Vprašanje 1: Ali je potrebno pridobiti naslov doktor znanosti najkasneje eno leto po zaključku 4. letnika?

Da, vendar le v primeru, če prijavitelj v času uradnega trajanja doktorskega študija, kot je bil akreditiran, v okviru raziskovalnega dela, vezanega na doktorski študij, ne bo imel objavljenega oz. v objavo sprejetega znanstvenega članka, ali patenta, sprejetega v postopek na nacionalni ravni (glej prvi odstavek točke 3. javnega razpisa).

Vprašanje 2: Ali je potrebno za sofinanciranje doktorskega študija zaprositi vsako leto znova?

Ne, obdobje zagotovljenega sofinanciranja je opredeljeno v zadnjem odstavku točke 3. javnega razpisa ter v četrtem odstavku točke 9. javnega razpisa.

Vprašanje 3: V kolikor sem v študijskem letu 2010/2011 že sklenil pogodbo o sofinanciranju doktorskega študija po Inovativni shemi, ali se moram letos znova prijaviti na javni razpis?

Ne. Sofinanciranje se izbranemu prijavitelju odobri za čas trajanja študija po javnem razpisu za vse letnike do konca doktorskega študija. Več v zadnjem odstavku 3. točke javnega razpisa.

Vprašanje 4: Ali je potrebno dokazilo o uspešnem prehodu v višji letnik predložiti vsako leto?

Da.

Vprašanje 5: Zanima me, ali sem v primeru, da bo moja vloga za sofinanciranje doktorskega študija po točki 3. A) javnega razpisa izbrana, upravičen  do povrnitve stroška šolnine, če jo je zame založil nekdanji delodajalec in sem jo moral kasneje vrniti. To pomeni, da je uradno (s strani fakultete) izdan na nekdanjega delodajalca.

Iz 8.2 točke javnega razpisa je jasno razvidno, da se morajo računi glasiti na ime izbranega prijavitelja oziroma študenta.

Vprašanje 6: Po pomoti sem oddal/-a nepopolno elektronsko prijavo. Mislil/-a sem, da jo je možno popravljati še naknadno. Kako naj vnesem potrebne popravke oz. dopolnitve?

Obveščamo vas, da oddane spletne prijave žal ne morete več spreminjati in dopolnjevati. Predlagamo vam, da na natisnjeno prijavo dopišete morebitne dopolnitve, spremembe in popravke oziroma priložite k pisni vlogi dopis z ustreznimi pojasnili, iz katerih naj bo razvidno, na katero točko spletnega prijavnega obrazca se posamezna dopolnitev, sprememba, popravek, nanašajo. V skladu z 10. točko razpisa se kot verodostojne podatke v primeru, da se podatki, oddani preko elektronske prijave na javni razpis, razlikujejo od podatkov, navedenih v vlogi, oddani v natisnjeni obliki, upoštevajo podatki v natisnjeni obliki.
V kolikor spletne prijave, ki ste jo oddali, še niste natisnili, lahko do nje dostopate in jo natisnete na podlagi številke, ki se vam je generirala ob oddaji vloge, in vašega datuma rojstva. Prav tako lahko na ta način dostopate do vseh obrazcev in ostale razpisne dokumentacije.
Želeli bi vas še opozoriti, da k natisnjeni in podpisani vlogi, ki jo boste priporočeno poslali po pošti ali oddali osebno v vložišče UL, priložite tudi vsa zahtevana dokazila.

Vprašanje 7: Kako moram izpolniti 2. točko obrazca 10-2, ki se nanaša na program raziskovalnega dela, kajti trenutno še ne vem, v katere programe raziskovalnega dela bom vključen(a)?

Če v trenutku oddaje vloge še niste vključeni v noben raziskovalni program oziroma projekt, 2. točke obrazca 10-3 ne morete v celoti izpolniti. Vseeno pa tudi tisti, ki niste vključeni v raziskovalne projekte, v točki 2. navedite vaše raziskovalno področje, t.j. širše področje, s katerim se ukvarjate, ter izpolnite zadnjo rubriko druge točke – predstavitev raziskovalnega dela prijavitelja. Prav tako izpolnite vse ostale zahtevane podatke v obrazcu 10-2.

