1. Poslovno poročilo rektorja 2015

Skrb za prihodnost

Prešernovi  nagrajenci  Univerze v Ljubljani v letu 2015
Prešernovi nagrajenci Univerze v Ljubljani v letu 2015

Na Univerzi v Ljubljani skrb za trajnostni razvoj vključujemo v naše vsakodnevno delo. Z različnimi aktivnostmi prispevamo h gospodarskemu in k družbenemu razvoju, v katerega vključujemo tudi socialne in okoljske vidike.

jana-lutovac-lah.png

Strateško usmeritev internacionalizacije Univerze v Ljubljani seveda podpiramo tudi na področju komuniciranja. Zato bomo v prihodnje načrtovano oziroma ciljano komunicirali z različnimi javnostmi tudi v tujini. V prvi polovici leta 2016 smo na tak način prvič osvajali bodoče študente iz tujine, izdali pa smo tudi bilten University of Ljubljana Echo (Odmev Univerze v Ljubljani), namenjen tuji akademski javnosti.

mag. JANA LUTOVAC LAH
pomočnica rektorja za organizacijo in komuniciranje ter vodja kabineta rektorja

Univerza je v svojem poslanstvu lahko uspešna le, če ima visoko motivirane, odlične učitelje, raziskovalce, strokovne delavce in študente. Zato na Univerzi v Ljubljani skrbimo za ustvarjalne delovne in študijske razmere, ki poleg spodbujanja zavzetega dela ter študija študentom in zaposlenim omogočajo kakovostno delovno in študijsko življenje. Redno organiziramo poletne šole z različnih disciplinarnih področij, vzpostavljene imamo alumni klube, preko katerih vzpostavljamo in razvijamo sodelovanje z diplomanti in spodbujamo (ne)gospodarstvo.

Ker se zavedamo pomena uporabnosti znanja in sposobnosti pridobivanja lastnih finančnih virov, razvijamo tudi tržno dejavnost, zato se na Univerzi v Ljubljani tesno povezujemo s slovenskim gospodarstvom in tujimi podjetji. Med našimi partnerji so multinacionalke in najuspešnejša domača podjetja.

Odmeven dogodek v letu 2015 je bilo slovesno odprtje visokotehnološkega razvojno-raziskovalnega centra Renishaw Tehnični inženiring na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in je plod dolgoletnega uspešnega sodelovanja fakultete z vodilnim svetovnim inženirskim podjetjem Renishaw iz Anglije. Center bo skrbel za načrtovanje, razvoj in dobavo integriranih vezij ter senzorskih tehnologij za skupino Renishaw. K sodelovanju in zaposlitvi bodo povabljeni tudi diplomanti Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

V okviru projekta Tehnološka podpora pri oskrbi ljudi z demenco v skupnosti smo na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani sodelovali s podjetjem Comsensus. Projekt smo izvedli v okviru razpisa Po kreativni poti do praktičnega znanja. Sofinanciral ga je Evropski socialni sklad v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani sodelujemo z različnimi podjetji in z njimi že več let za študente pripravljamo različne izzive. Svetovno znano podjetje Zemanta je v sodelovanju s fakulteto v letu 2015 ponovno pripravilo tekmovanje za najboljšo programersko rešitev, katerega zmagovalci so prejeli tudi možnost opravljanja plačane poletne prakse v tem podjetju. Mednarodno podjetje Comtrade je četrtič zapored študentom na podlagi reševanja izzivov omogočilo tudi pridobitev kreditnih točk in možnost za pridobitev dodatnega znanja.

Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani smo z namenom ugotavljanja in izboljševanja zadovoljstva študentov s predmeti in z njihovimi izvajalci začeli s kampanjo Vaše mnenje šteje. Študente smo spodbujali k oddaji mnenj in jim preko komunikacijske kampanje sporočali, kakšne so bile njihove želje ter kaj smo na podlagi njihovih mnenj spremenili. Komunikacija je potekala tako v slovenskem kot angleškem jeziku.

Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani smo odprli Kreativno učilnico FE – KUFE, ki je nov večnamenski prostor, namenjen dijakom in študentom. V njej se odvijajo različne delavnice, predavanja, tečaji in druga tematska druženja. V novi kreativni učilnici so ob koncu leta 2015 že nastajali kreativni elektronski novoletni okraski. V avli fakultete smo s preselitvijo računalniške učilnice pridobili tudi kakovostno 'dnevno sobo', kjer se pretežno družijo študentje in zaposleni, v njej pa potekajo tudi družabni dogodki.

