Skoči na vsebino

Zlata plaketa

Zlata plaketa

Na Univerzi v Ljubljani zlate plakete podeljujemo posameznikom in skupinam za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja ter za krepitev ugleda Univerze v Ljubljani.

Sopranistka prof. Pia Brodnik je na svoji bogati umetniški poti poustvarila desetine opernih in gledaliških vlog in stotine samospevov na komornih in solističnih koncertih na domačih, evropskih in ameriških odrih. Uspešnost njenega pedagoškega dela se kaže v izjemnih dosežkih študentk in študentov na tekmovanjih, njeni diplomanti pa so solisti v opernih hišah doma in po svetu ter člani profesionalnih zborov.

 

Violinist prof. Vasilij Meljnikov je mednarodno priznani umetnik, dobitnik več mednarodnih priznanj za umetniške dosežke in dolgoletni koncertni mojster Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Svoje bogato in večplastno umetniško delovanje dopolnjuje z izjemnim pedagoškim delom z neizmerno zavzetostjo in predanostjo študentom. Številni njegovi študenti so prejemniki več domačih in mednarodnih nagrad ter uspešno nastopajo kot solisti ali z orkestri doma in v tujini.

 

Delo in rezultati prof. dr. Damjane Drobne močno izstopajo na znanstvenem, pedagoškem in tudi strokovnem področju. Prof. dr. Damjana Drobne je cenjena, mednarodno priznana znanstvena avtoriteta na področjih toksikologije in nanotehnologije, idejna snovalka in vodja pedagoških aktivnosti na teh področjih na fakulteti in priznana strokovnjakinja. Z vsem svojim delovanjem je bistveno prispevala k razvoju in mednarodni prepoznavnosti ter ugledu Biotehniške fakultete in Univerze v Ljubljani.

 

Prof. dr. Primož Oven je mednarodno uveljavljen raziskovalec in pedagog na področju proučevanja zvez med funkcijami, strukturami, kemizmom in lastnostmi lesa, biorafinacije ter valorizacije lesne biomase s poudarkom na pridobivanju in uporabi nanoceluloze in lesnih ekstraktivov. V akademskem in gospodarskem okolju promovira trajnostno izrabo lesa v krožnem biogospodarstvu in skrbi za ugled Univerze v Ljubljani doma in v tujini.

 
Prof. dr. David Stopar je mednarodno uveljavljen mikrobiolog in odličen pedagog. Proučuje vlogo mikroorganizmov pri delovanju okolja in molekularne mehanizme nastanka biofilmov. Uvaja tudi inovativne načine za njihovo odstranjevanje. Njegovo delo zaznamujejo prebojni pristopi in razmišljanja, visoka mednarodno odmevnost in širjenje ideje o enosti in dragocenosti vsakega živega organizma na tem planetu.
 

Redna profesorica dr. Nada Zupan je po magisteriju na Cornell University v Združenih državah Amerike doktorirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je od leta 1992 tudi zaposlena. Profesorica je izrazito prispevala k internacionalizaciji in pridobljenim mednarodnim akreditacijam, postavila temelje za proučevanje strateškega managementa človeških virov, krepila vezi med stroko in prakso ter s srčnim pedagoškim in mentorskim delom prispevala k ugledu Univerze v Ljubljani doma in v tujini.

 

Prof. dr. Marko Čepin je izjemno priznan strokovnjak na področju verjetnostnih varnostnih analiz in zanesljivosti elektroenergetskih sistemov. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih del, cenjen pedagog in mentor ter uspešen vodja aplikativnih in razvojnih projektov. S svojim znanstvenim delom in delom v mednarodnih strokovnih združenjih močno prispeva k ugledu Univerze v Ljubljani v svetu.

 

Prof. dr. Borut Božič je široko razgledan strokovnjak, odličen predavatelj, pedagog in mentor. Sodi v vrh evropskih kliničnih biokemikov, učiteljev in raziskovalcev. S svojim akademskim opusom daje Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani ter slovenski klinični biokemiji in laboratorijski biomedicini nepogrešljiv pečat in je pomemben raziskovalni steber imunologije v evropskem merilu.

 

Izr. prof. dr. Emil Žagar je eden vodilnih strokovnjakov na področju numerične matematike in računalniško podprtega geometrijskega oblikovanja v slovenskem in mednarodnem merilu. Njegovi raziskovalni rezultati so zanimivi teoretično in tudi praktično, objavljeni pa so v vrhunskih revijah s področja uporabne matematike. Je odličen in med študenti zelo priljubljen predavatelj, ki dosega najvišje študentske ocene in ima nadpovprečno veliko mentorstev. Bil je tudi predstojnik Oddelka za matematiko in je tudi sicer izredno aktiven pri strokovnih in vodstvenih dejavnostih

 

Prof. dr. Vesna Leskošek je v letu 2021 prevzela vodenje skupine za pripravo Pravilnika o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju ter skupino za pripravo Načrta za enakost spolov na Univerzi v Ljubljani. S svojo strokovno znanstveno avtoriteto in doslednostjo pri upoštevanju teoretsko-konceptualnih smernic pri pripravi gradiv je vseskozi zagotavljala, da sta nastali besedili, ki po svojem duhu in ambicijah Univerzo v Ljubljani umeščata med napredne, družbeno občutljive ter k vključevanju in strpnosti naravnane visokošolske institucije.

