Vprašanje 1: Ali drži, da se lahko za sofinanciranje po točki 3.A) javnega razpisa prijavijo le prijavitelji, ki niso v delovnem razmerju, samozaposleni ali prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje?

V skladu s 3. točko javnega razpisa lahko za sofinanciranje po točki 3.A) kandidirajo tudi zaposleni (in samozaposlen ter prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje), toda odobri se jim lahko le celotno šolnino ter povračilo stroškov dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini, vendar niso upravičeni do denarne spodbude v znesku 5.950,00 EUR.

Vprašanje 2: Ali moram v primeru, da se v času po odobrenem sofinanciranju po točki 3.A) zaposlim, denarno spodbudo vrniti ali se le prekine sofinanciranje?

V skladu s tretjim odstavkom  točke 8.1. javnega razpisa velja, da v primeru, ko izbrani prijavitelj, kateremu je odobrena denarna spodbuda za študij, med sofinanciranjem po javnem razpisu sklene delovno razmerje, se samozaposli ali prijavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ni več upravičen do denarne spodbude za študij in bo moral že prejeta sredstva za ta namen za čas, ko zanje ne izpolnjuje pogojev, vrniti v skladu s pogodbo o sofinanciranju.

Vprašanje 3: Kaj pa v obratnem primeru, t. j. če v času po odobrenem sofinanciranju po točki 3. A) prekinem delovno razmerje oz. izgubim zaposlitev? Ali lahko denarno spodbudo oziroma njen sorazmeren delež prejmem tudi naknadno?

Niti razpis o sofinanciranju, niti pogodba med študentom in univerzo ne predvideva te možnosti. Javni razpis je zastavljen tako, da se izpolnjevanje pogojev ugotavlja v okviru izbirnega postopka za vsa leta sofinanciranja. Naknadna pridobitev denarne spodbude v višjih letnikih ne bo mogoča.

Vprašanje 4: Ali je izbrani/-a kandidat/-ka po točki 3. A, ki je v času prijave še zaposlena oseba, nato pa bo v kratkem službo izgubila, upravičena do sorazmernega deleža denarne spodbude?

Javni razpis je zastavljen tako, da se izpolnjevanje pogojev ugotavlja v okviru izbirnega postopka za vsa leta sofinanciranja. Naknadna pridobitev denarne spodbude v višjih letnikih ne bo mogoča. Izračun sredstev bo torej v izbirnem postopku opravljen na podlagi takratnega stanja (stanje oddane vloge). Kandidat, ki bo glede na dokazila v oddani vlogi zaposlen, ne bo upravičen do sredstev denarne spodbude.

Vprašanje 5: Kdaj se morajo prijavitelji na javni razpis odjaviti iz evidence na Zavodu RS za zaposlovanje, v kolikor želi prejemati denarno spodbudo? Pred prijavo na javni razpis ali pred podpisom pogodbe o sofinanciranju?

Prijavitelji na JR Inovativna shema se morajo iz evidence na Zavodu RS odjaviti pred prijavo na razpis, saj stanje kandidata izhaja iz njegove prijave (glejte še odgovor v točki 1). Denarna spodbuda jim pripada le za čas, ko so pogoji bili izpolnjeni, torej od datuma odjave iz evidence na Zavodu RS.

Vprašanje 6: Ali imajo tisti kandidati, ki so se v 5. točki obrazca št. 10-0 prijavili na sofinanciranje po točki 3. A) javnega razpisa in hkrati podredno izbrali možnost, da se njihova vloga uvrsti tudi v izbor za sofinanciranje po točki 3. B), v primeru, da njihovi prednostni izbiri ni bilo ugodeno, v slabšem položaju glede na tiste, ki so izbrali izključno sofinanciranje po točki 3. B)? In dalje, ali bodo imeli tisti, ki so izbrali tudi podredno možnost, manj možnosti, da pridobijo sofinanciranje pod A? Ali je torej pomembno, kaj je kandidatova prva izbira?

Ne, ni pomembno. Kandidate, ki bodo izbrali obe opciji A in B bodo najprej presojali glede na izpolnjevanje pogojev za sofinanciranje oz. štipendiranje po točki 3. A).
Je pa potrebno posebej poudariti, da študenti, ki poleg načina sofinanciranja po točki 3. A) ne bodo podredno izbrali tudi opcije za sofinanciranje po točki 3. B), ne bodo avtomatično uvrščeni v opcijo 3. B)!

Vprašanje 7: Ali moram v obrazcu št. 10-0: Vloga na javni razpis v točki 5. Podatki o vlogi za sofinanciranje izpolniti rubriko »Doktorski študij bo vključeval raziskovalno delo v povezavi z: gospodarstvom, ali reševanjem aktualnih družbenih izzivov…« ne glede na to, ali se prijavljam za sofinanciranje pod točko 3. A) ali 3. B)?

Da, saj je poglavitni namen javnega razpisa spodbujanje doktorskega študija prijaviteljev, katerih program raziskovalnega dela v okviru doktorskega študija bo vključeval raziskovalno delo v povezavi z gospodarstvom ali reševanjem aktualnih družbenih izzivov.

Vprašanje 8: Kaj če moje doktorsko raziskovalno delo ni niti v povezavi z gospodarstvom niti z reševanjem aktualnih družbenih izzivov? Ali to pomeni, da bo moja vloga zavrnjena?

Vsi doktorski študijski programi v okviru UL so zastavljeni tako, da lahko ustrezajo razpisnemu kriteriju reševanja aktualnih družbenih izzivov. Naloga prijavitelja je, da presodi v povezavi s katerega/-ih tematskega/-ih področja/-ij v tretjem odstavku 5. točke vloge na javni razpis je njegovo raziskovalno delo.