Skoči na vsebino

Priznanje strokovnim sodelavkam in sodelavcem

Priznanje strokovnim sodelavkam in sodelavcem

Priznanje podeljujemo strokovnim sodelavkam in sodelavcem Univerze v Ljubljani za pomemben prispevek k izboljšanju delovnih procesov in pozitivni klimi na članicah in rektoratu.

Nina Podlipnik je zaposlena na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani, kjer predstavlja ključno administrativno podporo pri mednarodnih projektih, od leta 2016 predano, uspešno in kakovostno vodi mednarodno pisarno, pri svojem delu pa vedno postavlja na prvo mesto študentke in študente, ki z njo z veseljem sodelujejo.

 

Vesna Stajčič je zaposlena na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani na delovnem mestu tehnične delavke. Pri svojem delu je vedno motivirana, natančna, predana in pripravljena na reševanje morebitnih težav. Posebno skrb rada nameni bruckam, brucem in novo zaposlenim, ki jim je vedno na voljo za morebitna pojasnila. Na pomoč priskoči tudi profesorskemu zboru.

 

Otilija Mlakar dela v finančno-računovodski službi Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani. S svojim odnosom do dela je postavila visoke strokovne standarde. V njej vidimo osebo, ki si več kot zasluži priznanje za njeno požrtvovalnost pri delu, osebo, ki bo s svojo držo na akademiji nedvomno pustila velik pečat.

 

Miha Benedičič je neprecenljiv in nepogrešljiv sodelavec, ki že tri desetletja izjemno zagnano, marljivo, predano in strokovno opravlja delo fotografa za celotno akademijo, kjer vsako leto nastane množica del in izdelkov, ki jih je treba fotografirati in dokumentirati. Poleg reprodukcij študentskih in drugih del dela kot tehnični sodelavec na Katedri za fotografijo.

 

Admir Ganić je tehniški sodelavec pri predmetih grafike. Ko je začel z delom, se je samoiniciativno usmeril v izboljšanje stanja v grafičnih ateljejih. Njegovo delo je neprecenljivo in je prispevalo k izboljšanju delovnih pogojev v grafičnih delavnicah, ureditvi grafičnega arhiva ter odlični organizaciji dela s študentkami in študenti v času epidemije covida-19.

 

S svojim požrtvovalnim delom je mag. Petra Jager v knjižnici akademije uspela v kratkem času in v nehvaležnih pogojih dela ustvariti navdihujoč ambient, ki študentke in študente spodbuja k branju, premišljevanju in nadaljnjemu raziskovanju. Nova kakovost, ki jo je prispevala, je med drugim osvežen videz čitalniškega prostora in obnovljena izmenjava knjižnega gradiva z muzeji in galerijami.

 

Matej Zonta, tajnik akademije, od prvega dne zaposlitve kaže izjemno strokovnost, ki se odraža v nadpovprečnem poznavanju številnih delovnih področij in pripravljenosti za sodelovanje v razvojnih nalogah, hkrati pa kaže neverjetno odgovornost in lojalnost. Priznanje prejme za izjemen prispevek k delovanju akademije ter požrtvovalno delo v času prvega in drugega vala epidemije.

 

Dušan Birtič že 35 let deluje na področju strokovnega dela pri reji drobnice. Med drugim vodi testno postajo za ovne. V njegovem delu odseva zavedanje, da je kakovost strokovnega dela odvisna od sodelovanja tako rejk, rejcev kot strokovnih služb. Pri rejkah, rejcih je poznan kot cenjen strokovnjak.

 

Simona Leskovec že več kot 33 let zavzeto in učinkovito skrbi za nemoten potek raziskovalnega in pedagoškega dela na Katedri za mikrobiologijo Oddelka za Živilstvo. Kreativno se loteva novih izzivov, z veseljem pomaga in prenaša znanje mlajšim ter s strokovnostjo in predanostjo delu pomembno prispeva k uspehom sodelavk, sodelavcev in ugledu Univerze v Ljubljani.

 

Anton Zupančič je pomočnik tajnika fakultete, ki z opravljenim delom krepko presega okvir svojih delovnih obveznosti, obenem pa aktivno sodeluje tudi pri pedagoškem, raziskovalnem in strokovnem delu na Oddelku za lesarstvo. S svojim zgledom, celovito osebnostjo in skrbnim delom krepi ugled Biotehniške fakultete in Univerze v Ljubljani.

 

V 20 letih zaposlitve na fakulteti delo Rebeke Koncilja Žgalin odraža izjemno zavzetost, profesionalnost in kolegialnost. Ves čas svoje zaposlitve se ukvarja z organizacijo znanstvenoraziskovalnega dela. Izkazala se je pri vodenju projekta prenova prostorov Centralne ekonomske knjižnice, vzpostavila in vodila je tudi Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo.

