Datum objave: 31.05.2022

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Senat Univerze v Ljubljani je sprejel Strategijo Univerze v Ljubljani 2022–2027. Ta napoveduje, da bo največja in najstarejša izobraževalna ter znanstvenoraziskovalna v Sloveniji do leta 2027 med vodilnimi univerzami, soustvarjalkami inovativne družbe znanja in širše družbene blaginje na temeljih vrednot etičnega sobivanja v Srednji in Vzhodni Evropi.

Proces priprave petletne strategije je povezal članice in člane akademske skupnosti Univerze v Ljubljani, predstavnike sindikatov ter številne zunanje deležnike v snovanje razvojnih aktivnosti, ki bodo Univerzi pomagale utrditi njeno prepoznavnost in uveljavljenost v Evropi. Prav tako si je Univerza v Ljubljani za to obdobje zadala nalogo, da prek lastnih mrež mednarodne vpetosti prevzame vodilno vlogo v procesih vključevanja univerz na področju JV Evrope v evropski visokošolski prostor. Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič je izpostavil, da bo uspešnost uresničevanja strategije, tega pomembnega strateškega dokumenta, pogojena z več zunanjimi dejavniki. »Najpomembnejši je zagotavljanje vsaj enakega deleža BDP za izvajanje javne službe, kot ga imajo univerze v primerljivih državah OECD z večinskim financiranjem terciarnega izobraževanja, recimo Avstrija in Nemčija, avtonomija univerze v odnosu do države, enaka obravnava vseh področij raziskovanja v znanosti in umetnosti znotraj ARRS, možnosti za enostavno zaposlovanje in izmenjavo s tujimi znanstveniki in visokošolskimi učitelji ter omogočanje enostavnega vračanja in vključevanja slovenskih raziskovalcev in učiteljev iz uglednih tujih ustanov.«

Strategija Univerze v Ljubljani 2022−2027 je razdeljena na razvojna in podporna področja. Na razvojnem področju bo pozornost usmerjena v razvoj izobraževanja za ustvarjalnost, inovativnost, kritičnost in družbeno odgovornost, spodbujanje odličnosti v znanosti in umetnosti, vpetost v mednarodno okolje ter prenos znanja v vse sfere družbenega življenja, na podpornih področjih pa bodo krepili avtonomijo in finance, nadgradili procese in infrastrukturo ter se bolj posvetili tudi razvoju kadrov. »Prednostno si želimo razviti mehanizme za zaposlovanje odličnih tujih raziskovalcev v znanosti in umetnosti, visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev ter zagotoviti kroženje kadrov med Univerzo v Ljubljani, javnimi zavodi, raziskovalnimi inštituti in gospodarstvom, predvsem si želimo uveljavljati dostopno, vključujoče in enakopravno akademsko okolje ter okrepiti družbeno vlogo in mesto naše univerze v nacionalnem in svetovnem družbenem dialogu,« je še povedal rektor Majdič.

Celoten dokument Strategija Univerze v Ljubljani 2022−2027 je objavljen na univerzitetni spletni strani na tej povezavi.