključili vse članice Univerze. Centralni informacijski sistem je podlaga za sprotno zajemanje podatkov o rabi energije in je trenutno edini tako obširni sistem energetskega knjigovodstva v Slovenji. V IRI s članicami Univerze sodelujemo tudi pri pripravi tehnične dokumentacije za energetsko prenovo stavb in jim svetujemo glede ukrepov varčevanja z energijo.

V letu 2015 smo uspešno končali projekt TRAP-EE (izobraževanje hišnih tehnikov/skrbnikov stavb) in začeli s koordinacijo novega projekta CompoHub. Ključni cilj novega projekta je razvoj izobraževalnega programa in spletne izobraževalne platforme za razvoj kompetenc delavcev na področju kompozitnih tehnologij.

marijan-leban.png

 Smisel prenosa znanja z Univerze v Ljubljani v gospodarstvo je usmerjenost v slovensko in mednarodno okolje, zato v okviru strateških partnerstev s tujimi univerzami navezujemo in krepimo sodelovanja tudi na področju prenosa tehnologij.

dr. MARIJAN LEBAN
pomočnik glavne tajnice v univerzitetni službi za raziskave, razvoj in intelektualno lastnino

Na področju intelektualne lastnine smo izvedli postopke prevzemanja in zaščite službenih izumov. Prenovili smo Pravilnik o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na Univerzi v Ljubljani, ki v postopek prevzemanja izumov vključuje še članice Univerze, kjer so izumitelji zaposleni. Pravilnik, ki smo ga sprejeli v letu 2016, zajema tudi nezaščiteno tehnično znanje, ki omogoča trženje zainteresiranim uporabnikom.

V letu 2015 smo prejeli 12 prijav novih službenih izumov, vloženih je bilo šest novih patentnih prijav v Republiki Sloveniji in dve novi evropski prijavi. Za patentne prijave, vložene v preteklih letih, je bilo Univerzi v letu 2015 podeljenih sedem slovenskih patentov.