 

Sašo Novak je neprecenljiv moški v ženskem kolektivu, najbolj prepoznaven obraz in steber službe za študijske zadeve. Med študentkami in študenti velja za najbolje ocenjenega strokovnega sodelavca, vedno je dostopen in odziven. V študentskih anketah je redno izpostavljen z imenom in priimkom, pohvale na njegov račun se iz leta v leto povečujejo.

 

Petra Rus je za fakulteto nenadomestljiva. Njene izkušnje pri organizaciji pedagoškega procesa so neprecenljive. Je med redkimi, ki pozna vse specifike študijskih programov Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Skozi njeno delo se ves čas odražajo izjemna zavzetost, profesionalnost, natančnost, samostojnost in zanesljivost.

 

Katja Knez je izrazito topla, pozitivna in k ljudem naravnana sodelavka, ki jo redkokdaj vidimo namrgodeno ali slabe volje. Njena prilagodljivost, sposobnost poslušanja in razumevanja ter predvsem visoka stopnja empatije, so tiste osebnostne lastnosti, zaradi katerih med študentkami in študenti ter sodelavkami in sodelavci predstavlja resnično zaupanja vredno osebo.

 

Mojca Bergant Dražetić je opravila izjemno vlogo pri organizaciji in izvedbi pedagoškega dela na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani v času epidemije covida-19. Delo službe za študijske zadeve je organizirala tako, da so bile vse redne in dodatne izredne aktivnosti opravljene brez zamud in v celoti.

 

Dr. Nina Gržinič Frelih odlično vodi službo za komuniciranje, ki skrbi za promocijsko-informativne dejavnosti fakultete in učinkovito komuniciranje z javnostmi. Svoje delo opravlja z izjemnim zanosom, pozitivnim pristopom in požrtvovalnostjo. Je odlična sodelavka, ki nedvomno prispeva k boljšemu delovanju fakultete in dobrim odnosom med zaposlenimi.

 

Mag. Tea Urankar, ki opravlja funkcijo tajnika Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, se je v zadnjem obdobju s svojim odličnim pravnim znanjem in posluhom za sočloveka izjemno uspešno soočila z izzivi, ki sta jih prinesla epidemija covida-19 in uvajanje enotnega poslovno-informacijskega sistema APIS.

 

Mag. Sara Gornik je sodelavka in vodja finančno-računovodske službe. V času uvajanja poslovno-informacijskega sistema APIS je na fakulteti in tudi širše na univerzi odigrala eno od ključnih vlog pri ustrezni pripravi sistema za potrebe posameznih članic. Njena podpora projektu je izredno pomagala pri pozitivnem sprejetju novega sistema.

 

Mag. Jerica Mrak Pestotnik je zaposlena v tajništvu Oddelka za geografijo. Pri svojem delu je izjemno natančna in sistematična. Zaradi nje je tajništvo dinamična točka vsega dogajanja na oddelku. Njena strokovnost, inovativnost in spretnost so bile opažene tudi na ravni fakultete, zato je bila vključena v številne odgovorne strokovne naloge, ki jih je prav tako vedno odlično opravila.

 

Tanja Kadunc je zaposlena na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani od leta 1991, od leta 2007 je vodja študentskega referata. Na fakulteti zavzeto sooblikuje delo skupnih služb, v zgodnjih začetkih v tajništvu, nato pa v študentskem referatu. Svoje delo opravlja strokovno in natančno.

 

Andrej Vitek, Darko Malič in Rok Horjak delajo v Računalniškem centru fakultete. Najpomembnejši dosežek centra v lanskem letu je bila vpeljava sistema BBB za pouk na daljavo in njegova integracija v učno okolje ter uvedba učnega okolja za hibridno izvedbo pouka pred začetkom študijskega leta 2020/2021. S tem je bil v času epidemije omogočen gladek prehod na povsem nov način študijskega procesa.

 

Andreja Jaklič je zaposlena v finančno-računovodski službi, kjer opravlja zahtevno delo obračuna plač. S širokim znanjem in izkušnjami pomaga tudi na drugih področjih v službi. Svoje znanje deli z novimi sodelavkami in sodelavci, nemalokrat pa tudi sama nadomešča zaposlene v računovodstvu ter poprime za katero koli delo, ki ga je treba opraviti kakovostno in v roku.

 

Nives Macerl je tajnik Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani ter vodja skupnih služb. V času uvajanja novega poslovno-informacijskega sistema APIS, kjer ima že od začetka tudi vlogo koordinatorja ključnih uporabnikov na kadrovskem področju, se je izkazala s konstruktivnim in izjemno požrtvovalnim delom.