Vprašanje 8: Katere  priloge oz. dokazila moram priložiti k prijavi, da bo formalno popolna?

Glej navodila za pripravo vloge na javni razpis.

Vprašanje 9: Ali je potrebno vlogo na javni razpis vročiti osebno ali po pošti?

Način prijave in rok za oddajo vlog določa točka 10. javnega razpisa.

Vprašanje 10: Kaj se šteje za znanstveni članek? Objavljeni znanstveni članek namreč prinese točke pri prijavi, nadalje pa lahko z objavo (oz. sprejetjem v objavo) znanstvenega članka v skladu s 4. členom pogodbe uspešno realiziramo pogodbo.

Pogoj za status znanstvenega članka je, da je objavljen v znanstveni literaturi. Izpolnitev tega pogoja in skladnost znanstvenega članka s področjem prijaviteljevega doktorskega študija in raziskovalnega dela z izjavo potrdi mentor prijavitelja.

Vprašanje 11: Kaj se šteje za raziskovalni projekt?

Upoštevani bodo raziskovalni projekti, katerih nosilci oz. vodje morajo izpolnjevati kriterije v skladu Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (29. člen).

Vprašanje 12: V 2. točki obrazca 10-1 je potrebno pri podatkih o mentorju navesti število doktorskih študentov, katerim bo mentor v študijskem letu 2011/2012 (brez prijavitelja). Ali je število študentov na mentorja omejeno? Ali se štejejo tudi doktorski študenti, ki pavzirajo?

V skladu s kriteriji za dvig kakovosti na doktorskem študiju UL je lahko učitelj na doktorskem študiju mentor največ petim doktorandom, ki so vpisani v doktorski študijski program in v njem redno napredujejo. V to število ne štejejo doktorandi, ki so opravili vse obveznosti doktorskega študijskega programa razen zagovora doktorske disertacije, od vpisa v začetni letnik doktorskega študijskega programa pa je minilo že več kot štiri leta.

Senat UL je v okviru kriterijev za izbiro mentorjev na 19. seji 21. 6. 2011 uvedel prehodno obdobje, v skladu s katerim v število pet doktorandov na mentorja ne štejejo doktorandi, ki zaključujejo študij doktorata znanosti po starih, podiplomskih študijskih programih in doktorandi vpisani v doktorske študijske programe 3. stopnje in so prijavili temo doktorske disertacije na članici pred 25. 1. 2011.

Vprašanje 13: Katere dejavnosti se štejejo za gospodarstvo in katere za negospodarstvo?

Področje in šifra dejavnosti organizacije, v kateri delovni mentor deluje, se ugotavlja po Evropski klasifikaciji dejavnosti NACE oziroma Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 (SKD_2008), objavljeni na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Skladno s Standardno klasifikacijo dejavnosti 2008 se štejejo:
- za gospodarstvo dejavnosti pod šiframi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L
- za negospodarstvo dejavnosti pod šiframi M od M69 do M71, M73 do M75, N, O, P, Q, R, S

V primeru, da prijavitelj uveljavlja delovnega mentorja, ki prihaja iz državne uprave, visokošolskih zavodov, javnih raziskovalnih zavodov in raziskovalnih organizacij, v katerih je raziskovanje njihova osnovna dejavnost, se primernost in usposobljenost takšnega strokovnjaka ne ocenjuje in prijavitelj zanj ne more prejeti dodatnih točk.

Vprašanje 14: Kdaj je zadnji rok za oddajo vloge, če jo bom poslal/-a priporočeno po pošti?

Do polnoči v petek, 20.1.2012. Rok za oddajo vlog osebno v vložišču rektorata UL (Kongresni trg 12, Ljubljana) je petek, 20.1.2012, do 13. ure.