Na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani vsestransko in tudi finančno podpiramo obštudijsko udejstvovanje študentov, kjer predvsem moška in ženska veslaška ekipa ter ekipa jadralcev dosegajo vrhunske rezultate na mednarodnih regatah. Na ta način krepimo kolektivni in športni duh, pripadnost fakulteti ter skrbimo za njeno prepoznavnost.

Na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani smo uvedli tutorsko učilnico v sistemu Moodle. V tem odprtokodnem sistemu za postavitev spletnih učilnic so vsem zainteresiranim dostopni pogosta vprašanja in odgovori. Tutorska pomoč je zato lahko učinkovitejša.

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani smo zadovoljstvu in zdravju zaposlenih v letu 2015 posvetili več pozornosti. Med drugim smo začeli izvajati športno vadbo in spodbujati hojo po fakultetnih stopnicah. Organizirali smo športne aktivnosti v okviru Dekanjinega dne, predavanja na temo zdrave prehrane in gibanja, postavili intranetno stran na temo promocije zdravja ter izvedli usposabljanja zaposlenih za varnost in zdravje pri delu ter požarno varnost.

Na rektoratu Univerze smo uredili kotiček za samopostrežno pripravo hrane zaposlenih, kar omogoča prijetnejši odmor med delovnim časom. Enkrat tedensko za zaposlene organiziramo tudi športno rekreacijo.

razmere za delo in študij.jpg

V letu 2015 smo v okviru internega komuniciranje nadaljevali s tedenskimi kolegiji rektorja, mesečnimi kolegiji dekanov, rednimi kolegiji glavnega tajnika in kolegiji tajnikov članic, srečanji s predstavniki Študentskega sveta Univerze v Ljubljani in rednimi mesečnimi kolegiji sodelavcev za odnose z javnostmi.

Tudi v letu 2015 smo posebno pozornost namenili študentom in organizirali dogodek Pozdrav brucem. Vanj so bili prvič aktivno vključeni tudi tuji študenti Univerze v Ljubljani. V Tednu Univerze smo tudi v letu 2015 podelili najvišja univerzitetna priznanja in nazive, se na rektorjevem sprejemu poklonili najuspešnejšim športnikom študentom Univerze v Ljubljani, srečali smo se z nekdanjimi rektorskimi ekipami. Izdajati smo začeli interne novice za vse zaposlene in jih poimenovali e-Univerzitetnik.

interno komuniciranje.jpg

Na področju odnosov z mediji smo na Univerzi v Ljubljani prvič izmerili medijsko pojavnost Univerze in njenih članic v slovenskih medijih. Univerza v Ljubljani se je v medijih pojavila 2.587-krat. Naklonjenost objav je v več kot sedemdesetih odstotkih objav nevtralna, sicer pa smo v prvi polovici leta zasledili 15 odstotkov nenaklonjenih objav, medtem ko se je ta odstotek znižal na pet odstotkov v drugi polovici leta. V drugi polovici leta se je zvišala tudi naklonjenost poročanja, in sicer s 14 na 23 odstotkov.

Z vizijo na področju trajnostnega ravnanja z energijo želimo postati referenčni primer za stavbe javnega sektorja. To se nanaša tako na energetsko učinkovitost kot tudi na rabo lokalno razpoložljivih obnovljivih virov in kakovostno notranje okolje. Na ta način bodo stavbe Univerze v Ljubljani med najbolj učinkovitimi znotraj javnega stavbnega fonda, saj bomo že pred letom 2020 presegali EU in nacionalne cilje na področju varčne rabe energije v stavbah. Z energetsko strategijo se bomo lahko identificirali po vseh članicah Univerze v Ljubljani, področje energetike pa je tudi opredeljeno kot eno izmed naših ključnih področij, kamor se načrtno usmerjata aplikativno raziskovanje in komercializacija rezultatov raziskav.

Okoljske cilje tesno povezujemo s številnimi dejavnostmi za zmanjševanje porabe energije in z omejevanjem emisij v okolje. V letu 2015 smo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani zaključili projekt energetske racionalizacije z namenom varčne rabe energije in pridobili energetsko izkaznico stavbe.

Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani že vrsto let ekološko odstranjujemo odpadke. Vse odpadke ločujemo, številne recikliramo in za vse dobimo mesečna potrdila o ekološkem odstranjevanju odpadkov. Odpadni pisarniški papir odkupimo in znesek obračunamo pri storitvi odvoza odpadkov, kar predstavlja precejšnji prihranek na letni ravni. Pri čiščenju poslovnih in sanitarnih prostorov uporabljamo izključno ekološka čistila.