 

Prof. dr. Mitjan Kalin je s svojim vrhunskim delom na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani pomembno pripomogel k svetovnemu razvoju tribologije in površinske nanotehnologije. S predanim delom kot prodekan in dekan je skrbel za stalno rast znanstvene in pedagoške odličnosti ter prepoznavnosti strojništva v Sloveniji in v mednarodnem prostoru. Že od vsega začetka izjemno zavzeto vodi projekt novogradnje.

 

Skupina SLOfit je ena najprodornejših evropskih raziskovalnih ekip na področju preučevanja telesne zmogljivosti in 24-urnega gibalnega vedenja, ki vključuje telesno dejavnost, sedenje in spanje. S podporo aplikacije Moj SLOfit se posebej osredotoča na spremljanje teh pojavov pri mladih z namenom pravočasnega in učinkovitega ukrepanja, t. i. vedenjskih intervencij v šolskem in zunajšolskem okolju.

 

Prof. dr. Janez Stare kot visokošolski učitelj pokriva področja, povezana z ravnanjem in vodenjem ljudi, in tematike, povezane s človeškimi viri. V sistemu Cobiss izkazuje kar 654 zapisov, od tega številne znanstvene objave, obiske s predavanji na tujih univerzah, vodenje in sodelovanje na raziskovalnih in razvojnih projektih ter izvedbo seminarjev za konkretne uporabnike v praksi. Pri vodenju fakultete je aktivno sodeloval kar šestnajst let, od tega osem let kot dekan fakultete.

 

Prof. dr. Marko Hawlina je mednarodno uveljavljen strokovnjak na področju genetskih boleznih mrežnice in nevrooftalmologije. V 22-letnem vodenju Katedre za oftalmologijo je vzgojil številne doktorande ter na očesno kliniko vpeljal raziskovalne projekte in program ARRS. Vodil je tudi evropski odbor za oftalmologijo in leta 2005 v Slovenijo uvedel evropske specialistične izpite, na katerih slovenski kandidati dosegajo izvrstne rezultate. Za svoje delo je prejel pomembne domače in mednarodne nagrade.

 

Prof. dr. Nataša Ihan Hren, dr. med., dr. dent. med., je diplomantka splošne in dentalne medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Profesionalno pot je začela kot mladi raziskovalec in specializant maksilofacialne kirurgije, nadaljevala pa z združevanjem akademske in strokovne klinične poti. Je dolgoletna predstojnica Katedre za maksilofacialno in oralno kirurgijo ter vodja raziskovalnega programa in številnih projektov. Raziskovanje razume kot nujno nadgrajevanje rutine. Ob poučevanju je imela željo in dolžnost sodelovati v organih fakultete za njen razvoj ter biti mentor številnim mladim na do- in podiplomski ravni.

 

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani je osrednja izobraževalna, strokovna in raziskovalna ustanova za področje klinične mikrobiologije v Sloveniji. Hitro se je pripravila na diagnostiko virusa SARS CoV-2 in 4. marca 2020 potrdila prvi primer okužbe v Sloveniji. V času prvega vala epidemije je izvedla obsežno, izvirno nacionalno raziskavo, v kateri je sodelovala s članicami UL s področja računalništva in družboslovja. Osebju inštituta je, ob zagotavljanju stalne dosegljivosti diagnostike, uspelo rezultate objaviti in dokumentirati v več odličnih znanstvenih revijah. Ob tem je inštitut prav v času epidemije uvedel digitalizacijo testiranja in prenos v elektronski izvid, ki ga je lahko pogledal vsak državljan. Prav tako je uvedel spremljanje genetskih različic virusa in preiskav imunskega odgovora, ki so omogočile varno delovanje študijskih in strokovnih dejavnosti, uvedbo cepljenja in optimalno laboratorijsko diagnostiko.

 

Izr. prof. ddr. Klemen Bohinc s svojim odmevnim raziskovalnim delom dokazuje, da je mogoče s povezovanjem vrhunskih raziskovalnih ustanov doseči izjemne znanstvene rezultate. Raziskovanju odpira nove poti in postavlja visoke kriterije odličnosti raziskovalnega dela, ki se preliva v pedagoško delo, ter tako omogoča študentom stik z najnovejšimi dognanji na področju uporabe različnih materialov v medicinskih aplikacijah.