Datum konference: četrtek, 17.4.2014. Prijave zbiramo do ponedeljka, 31. marca 2014. Število prijav je omejeno.

Datum objave: 31.03.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Rektorska konferenca RS logo 2

Vabimo vas na konferenco »Študij danes, kakšen naj bo jutri?«, ki jo pripravlja Rektorska konferenca RS v sodelovanju s CMEPIUS-om.

Namenjena je zaposlenim in študentom vseh štirih univerz v Sloveniji, zainteresiranim z drugih institucij v visokošolskem prostoru in drugi zainteresirani javnosti.

Prijave na konferenco zbiramo prek spletnega obrazca, ki je dostopen na povezavi PRIJAVA.

Prijave zbiramo do ponedeljka, 31. marca 2014. Število prijav je omejeno.

Vljudno vabljeni!

 

INFORMACIJE

DATUM: četrtek, 17.4.2014
KRAJ: Univerza v Ljubljani, Fakulteta zaupravo, Gosarjeva 5, 1000 Ljubljana
PROGRAM

DELOVNI JEZIK: slovenski in angleški

KOTIZACIJA: NE

ROK ZA PRIJAVO: ponedeljek, 31.3.2014
PRIJAVA

SPLETNA STRAN http://www.rkrs.si

KONTAKT:
e-mail: i
telefon: 01/ 241-86-04

ORGANIZATOR: Rektorska konferenca RS

SOORGANIZATOR: CMEPIUS (Javni zavodCenter Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposa-bljanja)

 

Namen in cilji konference:

Po več kot desetih letih intenzivnega spreminjanja visokošolskega prostora v Evropi in pri nas, ki se je pospešeno začel odvijati s podpisom Bolonjske deklaraci-je in zastavljenimi skupnimi dolgoročnimi cilji za vzpostavitev skupnega Evrops-kega visokošolskega prostora, je čas, da povzamemo dosežke zadnjih desetih let; da ugotovimo, koliko so skupne ideje do danes postale resničnost in kakšne učinke so imeli ukrepi skupnih politik predvsem na visokošolski prostor v Sloveniji.

Ob zavezi, ki so jo marca 2012 rektorji formalno potrdili tudi s podpisom Reso-lucije slovenskih univerz za razvoj kulture kakovosti, se odgovornost visokošolskih partnerjev do kakovosti na vseh področjih visokošolske dejavnosti krepi in vse bolj uresničuje. Periodičen pregled uresničevanja zaveze je eden od pomembnejših mejnikov na poti do zastavljenih ciljev, pri čemer je njegov sestavni del tako samore eksija kot zunanji pogled na opravljeno delo.

Za boljši pregled in umeščenost dosedanjih rezultatov bomo slovenski visokošolski prostor primerjali z ostalimi državami, udeleženkami procesa pren-ove, s samore eksijo pa bomo ocenili lastno pot in dosežene cilje. Poglaviten del te konference je z izmenjavo dobrih praks na univerzah v partnerskem okolju spod-buditi razpravo o uporabi in učinku orodij, načinov in pristopov k doseganju skupnih ciljev.

Konferenca je ob tej pomembni obletnici tako namenjena predvsem možnostim povezovanja operacionaliziranih ciljev in institucionalnih ter strukturnih spre-memb s pričakovanimi in želenimi dolgoročnimi učinki delovanja visokega šolst-va, kakršne ponujajo sodobna nacionalna in mednarodna partnerstva, prenovlje-na učna okolja, boljša organizacijska kultura in kultura kakovosti, učinkoviti načini prenosa znanja za večjo inovativnost, kreativnost in učljivost. Tudi individ-ualizirani učinki na ravni posameznikov, njihov odnos do znanja in možnosti za ustvarjalno učenje in delo je razmislek te konference, s katerim želimo spodbuditi izkoristek vseh partnerskih potencialov za skupne cilje. 

Mednarodna konferenca Rektorske konference RS - Študij danes, kakšen naj bo jutri? 2

 

Vabilo v .pdf formatu