Home page
 1. Top news
 2. Year plus
 3. Fields of study
 4. Information guide for international students
 5. Bachelor and Single-cycle master degree programmes
 6. Master degree programmes
 7. Doctoral degree programmes
 8. Exchange
 9. Career centres, tutelage, extracurricular activities
 10. Summer school
 11. Programmes and Subjects in English
 12. Frequently asked questions
 13. Impressions
 14. Partners and Memberships
 15. University ranking
 16. Young Researchers
 17. Living in the Republic of Slovenia and Ljubljana
 18. Student council

Изберете ги вистинските студии за вас - запишете се на Универзитетот во Љубљана

1. Словенија
Население: 2 милиони
Површина: 20,273 км2
Главен град: Љубљана
Официјален јазик: словенечки
Валута: Евро
Политички систем: демократска република
Членка на Европската унија од 2004 година
Највисок врв: Триглав (2864 m)
Крајбрежје: Јадранско Море (47 км крајбрежје)
 
2.  Љубљана
Главниот град на Словенија
Површина: 275 км2
Население: 292,988
Просечната температура во јануари: околу 0 °C
Просечната температура во јули: над 20 °C
Когресниот плоштад е еден од главните плоштади во Љубљана, на кој исто така е и седиштето на Универзитетот во Љубљана
 
 
3.  Универзитет во Љубљана
Основан е во 1919 година со 5 члена
Студиски области: Уметност, природа и технологија, јазици, општествени науки, економија, Инженерство, Медицина, Здравствени науки и спорт
 

Во моментов: 23 факултети и 3 уметнички академии 
1. Музичка академија
2. Академијата за театар, радио, филм и телевизија
3. Академијата за ликовни уметности и дизајн
4. Биотехнички факултет
5. Економски факултет
6. Факултет за архитектура
7. Факултет за општествени науки
8. Факултет за електротехника
9. Фармацевтски факултет
10. Факултет за градежништво и геодезија
11. Факултет за хемија и хемиска технологија
12. Факултет за математика и физика
13. Факултет за поморски студии и транспорт
14. Факултет за компјутери и информатика
15. Факултет за социјална работа
16. Машински факултет
17. Факултет за спорт
18. Факултет за управа
19. Филозофски факултет
20. Медицински факултет
21. Природно-математичкиот факултет
22. Педагошки факултет
23. Правен факултет
24. Теолошки факултет
25. Ветеринарен факултет
26. Факултет за здравствени науки
 
4.  Достигнувања
Меѓу најдобрите 3% од Универзитети во светот
www.uni-lj.si/study/university-ranking 
 
5.  Универзитет во Љубљана
37.615 студенти
3.094 редовно запишани студенти од странство
2.110 странски студенти на размена кај нас
6.093 вработени
4.120 регистрирани истражувачи
329 млади истражувачи + 19 пост-док
168 долгорочни програми за истражување
473 научно-истражувачки проекти
 
6.  Меѓународни партнерства
Договори:
8 стратешки партнерства
• 123 централни спогодби
2.971 факултетски спогодби
• 2.508 Erasmus спогодби
 
Области на соработка:
• Размена на ученици и вработени
• Заеднички истражувачки проекти и активности
• Заеднички конференции, семинари, работилници, симпозиуми, итн
• Заеднички програми, двојни дипломи
 
7.  Студиски програми 2020/2021
Додипломски студии и интегрирани магистерски студиски програми: 155 - ВРЕМЕНСКА РАМКА
Магистерски студиски програми: 189 (од кои 11 заеднички)
Докторски студиски програми: 21
 
Структура:
3 + 2 + 4

5-6 + 4
Пребарај за програми
 
8.  Програми на англиски јазик
Додипломски студии и интегрирани магистерски студиски програми: 3
Магистерски студиски програми: 43
Докторски студиски програми: 21 (во случај, доколку се запишани и меѓународни студенти, предавачите и студентите го избираат јазикот, на кој ќе се одржуваат предавањата; меѓународните студенти и менторите комуницираат на англиски или друг странски јазик)
 
9.  Информативни денови
• Информатива: 24. и 25. јануари 2020
• Информативни денови на членките на Универзитетот во Љубљана, академии и факултети: 14. и 15. Февруари 2020
• Информативни денови на ректоратот на Универзитетот во Љубљана: 14. Февруари 2020
• Oн-лајн информативни денa
• меѓународни саеми и конференции

www.uni-lj.si/study/news/information-days

 10. Рокови за пријавување
Додипломски студии и интегрирани магистерски студиски програми
За државјани на ЕУ
• Прв рок за пријавување: од 12 февруари до 18 Март 2020 година
• Втор рок за пријавување: од 20 до 28 Август 2020 година
За Словенци без словенечко државјанство и за државјани на земјите кои не се членки на ЕУ
• Рок за пријавување: од 12 февруари до 20 Април 2020 година
• Втор рок за пријавување: од 9 до 11 Септември 2020 година

 
Магистерски студиски програми
Роковите за пријавување се објавени во огласот за запишување на секоја програма посебно (од мај до септември)
 
