1. Poslovno poročilo rektorja 2015

Raziskovanje

martin-copic.png

S spodbujanjem odlične znanosti, interdisciplinarnih raziskav in sodelovanja z drugimi domačimi in tujimi univerzami ter raziskovalnimi ustanovami prispevamo svoj delež v svetovno in slovensko zakladnico znanja. Prenašamo ga na študente in širšo skupnost.

 

prof. dr. MARTIN ČOPIČ
prorektor za področje znanstveno-raziskovalnega dela

V letu 2015 smo se v veliki meri posvečali razvoju karier raziskovalcev, krepitvi in promociji Doktorske šole ter raziskovalnih dosežkov. Tesneje smo sodelovali z raziskovalnimi inštituti, se še intenzivneje usmerili v pridobivanje evropskih in drugih raziskovalnih projektov ter okrepili sodelovanje v mednarodnih raziskovalnih skupinah.

Na Univerzi v Ljubljani imamo pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost (ARRS) registriranih 3.946 raziskovalcev. Sodelujejo v 288 raziskovalnih skupinah, kar Univerzo v Ljubljani postavlja na vrh slovenskih raziskovalnih organizacij.

V letu 2015 imamo v revijah z indeksom citiranja po WoS (Web of Science) objavljene 2.404 članke, kar je 123 člankov manj kot v letu 2014. Glede na število registriranih raziskovalcev Univerze v Ljubljani je število doseženih objav v letu 2015 še vedno zelo dobro. Kljub temu lahko govorimo o negativnem trendu, ki se je začel izražati zaradi zmanjševanja financiranja raziskovalne dejavnosti.

Na področju raziskovanja smo v letu 2015 sodelovali pri 196 raziskovalnih programih, petdesetih aplikativnih projektih, 147 temeljnih projektih, 38 ciljno raziskovalnih programih in devetih znanstvenih projektih, ki jih financira ARRS. Skozi omenjene projekte smo usposabljali 331 mladih raziskovalcev, 16 podoktorskih raziskovalcev s podoktorskim projektom na ARRS in 14 podoktorskih raziskovalcev, ki jih ne financira ARRS.

S ciljem večjega mednarodnega povezovanja je na Univerzi v Ljubljani sodelovalo 171 tujih raziskovalcev, kar je za šestdeset več kot leto prej (54 odstotkov). Na izmenjavo v tujino je odšlo 72 naših raziskovalcev, ki so sodelovali v izobraževalnem in znanstveno raziskovalnem procesu, kar je za 23 več kot v letu 2014 (46 odstotkov).

V preteklem letu smo na Univerzi v Ljubljani raziskovalnim in razvojnim projektom ter programom namenili dobrih 55,26 milijonov evrov, kar je za 1,26 milijona evra več kot v letu 2014. K temu je bistveno pripomoglo naše sodelovanje v evropskih in mednarodnih projektih, saj se je črpanje razvojnih sredstev na evropskih in mednarodnih projektih povečalo za dobra dva milijona evra.

Univerza v Ljubljani je v letu 2015 z 38 odobrenimi projekti programa Obzorje 2020 ostala najuspešnejša raziskovalna organizacija iz novih držav članic Evropske unije (EU13) in glede pridobljenih finančnih sredstev tudi najuspešnejša organizacija v Sloveniji. Število vseh evropskih projektov, ki smo jih v letu 2015 izvajali na Univerzi v Ljubljani, se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšalo na 402 projekta. Zmanjšano število kaže predvsem na dejstvo, da že dve leti v Sloveniji ni bilo razpisov evropskih strukturnih skladov.

 

ŠTEVILO EU PROJEKTOV

Število tekočih projektov po letih

raziskovanje-graf.png

 

staska-mrak-jamnik.png

K internacionalizaciji Univerze v Ljubljani na področju raziskovalnega dela bistveno prispevajo raziskovalci, ki se vključujejo v odlične evropske in mednarodne raziskovalne konzorcije.

mag. STAŠKA MRAK JAMNIK
pomočnica glavne tajnice v univerzitetni službi za evropske projekte

Po uspešno izvedeni interni evalvaciji akcijskega načrta Strategije Univerze v Ljubljani za razvoj karier raziskovalcev nam je Evropska komisija odobrila nadaljnjo uporabo logotipa Excellence in Research. Tako Univerza v Ljubljani nadaljuje z uvajanjem ukrepov za zagotavljanje odprtega zaposlovanja pedagogov in raziskovalcev in izboljševanja ugodnega okolja za njihov karierni razvoj.

Na Univerzi tudi v bodoče načrtujemo izboljševanje raziskovalne odličnosti in še večjo vpetost v evropske in druge mednarodne raziskovalne projekte. Še prav posebej želimo pridobiti tuje izkušene raziskovalce prek finančne sheme Marie Curie individualne štipendije in povečati uspešnost prijav raziskovalcev na razpise Evropskega raziskovalnega sveta.