ZAPOREDNA ŠTEVILKA FONDA: I

IME FONDA: Filozofska fakulteta

PODATKI O USTVARJALCU

Filozofska fakulteta ljubljanske univerze je bila ustanovljena v letu 1919 in je v prvem študijskem letu (1919/20) obsegala 17 glavnih predmetov. Od teh je sedem strok predstavljalo prirodoslovno-matematični del, ki se je v leti 1949 ločil od humanističnega dela in bil vključen v Prirodoslovno matematično fakulteto (1949/50 – 1953/54). V študijskem letu 1954/55 sta se obe fakulteti ponovno združili v Prirodoslovno-matematično-filozofsko fakulteto, v študijskem letu 1957/58, sta se fakulteti dokončno ločili, ustanovljeni sta bili Filozofska in Naravoslovna fakulteta.

MEJNE LETNICE GRADIVA; KOLIČINA GRADIVA; PRIPOMOČKI ZA UPORABO: 1919 – 1980; 94,4 TM ali 944 š; popis

VSEBINA FONDA:
Osebni izkazi 1919 – 1980 (290 š.)
Diplomski izpiti II. stopnje 1960 – 1980 (298 š.)
Diplomski izpiti I. stopnje 1961 – 1980 (110 š.)
Oddelek za zgodovino od 20-ih let do 1974 (6 š.)
Diplomski izpiti 1919 do 1960 (130 š.)
Spisovne evidence 1938 – 1960 (13 š.)
Splošni spisi 1919-1960 (60 š.)
Študentske zadeve 1921 – 1961 (27 š.)
Zapisniki fakultetnih sej 1949 – 1961 (3 š.)
Zakoni 1930 – 1961 (5 š.)
Študijske zadeve 1946 – 1961 (2 š.)

ZAPOREDNA ŠTEVILKA FONDA: II

IME FONDA: Medicinska fakulteta

PODATKI O USTVARJALCU
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani je bila ustanovljena v letu 1919, obsegala je samo prva dva pripravljalna letnika. S študijskim letom 1940/41 se je odprl tretji letnik, z odlokom Narodne vlade Slovenije je bila v juliju 1945 ustanovljena popolna Medicinska fakulteta in bila vključena v resor zdravstva, še vedno pa je bila povezana z Univerzo. V obdobju od marca 1950 do novembra 1954 je bila izločena iz Univerze in dvignjena na stopnjo samostojne Medicinske visoke šole, ki sta jo sestavljali dve fakulteti: medicinska in novoustanovljena stomatološka fakulteta. Po ukinitvi MVŠ (1954) je bila Fakulteta za splošno medicino in stomatologijo vnovič vključena v Univerzo.

MEJNE LETNICE GRADIVA; KOLIČINA GRADIVA;PRIPOMOČKI ZA UPORABO:
1919 – 1973; 26,5 TM ali 265 arhivskih škatel; popis

VSEBINA FONDA:
Finančne zadeve 1946 – 1950 (2 š.)
Gradnje objektov 1951 – 1964 (7 š.)
Osebni izkazi 1919/20 – 1962/63 (76 š.)
Splošni spisi 1919 – 1960 (146 š.)
Študentske zadeve 1940 – 1954 (13 š.)
Učni program II. stopnje šole za zdravstvene delavce 1960 (2 š.)
Zapuščina Oražen 1919 – 1973 (9 š.)
Znanstveno raziskovalne zadeve (pogodbe o prevzemu nalog) 1961 – 1964 (3 š.)
Razno (7 š.)