 

Janja Juršič je izjemna sodelavka referata. Je ključna pri pripravi urnikov študijskih programov, odgovorov na študentske prošnje in številnih poročil, kar zahteva izjemno širino, razumevanje in izkušnje na teh področjih. Kot članico upravnega odbora fakultete jo odlikuje konstruktiven pristop pri iskanju najboljših rešitev za študentke, študente in fakulteto.

 

Mag. Barbara Leskovšek kot tajnik fakultete s konstruktivnimi predlogi prispeva k oblikovanju pozitivnih sprememb poslovanja in vpeljevanju le-teh v prakso. Z delom, prizadevnostjo, natančnostjo predano skrbi za nemoteno delovanje fakultete, prispeva k njeni urejenosti ter k spoštljivim in dobrim odnosom med sodelavci. Znanje in veščine dela prenaša na sodelavce in vedno išče rešitve v dobrobit fakultete.

 

Nina Prunk je svojo poklicno pot na fakulteti začela v referatu za študijske zadeve, nato pa jo nadaljevala v finančno-računovodski službi. S svojo marljivostjo, vestnostjo, natančnostjo, poznavanjem področja dela in predpisov je postala vodja finančno-računovodske službe. Odlikuje jo prijazen način vodenja, ki prinaša zelo dobre rezultate in prijetno vzdušje v službi.

 

Barbara Baraga je začetnica razvoja Mreže klubov Alumnov UL. Rezultat njenega dela je vzpostavitev platforme za klube, ki jo uporabljajo najrazvitejše univerze, razvoj skupne ponudbe storitev za naše alumne in okrepljeno sodelovanje članic na tem področju. S tem je prispevala k dvigu kakovosti na področju sodelovanja z alumni, ki je pomembno z vidika evalvacijskih postopkov za akreditacijo

 

Leta 2019 smo začeli uvajati enoten poslovno-informacijski sistem APIS, ki je za poslovanje celotne Univerze izjemnega pomena. Uspeh tako obsežnega projekta je v veliki meri odvisen od koordinacije med vsemi deležniki, ki jo odlično opravlja Mihaela Bauman Podojsteršek. Rezultat je uvedba APIS-a na rektoratu in več članicah, intenzivno pa potekajo priprave za uvedbo tudi na ostalih članicah.

 

Matic Klevišar se je izkazal v času epidemije kot nepogrešljiv sodelavec na ravni celotne univerze pri izvedbi in uvedbi novih skupnih digitalnih storitev. Njegov ključni prispevek za uspešno delovanje teh storitev je bil največkrat časovno neomejen, koristne rezultate pa smo čutile uporabnice in uporabniki pri delu na daljavo – študenti in študentke, učitelji in učiteljice ter strokovni sodelavci in strokovne sodelavke. Matica poznamo tudi kot družabnega sodelavca, ki vedno poskrbi za prijetno vzdušje.

 

Irena Leban vodi univerzitetno službo za investicije in upravljanje z nepremičninami od leta 2012. Kljub omejenim proračunskim sredstvom uspešno vodi projekte novogradenj, adaptacij in rekonstrukcij ter na ta način prispeva k izboljšanju pogojev dela na članicah in primerljivosti naše univerze s tujimi. Pod njenim vodstvom se je vzpostavil tudi skrben nadzor nad upravljanjem nepremičnin.

 

Rebeka Lesjak je zaslužna za razvoj in oblikovanje odličnega internega programa »Masterclass« za pridobitev individualnih štipendij Marie Skłodowska-Curie ter za usposabljanje kandidatk, kandidatov in razvoj kakovostnih projektnih prijav na razpise v okviru programa Obzorje 2020. Naša univerza je s tem občutno povečala uspešnost pri prijavah na mednarodne razpise ter pri pridobivanju tujih in domačih podoktorskih raziskovalk in raziskovalcev.

 

Mag. Maja Slovenc je v času epidemije prevzela izjemno odgovorno nalogo na ravni celotne Univerze, in sicer koordinacijo in organizacijo testiranj, cepljenja, urejanja namestitev za tuje študentke, študente v času karantene in obveščanja o sprejetih vladnih ukrepih. Njen izredni čut za ljudi se je pokazal v skrbi za tuje študentke, študente, ki so na začetku epidemije ostali brez kakršne koli pomoči državnih organov pri urejanju namestitve v času karantene. Na pomoč jim je priskočila tudi pri reševanju drugih osebnih stisk.

 

Petra Tomc je po naravi oseba, za katero beseda, da je nekaj nemogoče, ne obstaja. V času epidemije je z vztrajnostjo in izjemno organiziranostjo vodila projekt rekonstrukcije stavbe na Aškerčevi 5. Kljub izrednim razmeram je bil projekt izveden skoraj v prvotno zastavljenem roku. Zaradi njenega dela in prizadevanj smo lahko ohranili in črpali zagotovljena proračunska sredstva.