Vprašanje 1: Ali moram v prijavi na razpis navesti somentorja (in priskrbeti njegov podpis)?

Ne, zadostujejo podatki in podpis mentorja.

Vprašanje 2: Imam potrjeno temo doktorske disertacije in ustrezno dokazilo (kopijo sklepa o potrditvi teme doktorske disertacije). Ali moram vseeno navesti podatke o mentorju in priskrbeti njegov podpis? 

Da.

Vprašanje 3: Moj mentor se trenutno nahaja v tujini. Ali lahko v primeru, da do roka, predpisanega za oddajo vloge na javni razpis, ne uspem pridobiti njegovega originalnega podpisa, le-tega predložim naknadno? 

Da, vendar le do roka, ki velja za dopolnitev vloge (glej točko 11. Javnega razpisa).

Vprašanje 4: Ali je lahko delovni mentor pedagoški delavec? Ali je lahko zaposlen v organizaciji, ki se ukvarja tudi z raziskovanjem? Ali je lahko zaposlen v mednarodnem/tujem podjetju? 

Kriteriji za status delovnega mentorja so opredeljeni v obrazcu št. 10-3: Izjava delovnega mentorja in sicer v opombi št. 1: Delovni mentor je strokovnjak iz gospodarstva oz. negospodarstva, razen državne uprave, visokošolskih zavodov,  javnih raziskovalnih zavodov in raziskovalnih organizacij, v katerih je raziskovanje njihova osnovna dejavnost. Vloga delovnega mentorja je sodelovati z doktorskim študentom in mu pomagati ter omogočati raziskovanje v delovnem okolju, na katerem temelji njegov doktorski študij. Z delovnim mentorjem se izkazuje povezanost raziskovalnega dela v okviru doktorskega študija z gospodarstvom ali negospodarstvom.
Razpis ne opredeljuje posebej, da mora biti delovni mentor iz Slovenije oz. slovenskega podjetja.

Vprašanje 5: Ali lahko prijavitelji uveljavljajo delovnega mentorja, ki je v deljenem delovnem razmerju in sicer delno na visokošolskem zavodu ter delno v gospodarstvu? 

Da. Obseg delovnega razmerja, ki ga mora imeti delovni mentor v gospodarstvu, z javnim razpisom ni opredeljen.