ZAPOREDNA ŠTEVILKA FONDA: III

IME FONDA: Ekonomska fakulteta

PODATKI O USTVARJALCU
Ekonomska fakulteta je bila ustanovljena marca 1946. V Študijskih letih 1954/55 do 1956/57 sta bili Pravna in Ekonomska fakulteta združeni v Pravno-ekonomsko fakulteto. Leta 1976 se je preimenovala v Ekonomsko fakulteto Borisa Kidriča. To ime je nosila do leta 1990

MEJNE LETNICE GRADIVA; KOLIČINA GRADIVA; PRIPOMOČKI ZA UPORABO:
1946 – 1963; 9,9 TM ali 99 š.; popis

VSEBINA FONDA:
Spisovne evidence 1946 – 1957 (6 š.)
Kadrovske zadeve 1948 – 1962 (6 š.)
Osebni izkazi 1945/46 – 1956/57 (32)
Poročila 1949 – 1964 (4 š.)
Splošni spisi 1946 – 1956 (30 š.)
Študentske zadeve 1951 – 1957 (5 š.)
Zapisniki sej 1947 – 1955 (3 š.)
Razno 1947 – 1963 (13 š.)

ZAPOREDNA ŠTEVILKA FONDA: IV

IME FONDA: Rektorat

PODATKI O USTVARJALCU
Ljubljanska univerza je bila ustanovljena v juliju leta 1919 kot Univerza Kraljestva SHS v Ljubljani. Obsegala je filozofsko, pravno, tehnično, teološko in nepopolno medicinsko fakulteto. Od leta 1929 je nosila ime Univerza Kralja Aleksandra I v Ljubljani, času italijanske okupacije (1941 – 1943) Kraljeva univerza v Ljubljani / R. universita di Lubiana, v času nemške okupacije (1943 – 1945) pa Univerza v Ljubljani / Universität Laibach. V letih 1979 do 1990 je nosila ime Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, od leta 1990 pa ponovno Univerza v Ljubljani.

MEJNE LETNICE GRADIVA; KOLIČINA GRADIVA; PRIPOMOČKI ZA UPORABO:

VSEBINA FONDA:
Arhivsko muzejska služba Univerze
Center za razvoj Univerze (1970 – 1994)
doktorske diplome od 1919
finančne zadeve od 1919
gradbeni načrti in gradnje objektov (1950 – 1977)
gradivo Deželnega zbora Kranjske (1908 – 1916)
indeksi vpisanih študentov (1933/34 – 1955/56)
kadrovske zadeve od 1919
Komisija za usklajevanje meril pri volitvah in ponovnih volitvah univerzitetnih učiteljev in znanstvenih sodelavcev PZS UL/ Habilitacijska komisija (1969 – 1995)
Marksistični center Univerze (1980 – 1986)
matične knjige (1919 – 1961)
mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje (1962 – 1998)
Mežakla (1947 – 1975)
Pedagoško znanstveni svet (1969 – 1974)
Prešernove nagrade študentom (1948 – 1995)
Senat UL (1996 – 1997)
Sklad Borisa Kreigherja (1967 – 1988)
spisovne evidence (1920 – 1963)
splošni spisi (1919 – 1949)
splošni spisi (1950 – 1965)
stanovanjski sklad (1973 – 1995)
stopenjske diplome (1966 – 1974)
študentska dokumentacija (1945 – 1958)
študentski zdravstveni sklad / zdravstveno varstvo študentov (1930 – 1985)
študentsko posojila
študijske zadeve (1965 – 1970)
telesna vzgoja (1964 – 1983)
temelji splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite (1971 – 1990)
Tiskovna komisija in Založba (1970 – 1987)
Univerzitetni svet (1965 – 1992)
univerzitetni tisk
znanstveno raziskovalno delo (1967 – 1979)

ZAPOREDNA ŠTEVILKA FONDA: V

IME FONDA: Društva in organizacije

IME PODFONDA /1: Univerzitetni odbor Zveze študentov Jugoslavije v Ljubljani

PODATKI O USTVARJALCIH GRADIVA: ZŠJ ustanovljena 1951 v Beogradu. V letu 1968 se je Zveza študentov Slovenije preimenovala v Skupnost študentov Slovenije (SŠ ljubljanskih visokošolskih zavodov).

MEJNE LETNICE GRADIVA; KOLIČINA GRADIVA;PRIPOMOČKI ZA UPORABO: 1961 – 1970; 2,7 TM ali 27 š; popis

VSEBINA PODFONDA: dopisi, zapisniki, časopisna dokumentacija, študentski tisk, zdravstveno varstvo, študentski servisi, študentsko naselje, štipendijski center, delovne akcije, mednarodno sodelovanje, Fulbrightov program v Jugoslaviji, finančno poslovanje, razno.

