Upravni odbor
slo / eng

Upravni odbor Univerze v Ljubljani je organ upravljanja, ki odloča zlasti o zadevah gospodarske narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje univerze.

Predsednik:
prof. dr. Borut Božič

Upravni odbor

_rootUniverza v številkah 2018

Univerza v Ljubljani je najstarejša in največja visokošolska ter znanstvenoraziskovalna ustanova v Sloveniji, ustanovljena leta 1919. Je mednarodno aktivna institucija, ki se uvršča med tri odstotke najuglednejših univerz na svetu.

Dobrodošli na Univerzi

Dobrodošli na UniverziPoslanstvo

Univerza v Ljubljani je s 23 fakultetami in 3 umetniškimi akademijami najstarejša ter največja visokošolska, znanstvenoraziskovalna in umetniška ustanova v Sloveniji, ustanovljena leta 1919. Na Univerzi podpiramo temeljno, aplikativno in razvojno raziskovanje. Prizadevamo si dosegati odličnost in najvišjo kakovost ter izpolnjevati najvišja etična merila na vseh področjih znanosti in umetnosti.

Dobrodošli na UniverziVrednote

Utrjujemo akademsko skupnost profesorjev, raziskovalcev, študentov in drugih sodelavcev ter si prizadevamo za uveljavitev doma in v svetu. Svoje delovanje utemeljujemo na vrednotah akademske odličnosti, svobode ustvarjalnosti, avtonomije v odnosu do države, političnih strank, korporacij in verskih skupnosti, na vrednotah humanizma in človekovih pravic ter etičnega in odgovornega odnosa do sveta.

Dobrodošli na UniverziVizija

Vsak dan uresničujemo vizijo Univerze v Ljubljani, biti vedno bolj prepoznavna, mednarodna odprta in odlična raziskovalna univerza, ki nenehno ustvarjalno prispeva h kakovosti življenja.

Dobrodošli na UniverziOrgani Univerze v Ljubljani

Organi Univerze v LjubljaniRektor

Rektor vodi, zastopa in predstavlja univerzo. Njegovi posvetovalni telesi sta kolegij rektorja in kolegij dekanov. Kolegij rektorja sestavljajo rektor prof. dr. Igor Papič, prorektor za področje umetniškega dela prof. Boštjan Botas Kenda, prorektorica za področje prenosa znanja prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica za področje pedagoškega dela prof. dr. Barbara Novak, prorektor za področje znanstvenoraziskovalnega dela prof. dr. Matjaž Krajnc, predsednik Upravnega odbora Univerze v Ljubljani prof. dr. Borut Božič, glavni tajnik Mihaela Bauman Podojsteršek in pomočnik rektorja za gospodarske in mednarodne zadeve mag. Maja Slovenc. Kolegij dekanov sestavljajo rektor, prorektorji, dekani in predsednik Študentskega sveta Univerze v Ljubljani.

Organi Univerze v LjubljaniSenat

Senat Univerze v Ljubljani je najvišji strokovni organ univerze.

Predsednik:
prof. dr. Igor Papič

Organi Univerze v LjubljaniŠtudentski svet

Študentski svet Univerze v Ljubljani je organ študentov univerze. Sestavljajo ga predsedniki in podpredsedniki študentskih svetov članic univerze.

Predsednica:
Laura Koudela, 
Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

Dobrodošli na UniverziOrganizacijska struktura Univerze v Ljubljani

 Organizacijska struktura Univerze v Ljubljani

Dobrodošli na UniverziStruktura zaposlenih

 stz.png

Študij

Študij na Univerzi v Ljubljani zaključi več kot polovica diplomantov dodiplomskega študija v Sloveniji, več kot dve tretjini magistrov in specialistov ter več kot osemdeset odstotkov doktorjev znanosti.