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani smo od leta 2014 vključeni tudi v program Ekošola. Program povezuje vzgojno-izobraževalne ustanove, ki si prizadevajo dosegati cilje okoljske vzgoje in izobraževanja z namenom udejanjanja trajnostnega razvoja med mladimi. V okoljskem programu, ki ga izvajamo, sodelujemo zaposleni in študenti. V letu 2015 je bil poudarek na doseganju boljše ozaveščenosti študentov in zaposlenih o pomenu trajnostnega ravnanja z razpoložljivimi viri, zmanjševanju in preprečevanju nastajanja odpadkov ter usposabljanju študentov in bodočih učiteljev za poučevanje trajnostnih vsebin.

Na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani je začela delovati polnilna postaja za električna vozila, ki jo je prispevalo podjetje Schneider Electronic Slovenija. Z njeno postavitvijo bomo tudi na fakulteti zagotovili nujno infrastrukturo za razvoj električne mobilnosti. Električna vozila bodo na postaji lahko napolnili tako zaposleni kot tudi študenti in obiskovalci fakultete.

Na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani je na pobudo študentov stekla akcija ureditve eko otočka za druženje v parku fakultete. Študenti so s pomočjo zaposlenih ustvarili prijeten prostor s klopcami in z mizo, namenjen druženju tako študentov kot tudi vseh zaposlenih na fakulteti.

sožitje z okoljem.jpg

Odgovornost do družbe vključujemo v vsakdanje delo skozi različne dogodke, skozi katere lahko uresničujemo poslanstvo Univerze v letu 2015 smo organizirali ustanovno sejo članov Svetovne mreže Ljubljani (SMUL), ki je nastala kot ena od dejavnosti za dvigovanje kakovosti študijskih programov, utrjevanje mednarodnega sodelovanja in univerze. Delovati je začelo Slovensko inovacijsko stičišče, katere cilj je prispevati k razvoju na znanju temelječega gospodarstva in dvigniti mednarodno konkurenčnost. V letu 2015 smo največkrat pomagali tudi v humanitarnih akcijah v povezavi z evropsko migrantsko krizo.

Na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani smo podprli več humanitarnih akcij, ki jih organizirajo bodisi študentska društva ali druga interesna združenja. V decembru smo zbirali šolske potrebščine in knjige ter sredstva od prodaje voščilnic in peciva namenili akciji Narišimo nasmeh na obrazih otrok, ki jo je organiziralo Društvo Kameleon Slovenija. Organizirali smo tudi tradicionalni dobrodelni koncert in izkupiček v celoti namenili humanitarni organizaciji Rdeči noski.

V Laboratoriju za robotiko na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani gibalno ovirani študent fakultete sodeluje v ekipi Team Avalanche v okviru mednarodnega tekmovanja Cybathlon, ki ustvarja prototip vozička na elektromotorni pogon, s katerim želijo gibalno oviranim osebam omogočiti premagovanje ovir v urbanem okolju – tudi hojo po stopnicah.

Od konca septembra 2015 je po 23 letih znova odprta slovenistika na Filozofski fakulteti Univerze v Sarajevu, na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani pa smo ponovno odprli lektorat slovenščine, katerega delovanje je pred leti prekinila vojna v Bosni in Hercegovini. Lektorat slovenščine v Sarajevu je velikega pomena zaradi krepitve akademskih povezav, skupnih projektov, sodelovanja v kulturi in gospodarstvu ter tamkajšnje slovenske skupnosti.

Na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani smo v sodelovanju s Študentsko organizacijo in Študentskim svetom prvič izvedli dogodek Uprava gre v pravo smer. Dogodek smo organizirali z namenom razvijanja idej za izboljšanje delovanja javne uprave.

V času intenzivnejših migrantskih tokov so Rdeči križ Slovenije in področni koordinatorji k sodelovanju pri oskrbi migrantov/beguncev v zbirnih centrih povabili Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani. V aktivnosti v zbirnih centrih so se vključili tako zaposleni kot študenti fakultete. Vzporedno je na fakulteti potekala akcija zbiranja rabljenih oblačil in obutve.

Na Zdravstveni fakulteti smo v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani pripravili tudi znanstveni posvet na temo Migracije in zdravstvo. Srečanje je bilo namenjeno izmenjavi znanj in izkušenj na področju zdravstvene obravnave beguncev in migrantov v Sloveniji ter predstavitvi dobrih praks. Odmevna humanitarna akcija Zbiranje pomoči za begunce je potekala še na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaposleni in študenti so za begunce zbirali odeje, oblačila, obutev, hrano, higienske in kozmetične pripomočke ter igrače.

Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani deluje Pravna svetovalnica za begunce in tujce. Njen namen je v strokovni javnosti dvigniti raven zavesti o obstoju begunske problematike in prava tujcev ter pospešiti izobraževanje študentov prava in njihov interes za ta posebna pravna področja.

Odgovornost do družbe