IME PODFONDA /2: Društvo univerzitetnih profesorjev Ljubljana

PODATKI O USTVARJALCU GRADIVA: Od 1954 Društvo visokošolskih profesorjev in drugih znanstvenih delavcev v Ljubljani in je bilo sestavni del Zveze sindikatov Jugoslavije. Od leta 1965 Društvo visokošolskih profesorjev in drugih znanstvenih delavcev SRS, postalo je član Zveze društev visokošolskih profesorjev in drugih znanstvenih delavcev Jugoslavije. Od 1976 Društvo visokošolskih in drugih znanstvenih delavcev Univerze v Ljubljani. V letu 1991 sprejeto ime Društvo univerzitetnih profesorjev Ljubljana.

MEJNE LETNICE GRADIVA; KOLIČINA GRADIVA; PRIPOMOČKI ZA UPORABO: 1941 – 1995; 2,1 TM ali 21 š, popis

VSEBINA PODFONDA:
Zapisniki (občni zbor 1954-1995, izvršni odbor 1963 - 1995)
Uradni dokumenti (pravila, statuti, kodeks etike)
Sodelovanje z drugimi ustanovami (Zveza združenj profesorjev Jugoslavije, Zveza društev visok. profesorjev in drugih znanstvenih delavcev Slovenije, Skupnost jugoslovanskih univerz, republiška društva, DUPZD Maribor)
Komisije (komisija za asistentska vprašanja, komisija za vprašanja usmerjenega izobraževanja, komisija za učbenike in skripta, terminološka komisija)
Dejavnosti (kreditni sklad, posmrtninski sklad, počitniški dom Portorož, anketa »položaj in vloga visokošolskih učiteljev v SRS)
Finančno poslovanje
Razno

ZAPOREDNA ŠTEVILKA FONDA: VI

IME FONDA: Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo

IME PODFONDA / 1: FNT (1960 – 1994)

PODATKI O USTVARJALCIH GRADIVA:
FNT (1960 – 1994); Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo (FNT) je bila ustanovljena v študijskem letu 1960/61 z združitvijo Naravoslovne fakultete s Fakulteto za rudarstvo metalurgijo in kemijsko tehnologijo. V letu 1994 se je s preoblikovanjem Univerze razdružila.

MEJNE LETNICE GRADIVA; KOLIČINA GRADIVA; PRIPOMOČKI ZA UPORABO: 1910-1995; 9,1 TM ali 91 Š.; popis

VSEBINA PODFONDA:
Pravilniki, poslovniki, statuti samoupravni sporazumi
Študijski in učnovzgojni programi
Korespondenca z drugimi ustanovami
Letna poročila
Zapisniki sej ( Fakultetni svet, IO Fakultetnega sveta, Upravni odbor Fakultete, Fakultetna uprava, Gospodarska komisija Fakultetne uprave, Pedagoško znanstveni / Znanstveno pedagoški svet, Inštitut za kemijo, Oddelek za kemijo, Oddelek za kemijsko tehnologijo, VTOZD Kemija in kemijska tehnologija, Študijska komisija in drugi)
Imatrikulacije, študentske prošnje
Kadrovske zadeve
Finančne zadeve
Splošni spisi
Tisk in tiskovine

IME PODFONDA /2: PMF / PMFF-PMO / NF (1949 – 1960)

PODATKI O USTVARJALCIH GRADIVA:
Prirodoslovno matematična fakulteta (PMF) 1949/50 – 1953/54
Prirodoslovno-matematično-filozofska fakulteta (PMFF) / prirodoslovno matematični oddelek PMO 1954/55 – 1956/57 (PMFF-PMO)
Naravoslovna fakulteta (NF) 1957/58 – 1959/60
V študijskem leti 1949/50 so se prirodoslovno matematični oddelki ločili od FF in se združili v PMF, v študijskih letih 1954/55 do 1956/57 so bili ponovno združeni v eni fakulteti z nazivom Prirodoslovno-matematični-filozofska fakulteta, s študijskim letom 1957/58 pa se PMFF dokončno razdeli v Filozofsko in Naravoslovno fakulteto.