Na Univerzi v Ljubljani slovimo po kakovostnih študijskih programih s področij družboslovja, humanistike, naravoslovja, medicine, tehnike in umetnosti, pripravljenih v skladu s smernicami Bolonjske deklaracije. V okviru Univerze v Ljubljani in v sodelovanju s tujimi univerzami izvajamo interdisciplinarne in multidisciplinarne študije na vseh treh stopnjah. Poleg predavanj, vaj in seminarjev dajemo veliko poudarka praktičnemu usposabljanju, vključevanju študentov v projektno delo, mednarodnim izmenjavam, obštudijskim dejavnostim, kariernemu svetovanju in drugim dejavnostim študentov.

studij.png

ŠtudijRazpisani študijski programi in predmeti v letu 2018

 razpsp.png

ŠtudijŠtevilo vpisanih študentov v letu 2018

 stevilovpisanih.png

ŠtudijŠtevilo vpisanih študentov v letu 2018 po članicah

 vppoclanicah.png

ŠtudijŠtevilo vpisanih študentov na vseh stopnjah študija

 vppostopnjah.png

ŠtudijŠtevilo diplomantov v letu 2018 po stopnjah

 stdiplomantov.png

ŠtudijŠtevilo vpisanih študentov v letu 2018 po spolu

 vpispospolu.png

Raziskovalna dejavnost

Univerza v Ljubljani se uvršča med največje raziskovalne institucije v Sloveniji. Univerzitetni raziskovalci in raziskovalne skupine se s svojim znanstvenoraziskovalnim delom izkazujejo z vrhunskimi projekti na področju umetnosti, znanosti, naravoslovja, tehnologije, družbenih ved in medicine.

Svoje vrhunske dosežke na področju znanosti in umetnosti izmenjujemo z drugimi univerzami, znanstvenoraziskovalnimi ustanovami in gospodarstvom. Tako prispevamo svoj delež v slovensko in svetovno zakladnico znanja ter iz nje prenašamo znanje med študente in druge uporabnike.

Raziskovalna dejavnostŠtevilo tekočih evropskih projektov po letih

 Število-tekočih-evropskih-projektov-po-letih.png

Raziskovalna dejavnostŠtevilo evropskih projektov

 Število-evropskih-projektov.png

Raziskovalna dejavnostŠtevilo objavljenih člankov v Web of Science (Wos)

Število-objavljenih-člankov-v-Web-of-Science.png

Raziskovalna dejavnostNajodličnejši raziskovalni dosežki Univerze v Ljubljani v letu 2018

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
Mehanizem, s katerim bakterijski virus spremeni svoj življenjski slog

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani 
Invalidski voziček, ki je kos tudi stopnicam

Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani 
Nabojno urejanje v p-elektronskem sistemu

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 
Slovar sopomenk sodobne slovenščine

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 
Učenci z disleksijo potrebujejo poleg oči tudi ušesa

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
Hotelski gostje se ne obnašajo okolju prijazno, če od tega nimajo koristi

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
Z jedrsko magnetno resonanco do kontrole vodenja anaerobnih procesov

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani
Anularna laserska glava za 3D-tisk kovinskih materialov

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
Klinični potek in izid antibiotičnega zdravljenja zgodnje diseminirane ali zgodnje lokalizirane lymske borelioze

 Najodličnejši-raziskovalni-dosežki-Univerze-v-Ljubljani-v-letu-2018.png

Internacionalizacija

Na Univerzi v Ljubljani spodbujamo internacionalizacijo. Koordiniramo novo zvezo šestih evropskih univerz EUTOPIA, ki si prizadeva vzpostaviti povezano in vključujočo akademsko skupnost po vsej celini. Povezani smo z najuglednejšimi univerzami v Evropi, hkrati pa svoje članice spodbujamo, da se povezujejo s specializiranimi visokošolskimi institucijami. Mednarodno sodelovanje krepimo z dejavno vlogo v mednarodnih združenjih, kot so Utrechtska mreža (UN), združenje univerz UNICA, CELSA

in The Guild. Leta 2014 smo ustanovili Svetovno mrežo Univerze v Ljubljani (SMUL), ki združuje predvsem s Slovenijo povezane znanstvenike, profesorje in druge ugledne osebnosti, delujoče v akademskem, raziskovalnem in razvojnem okolju v tujini. Da bi Univerza v Ljubljani postala prepoznana vodilna univerza v širši regiji, povečujemo vključenost v mednarodno sodelovanje tudi tako, da povečujemo število raziskovalnih projektov in količino z njimi pridobljenih sredstev, število tujih študentov in število zaposlenih tujcev.

