1. Poslovno poročilo rektorja 2015

Skrb za prihodnost
Sožitje z okoljem

Z vizijo na področju trajnostnega ravnanja z energijo želimo postati referenčni primer za stavbe javnega sektorja. To se nanaša tako na energetsko učinkovitost kot tudi na rabo lokalno razpoložljivih obnovljivih virov in kakovostno notranje okolje. Na ta način bodo stavbe Univerze v Ljubljani med najbolj učinkovitimi znotraj javnega stavbnega fonda, saj bomo že pred letom 2020 presegali EU in nacionalne cilje na področju varčne rabe energije v stavbah. Z energetsko strategijo se bomo lahko identificirali po vseh članicah Univerze v Ljubljani, področje energetike pa je tudi opredeljeno kot eno izmed naših ključnih področij, kamor se načrtno usmerjata aplikativno raziskovanje in komercializacija rezultatov raziskav.

Okoljske cilje tesno povezujemo s številnimi dejavnostmi za zmanjševanje porabe energije in z omejevanjem emisij v okolje. V letu 2015 smo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani zaključili projekt energetske racionalizacije z namenom varčne rabe energije in pridobili energetsko izkaznico stavbe.

Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani že vrsto let ekološko odstranjujemo odpadke. Vse odpadke ločujemo, številne recikliramo in za vse dobimo mesečna potrdila o ekološkem odstranjevanju odpadkov. Odpadni pisarniški papir odkupimo in znesek obračunamo pri storitvi odvoza odpadkov, kar predstavlja precejšnji prihranek na letni ravni. Pri čiščenju poslovnih in sanitarnih prostorov uporabljamo izključno ekološka čistila.

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani smo od leta 2014 vključeni tudi v program Ekošola. Program povezuje vzgojno-izobraževalne ustanove, ki si prizadevajo dosegati cilje okoljske vzgoje in izobraževanja z namenom udejanjanja trajnostnega razvoja med mladimi. V okoljskem programu, ki ga izvajamo, sodelujemo zaposleni in študenti. V letu 2015 je bil poudarek na doseganju boljše ozaveščenosti študentov in zaposlenih o pomenu trajnostnega ravnanja z razpoložljivimi viri, zmanjševanju in preprečevanju nastajanja odpadkov ter usposabljanju študentov in bodočih učiteljev za poučevanje trajnostnih vsebin.

Na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani je začela delovati polnilna postaja za električna vozila, ki jo je prispevalo podjetje Schneider Electronic Slovenija. Z njeno postavitvijo bomo tudi na fakulteti zagotovili nujno infrastrukturo za razvoj električne mobilnosti. Električna vozila bodo na postaji lahko napolnili tako zaposleni kot tudi študenti in obiskovalci fakultete.

Na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani je na pobudo študentov stekla akcija ureditve eko otočka za druženje v parku fakultete. Študenti so s pomočjo zaposlenih ustvarili prijeten prostor s klopcami in z mizo, namenjen druženju tako študentov kot tudi vseh zaposlenih na fakulteti.

sožitje z okoljem.jpg