MEJNE LETNICE GRADIVA; KOLIČINA GRADIVA; PRIPOMOČKI ZA UPORABO: 1949 – 1960; 2,7 TM ali 27š. ; popis

VSEBINA PODFONDA:
Spisovne evidence, osebni izkazi

ZAPOREDNA ŠTEVILKA FONDA: VII

IME FONDA: Tehniška fakulteta

MEJNE LETNICE GRADIVA; KOLIČINA GRADIVA; PRIPOMOČKI ZA UPORABO: 1919-1961; 23,5 TM ali 235 š.; popis

PODATKI O USTVARJALCU GRADIVA:
Tehniška fakulteta je bila ustanovljena leta 1919, v letu 1950 je iz nje nastala samostojna Tehniška visoka šola (1950/51–1954/55) in je bila ločena od Univerze. Sestavljale so jo: fakulteta za arhitekturo, fakulteta za elektrotehniko, fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, fakulteta za kemijo, fakulteta za rudarstvo in metalurgijo, fakulteta za strojništvo, ter oddelek za splošne predmete. V letu 1954 so se fakultete kot oddelki znova združili v Tehnično fakulteto, ki je bila vključena v Univerzo, v letu 1957 pa se je Tehniška fakulteta dokončno razdružila.

VSEBINA FONDA:
Osebni izkazi 1919/20 – 1949/50: 76 š.
Diplomski izpiti 1920 – 1948; 13 š.
Študentske zadeve (štipendije, prošnje, nostrifikacije, vpis, študijski režimi, predpisi) 1919 – 1955; 9 š.
Splošni spisi 1920 – 1956; 53 š.
Kadrovske zadeve 1920 – 1958; 29 š.
Finančne zadeve 1928 – 1961; 28 š.
Razno 1,6 TM ali 16 š.

ZAPOREDNA ŠTEVILKA FONDA: VIII

IME FONDA: Pravna fakulteta

MEJNE LETNICE GRADIVA; KOLIČINA GRADIVA; PRIPOMOČKI ZA UPORABO: 1915 - 1989; 46 TM ali 460š, popis

PODATKI O USTVARJALCU GRADIVA:
Pravna fakulteta ustanovljena leta 1919. V Študijskih letih 1954/55 do 1956/57 je bila združena z Ekonomsko fakulteto v Pravno-ekonomsko fakulteto.

VSEBINA FONDA: Splošni spisi 1920/21 – 1953
Študentske zadeve 1920/21 – 1976
Osebni izkazi študentov 1920/21 – 1979/1980
Zapuščine profesorjev PF (dr. Milan Škerlj, dr. Gojmir Krek, dr. Metod Dolenc, dr.
Peter Kobe)
Inštitut za javno upravo 1959 – 1993
Inštitut za kriminologijo 1915 – 1975
Pravna fakulteta v Ljubljani 1945 – 1989(dopisi, poročila o delu, sejno in statistično gradivo, finančne zadeve, kadrovske zadeve, študijske zadeve, spisovne evidence, inventurni popisi in zaključni računi, pravni teksti, dnevniki študija predvojaške vzgoje)
Študentski indeksi 1921 – 1973
Študentske legitimacije 1940 - 1960

ZAPOREDNA ŠTEVILKA FONDA: IX

IME FONDA: Biotehniška fakulteta

MEJNE LETNICE GRADIVA; KOLIČINA GRADIVA; PRIPOMOČKI ZA UPORABO: 1947 – 1960; 4,3 TM ali 43 š.; popis

PODATKI O USTVARJALCU GRADIVA:
Leta 1947 je bila ustanovljena Agronomska fakulteta v Ljubljani. Ko se je na njej v letu 1949 pričel izvajati študij gozdarstva in 1956 še veterinarstva se je spreminjal tudi naziv fakultete: Agronomska in gozdarska fakulteta ter Fakulteta za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo. Leta 1960 se je fakulteti priključil še oddelek za biologijo, ki je do tedaj deloval v okviru PMF. Tako oblikovana fakulteta se je leta 1961 preimenovala v Biotehniško fakulteto.