internacionalizacija.png

InternacionalizacijaŠtevilo vpisanih tujih študentov v letu 2018

 Število-vpisanih-tujih-študentov-v-letu-2018.png

InternacionalizacijaGeografska porazdelitev vpisanih tujih študentov v letu 2018

 Geografska-porazdelitev-vpisanih-tujih-študentov-v-letu-2018.png

InternacionalizacijaŠtevilo študentov na izmenjavi na vseh treh stopnjah študija po letih

 Število-študentov-na-izmenjavi-na-vseh-treh-stopnjah-študija-po-letih.png

InternacionalizacijaUniverza v Ljubljani na svetovnih lestvicah v letu 2018

 Univerza-v-Ljubljani-na-svetovnih-lestvicah-v-letu-2018.png

InternacionalizacijaMednarodna partnerstva

 Mednarodna-partnerstva.png

Prenos znanja

V raziskovalnih, izobraževalnih in strokovnih aktivnostih se tesno povezujemo z deležniki iz zunanjega okolja z namenom učinkovitega prenosa vrhunskih znanj in storitev v gospodarstvo in širšo družbo. To dosegamo z razvojnoraziskovalnim in strokovnim delom, zaposlovanjem svojih diplomantov, s spodbujanjem podjetništva, svetovalnim delom in z vključevanjem strokovnjakov iz prakse v izobraževalno in raziskovalno delo, s programi vseživljenjskega učenja, izpopolnjevanja in usposabljanja.

Prenos-znanja.png

Prenos znanjaIzvedbe projektov z gospodarstvom ali drugimi uporabniki znanja

 Izvedbe-projektov-z-gospodarstvom-ali-drugimi-uporabniki-znanja.png

Obštudijska dejavnost

Karierni centri Univerze v Ljubljani s pomočjo različnih dejavnosti spodbujajo študente, da so že v času študija čim bolj dejavni, se povezujejo z delodajalci, pridobivajo dodatne spretnosti in poskrbijo za čim boljšo zaposljivost po končanem študiju. Dejavnosti so v celoti brezplačne in dosegljive na vseh fakultetah in akademijah Univerze v Ljubljani. V okviru Centra za obštudijsko dejavnost študentom omogočamo, da poleg študija razvijejo še druga področja, in sicer predvsem športno dejavnost, umetnost in kulturo, prostovoljstvo in dobrodelnost, socialne in družbene dejavnosti ter varovanje zdravja in okolja.

Alumni

Pod skupnim imenom Alumni Univerze v Ljubljani delujejo tudi vsi klubi alumnov fakultet in akademij naše univerze. Z različnimi dejavnostmi spodbujajo mentorstvo, vseživljenjsko izobraževanje, povezovanje, sodelovanje in solidarnost. Pri tem se povezujejo z različnimi deležniki v skrbi za strokovni razvoj prihodnjih generacij, podpirajo prenos znanja in družbeno odgovornost za trajnostni razvoj slovenske družbe.

