1. Poslovno poročilo rektorja 2015

Univerza v številkah

Prejemniki svečanih  listin za najboljše študijske dosežke Univerze  v Ljubljani v letu 2015
Prejemniki svečanih listin za najboljše študijske dosežke Univerze v Ljubljani v letu 2015

Na Univerzi v Ljubljani smo leto 2015 zaključili pozitivno tudi v poslovnem pogledu. Velik izziv v prihodnjem letu ostaja skrb za posodabljanje opreme, obvladovanje stroškov in likvidnosti ter zagotavljanje sredstev za kakovostno izvajanje programov.

 

POSLOVANJE

Celotni prihodki Univerze v Ljubljani so v letu 2015 znašali 289,755.884 evra, kar v primerjavi s preteklim letom predstavlja upad prihodkov za 1,8 odstotka. V največji meri je padec prihodkov posledica nižjih sredstev za pedagoško in raziskovalno dejavnost, tako iz prororačunskih kot neproračunskih virov, ter upada prihodkov iz tržnih virov na nekaterih članicah. Upad prihodkov je deloma nadomestila rast prihodkov iz sredstev evropskega proračuna.

 

SKUPNI PRIHODKI V MILIJONIH EVROV

poslovanje1.png

 

SKUPNI ODHODKI V MILIJONIH EVROV

poslovanje2.png

Nižjim prihodkom smo se na Univerzi prilagodili predvsem z ukrepi obvladovanja stroškov. Celotni odhodki leta 2015 so znašali 282,443.321 evra, to je 1,7 odstotka manj kot leto prej. Najbolj, za 3,1 odstotka, so se znižali stroški dela, ki v strukturi predstavljajo največji del stroškov, kar 66 odstotkov. Univerza je tako leto 2015 zaključila s pozitivnim izidom v višini 6,838.035 evrov, od tega je bilo 49,3 odstotka presežka ustvarjenega z opravljanjem dejavnosti na trgu. Presežek smo v večji meri namenili za investicije v opremo ter opravljanje in razvoj dejavnosti (81,9 odstotkov). Preostali del je ostal nerazporejen.

 

STRUKTURA PRIHODKOV GLEDE NA VIR PO NAČELU DENARNEGA TOKA

poslovanje3.png

Posledica nižjih sredstev je zniževanje materialnih standardov pri opravljanju osnovne dejavnosti ter stalen trend povečevanja stopnje odpisanosti opreme. Kljub večjim investicijskim projektom v zadnjih štirih letih, kot so novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, rekonstrukcija in novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, energetska sanacija Filozofske in Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, se le-ta stalno povečuje in je v letu 2015 znašala kar 86 odstotkov (84 odstotkov v letu 2014). Za investicije v nepremičnine in opremo smo v letu 2015 namenili 18,748.853 evrov (50,216.516 evrov v letu 2014), od tega za opremo 13,389.577 evrov, kar je 36,8 odstotka manj kot leta 2014.

 

poslovanje4.png

Na Univerzi v Ljubljani smo leto 2015 zaključili pozitivno tudi v poslovnem pogledu. Velik izziv v prihodnjem letu ostaja skrb za posodabljanje opreme, obvladovanje stroškov in likvidnosti ter zagotavljanje sredstev za kakovostno izvajanje programov.

 

bauman-podskrajsek.png

Na področju delovanja kadrovskega sistema smo v letu 2015 posebno pozornost namenili pripravi dokumentacije za vzpostavitev sodobnega informacijskega sistema, ki bo izboljšal poslovanje v smeri varnosti, točnosti podatkov, učinkovitosti priprave poročil in načrtov.

MIHAELA BAUMAN PODOJSTERŠEK
glavna tajnica

KADROVSKI SISTEM

Na področju delovanja kadrovskega sistema smo v letu 2015 posebno pozornost namenili pripravi dokumentacije za vzpostavitev sodobnega informacijskega sistema, ki bo izboljšal poslovanje v smeri varnosti, točnosti podatkov, učinkovitosti priprave poročil in načrtov.

V formalne oblike izobraževanja je bilo v letu 2015 vključenih 469, v neformalne oblike 1.507 zaposlenih. Oblike neformalnih izobraževanj so predvsem različne konference, poletne šole, strokovni tečaji, seminarji, simpoziji. Na sobotnem letu je bilo v preteklem letu 22 učiteljev (11 učiteljev v letu 2014).

Dolgoletna potreba po usposabljanjih pedagoških in nepedagoških delavcev se je odražala v visokih udeležbah in čakalnih vrstah za usposabljanja, ki so se odvijala v okviru projekta kakovost Univerze v Ljubljani (KUL). Kljub temu da se je projekt zaključil, na Univerzi nadaljujemo s skupnimi, podobnimi usposabljanji. V drugi polovici leta 2015 smo izvedli že pet enodnevnih delavnic obrnjenega učenja, dve delavnici veščin javnega nastopanja v angleškem jeziku, delavnico veščin javnega nastopanja v slovenskem jeziku, delavnico ocenjevanja za kakovosten študij in delavnico skupinskega dela za aktivnejši študij.

Pripravljamo še več tovrstnih delavnic, med drugim tudi delavnico za podporo strateškemu načrtovanju in delovanju, saj je vse več članic Univerze izrazilo potrebo po teh znanjih.