VSEBINA FONDA: splošni spisi, študentske zadeve, finančne zadeve, spisovne evidence.

ZAPOREDNA ŠTEVILKA FONDA: X

IME FONDA: Privata
IME PODFONDA /1: Prof. dr. Mihajlo Rostohar
MEJNE LETNICE GRADIVA; KOLIČINA GRADIVA; PRIPOMOČKI ZA UPORABO: 2,6 TM ali 26 š.; popis
VSEBINA PODFONDA: strokovna dela; časopisi, revije in brošure; fotografije; izdelki študentov
IME PODFONDA /2: Prof. dr. France Veber
MEJNE LETNICE GRADIVA; KOLIČINA GRADIVA; PRIPOMOČKI ZA UPORABO: 1920 – 1945; 0,2 TM ali 2 š.; popis
VSEBINA PODFONDA: Personalna dokumentacija o službovanju na ljubljanski univerzi, disertacije in seminarske naloge.

IME PODFONDA: Jolanda Groyer
MEJNE LETNICE GRADIVA; KOLIČINA GRADIVA; PRIPOMOČKI ZA UPORABO: 0,1 TM ali 1 š.; popis
VSEBINA PODFONDA: rokopisni zapisi in pesmi

IME PODFONDA: Prof. dr. Marij Foerster in prof. dr. Jaroslav Foerster
MEJNE LETNICE GRADIVA; KOLIČINA GRADIVA; PRIPOMOČKI ZA UPORABO: 1895 – 1933; 0,3 TM ali 3 š.; popis
VSEBINA PODFONDA: strokovna literatura in strokovni zapiski

IME PODFONDA: Prof. dr. Anton Kuhelj
MEJNE LETNICE GRADIVA; KOLIČINA GRADIVA; PRIPOMOČKI ZA UPORABO: 1974 – 1973, 1,3 TM ali 13 š.; popis
VSEBINA PODFONDA: korespondenca, predavanja, teksti, zapiski, načrti, skice in študije s področja letalstva, seje,

IME PODFONDA: Mag. Zdenko Lapajne
MEJNE LETNICE GRADIVA; KOLIČINA GRADIVA; PRIPOMOČKI ZA UPORABO: 1967 - 1994, 3,5 TM ali 35 š.; popis
VSEBINA PODFONDA: projekti, strokovni članki, seminarji, kongresi, posvetovanja, gradivo o maturi, strokovna literatura, članki iz tuje in domače strokovne literature, Društvo psihologov Slovenije, gradivo za doktorat

IME PODFONDA: Dr. Bogomir Mihevc
MEJNE LETNICE GRADIVA; KOLIČINA GRADIVA; PRIPOMOČKI ZA UPORABO: 1968 – 1973, 0,5 TM ali 5 š.; popis
VSEBINA PODFONDA: Gradivo o študentskem gibanju, ki ga je zbral dr. Bogomir Mihevc.

ZAPOREDNA ŠTEVILKA FONDA: XI

IME FONDA: Ustanove zapuščine
IME PODFONDA: Oražnov dijaški dom
MEJNE LETNICE GRADIVA; KOLIČINA GRADIVA; PRIPOMOČKI ZA UPORABO: 1925 – 1973; 7,7 TM ali 77 š.; popis

VSEBINA PODFONDA: prošnje za sprejem, finančno poslovanje, sejni zapisniki Kuratorija ODD; vložni zapisniki s prilogami, knjige nepremičnin in inventarja, seznami stanovalcev, seznami osebja in drugo

IME PODFONDA: Knafljeva ustanova na Dunaju
MEJNE LETNICE GRADIVA; KOLIČINA GRADIVA; PRIPOMOČKI ZA UPORABO: 1927 – 1978; 0,2 ali 2 š.; popis
VSEBINA PODFONDA: osnovni dokumenti, poslovanje, adaptacija