Докторски студиски програми
Рокови за пријавување од студиска програма до студиската програма се разликуваат (од мај до септември)

 
11.  Пријавата за упис и признавање на образованието во странство
• Кандидатот пријавата за упис и признавање на образованието во странство ги поднесува преку електронска апликација на порталот eVŠ

• Процес на аплицирање и прием:
• Техничка поддршка за пополнување на барањето:
• Признавање на странските свидетелства за завршено средно образование за упис во прва година на додипломските студиски програми:
• Признавање на додипломските документи од странство (диплома) за упис во прва година на постдипломски студии и признавање на делумно завршено образование во странство (дел од образованието) за препис (запишување во повисока година на студии 1, 2 и 3 степен): процесот го води овластено лице на факултетот / академијата (членовите на универзитетот), каде што кандидатот ќе се пријави за да студира
 
12. Година Плус (Year Plus) 
Интеграција во словенечката средина и студиите на Универзитетот во Љубљана
Целна група: странски студенти (1-ви и 2-ри степен) во првата година на студии на Универзитетот во Љубљана, без соодветно знаење на словенечки


• Доколку студентот добие најмалку 30 ЕКТС кредити, од кои најмалку 6 ЕКТС кредити од словенечки, има право да го продолжи статусот
• За да ги добие преостанатите ЕКТС кредити студентот избира други предмети од избраната студиска програма и други предмети од Година Плус
 
Почеток на академската година: 1 октомври
Крај на академската година: 30 септември
 
13. Школарина
Школарината се однесува на:
• Сите студенти од земјите надвор од Европската унија, со која Словенија има склучено билатерален договор (Словенија има склучено договори со Северна Македонија, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора и Косово)
• Сите студенти кои претходно веќе имаат стекнато ист степен на образование
• Сите студенти од 3-ти степен
• Сите студенти од вонредните студии

 
14. Стипендии
Јавниот фонд за стипендии, развој, инвалидитет и издржување на Република Словенија
Дунајска цеста 22
1000 Љубљана
Словенија
 
Веб-страница: www.sklad-kadri.si
Е-пошта:
Телефон: +386 1434 10 80
 
15. Сместување
Студентски домови: Словенците без државјанство на Република Словенија кои добиваат стипендија од Република Словенија (Јавниот фонд за развој на човечки ресурси и стипендии на Република Словенија), може да побараат да добијат соба во студентски дом (www.stud-dom-lj.si)
 
Домови за постдипломци: за вработените студенти на докторските студии, кои имаат статус на млади истражувачи и студенти на докторски студии без словенечко државјанство и без статус на млад истражувач кои добиваат стипендија во Република Словенија
 
Информации за изнајмување на соби или апартмани
Институтот за Студентско советување,
Бесплатно посредување на соби м2
Веб-страница: www.mkvadrat.si
Е-пошта:
 
Други опции за изнајмување на соби или апартмани
www.nepremicnine.net
www.airbnb.com
www.housinganywhere.com
 
Привремено сместување
www.visitljubljana.si/en/accommodation

 
16. Виза и здравствено осигурување
Виза
Државјаните од земјите на коишто им е потребно да имаат виза за да влезат во Република Словенија, односно во Шенген зоната, освен важечки пасош исто така треба да имаат и виза
Претставништва низ светот: www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu
 
Здравствено осигурување
Завод за здравствено осигурување на Словенија: www.zzzs.si/indexeng.html
 
17. За сите студенти
Можности за работа
Студентски сервиси
www.studentski-servis.com/studenti/foreigners
 
Субвенционирани студентски оброци
секој работен ден - 2, 69 евра (со исклучок од 15 Јули до 15 Август)
во повеќе од 700 ресторани
цени: 2,69 -7,00 евра
www.studentska-prehrana.si
 
Субвенционирани превоз
subvencije.ijpp.si
 
18. Размена
На Универзитетот во Љубљана исто така можете да се пријавите за размена за еден или два семестри, во случај универзитетот на којшто сте запишани е партнер универзитет на Универзитетот во Љубљана


Рокови за пријавување:
15 мај за зимскиот семестар, односно за цела академска година
15 ноември за летниот семестар
 
Е-пошта:
 
19. Летна школа
Летните школи се одличен начин за подобрување на вашите академски знаења за време на летните одмори
 
20. Центарот за кариера на Универзитетот во Љубљана  
Сè е можно со навремено планирање на кариерата
• Индивидуално советување (избор на студиска програма - исто така е можно преку Skype)
• Работилници за побрза и поефикасна транзиција на пазарот на трудот
• Работилници за да се здобијат со дополнителни вештини и компетенции
• Денови на кариера
• Поврзување на настани со работодавците
 
Веб-страница: www.kc.uni-lj.si
Е-пошта:
 
21. Туторство и вон-наставни активности  
Со нас е полесно
Тутор им обезбедува на студентите од странство соодветна поддршка во нивните студии, административни прашања како и помош за да се интегрираат во студентскиот живот и новата култура
 
Вон-наставни активности
• Уметност и култура
• Социјални активности
• Спортски активности
 
22. Контакт
Е-пошта:
 
Покана за упис на Универзитетот во Љубљана