Finančni kazalniki

 Financˇni-kazalniki.png

Finančni kazalnikiInvesticijska vlaganja glede na vire prejetih sredstev

 Investicijska-vlaganja-glede-na-vire-prejetih-sredstev.png

Odmevni dogodki v 2018

 1. Študent Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je postal svetovni prvak v virtualni izdelavi jekla.
 2. Slovenski (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani), kitajski in danski znanstveniki so sklenili sodelovanje, ki bo pripeljalo do pomembnega preboja na področju genomike. Skupaj bodo določili celoten genski zapis človeške ribice, ki je kar petnajstkrat večji od človeškega genoma.
 3. Rektor Univerze v Ljubljani in guverner Banke Slovenije sta podpisala sporazum o sodelovanju v okviru projekta Mala galerija, ki je postala razstavni prostor za umetniška dela naših študentov.
 4. Botanični vrt Univerze v Ljubljani se je uvrstil v skupino sedmih vrtov z vsega sveta, ki so kot prvi prejeli akreditacijo Svetovne organizacije botaničnih vrtov (Botanic Garden Conservation International – BGCI).
 5. Univerza v Ljubljani je v okviru razpisa Evropskega raziskovalnega prostora ERA Chair pridobila projekt COMPETE za ustanovitev Centra za mikroprocesno inženirstvo in tehnologijo.
 6. Študenti Univerze v Ljubljani so predstavili prvo električno formulo v Sloveniji.
 7. Doc. dr. Jaka Tušek s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani je prejel sredstva Evropskega raziskovalnega sveta (ERC).
 8. Univerza v Ljubljani je podpisala sporazum o odprtju Lektorata slovenskega jezika, književnosti in kulture na Filozofski fakulteti Univerze na Reki.
 9. Raziskovalci s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani so v sodelovanju z znanstvenimi institucijami iz Kanade in Brazilije uspeli prisluškovati svetlobnim odbojem.
 10. Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani se je uvrstila na ugledno lestvico Financial Timesa.
 11. Univerza v Ljubljani je v Oxfordu na mednarodni konferenci Graduway Leaders Summit prejela nagrado za posebne dosežke na področju dela z alumni v kategoriji Outstanding Dedication to Engagement.
 12. Univerza v Ljubljani je postala polnopravna članica svetovne zveze Venice International University (VIU).
 13. Dr. Marko Jošt je s sodelavci s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani izdelal pretvorbeno rekordno tandemsko sončno celico.
 14. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je doktorirala prva gluha doktorica znanosti.
 15. Univerza v Ljubljani je slavnostno podpisala sporazum o vključitvi v evropsko univerzitetno zvezo EUTOPIA in prevzela njeno vodenje.

Članice Univerze v Ljubljani

Članice-Univerze-v-Ljubljani.png

 1. Akademija za glasbo
  Stari trg 34, 1000 Ljubljana
  www.ag.uni-lj.si
 2. Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
  Trubarjeva cesta 3, 1000 Ljubljana
  www.agrft.uni-lj.si
 3. Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
  Erjavčeva cesta 23, 1000 Ljubljana
  www.aluo.uni-lj.si
 4. Biotehniška fakulteta
  Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana
  www.bf.uni-lj.si
 5. Ekonomska fakulteta
  Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana
  www.ef.uni-lj.si
 6. Fakulteta za arhitekturo
  Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana
  www.fa.uni-lj.si
 7. Fakulteta za družbene vede
  Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
  www.fdv.uni-lj.si
 8. Fakulteta za elektrotehniko
  Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana
  www.fe.uni-lj.si
 9. Fakulteta za farmacijo
  Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana
  www.ffa.uni-lj.si
 10. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana
  www.fgg.uni-lj.si
 11. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  Večna pot 113, 1000 Ljubljana
  www.fkkt.uni-lj.si
 12. Fakulteta za matematiko in fiziko
  Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana
  www.fmf.uni-lj.si
 13. Fakulteta za pomorstvo in promet
  Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož
  www.fpp.uni-lj.si
 14. Fakulteta za računalništvo in informatiko
  Večna pot 113, 1000 Ljubljana
  www.fri.uni-lj.si
 15. Fakulteta za socialno delo
  Topniška ulica 31, 1000 Ljubljana
  www.fsd.uni-lj.si
 16. Fakulteta za strojništvo
  Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana
  www.fs.uni-lj.si
 17. Fakulteta za šport
  Gortanova 22, 1000 Ljubljana
  www.fsp.uni-lj.si
 18. Fakulteta za upravo
  Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana
  www.fu.uni-lj.si
 19. Filozofska fakulteta
  Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana
  www.ff.uni-lj.si
 20. Medicinska fakulteta
  Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
  www.mf.uni-lj.si
 21. Naravoslovnotehniška fakulteta
  Aškerčeva cesta 12, 1000 Ljubljana
  www.ntf.uni-lj.si
 22. Pedagoška fakulteta
  Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
  www.pef.uni-lj.si
 23. Pravna fakulteta
  Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
  www.pf.uni-lj.si
 24. Teološka fakulteta
  Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana
  www.teof.uni-lj.si
 25. Veterinarska fakulteta
  Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana
  www.vf.uni-lj.si
 26. Zdravstvena fakulteta
  Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana
  www2.zf.uni-lj.si