Univerza v Ljubljani je mednarodno aktivna institucija, ki prek svojih učiteljev, raziskovalcev, študentov in drugega osebja dejavno vstopa v skupni evropski visokošolski in raziskovalni prostor. Povezana je z najboljšimi celovitimi Univerzami v Evropi in hkrati spodbuja članice, da se povezujejo s specializiranimi visokošolskimi institucijami.

 

Mednarodna vloga Univerze v Ljubljani je izjemno pomembna tudi na nacionalni in regionalni ravni, kjer je internacionalizacija pomemben dejavnik odprtosti v učnem in delovnem procesu, k čemur nedvoumno prispeva tudi gostujoče učno osebje in tuji študenti.

Težnja pridobivanja koordinacijske vloge v skupnih izobraževalnih programih in raziskovalnih projektih, spodbujanje vključevanja v mednarodne raziskovalne mreže in mednarodne projekte, povečevanje števila tujih gostujočih učiteljev, izmenjav študentov, povečevanje števila vpisanih tujih študentov in njihovo vključevanje v tečaje slovenščine, večanje ponudbe predmetov v tujem jeziku, obsežnejše sodelovanje v skupnih programih, povečevanje namestitvenih zmogljivosti za tuje študente in učitelje, povečevanje števila izmenjav učiteljev in raziskovalcev in krepitev podpornih služb za te dejavnost,i so osnovni cilji , ki si jih je zadala univerza na poti internacionalizacije.

Univerza sodeluje z več kot 30 visokošolskimi institucijami na področju Južne in Vzhodne Evrope in na podlagi drugih dvostranskih sporazumov z več kot stotimi institucijami v tujini. V okviru programa Erasmus+ njene članice izmenjujejo študente in zaposlene z več kot 1400 članicami univerz v Evropi.

Beležimo predvsem izmenjave v programu Erasmus+ s programskimi in partnerskimi državami, CEEPUS (Central European Exchange Program) in izmenjave na podlagi bilateralnih sporazumov in individualne izmenjave. K povečanju števila izmenjanih študentov prispeva tudi vključenost v izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja in udeležba študentov na poletnih šolah.
Aktivno sodelovanje se kaže tudi v organizaciji intenzivnih programov in razvoju skupnih mednarodnih predmetnikov.

Univerza se dejavno vključuje v mednarodna združenja kot so: Utrechtska mreža (UN), ki je tesno povezana s konzorcijem univerz MAUI/univerze v ZDA in konzorcijem univerz AEN/univerze v Avstraliji. Aktivna je tudi v združenju univerz UNICA( združenje univerz glavnih mest).
 

Od leta 2003 je Univerza polnopravna članica EUA, Evropskega združenja univerz, ki obravnava zadeve povezane z visokim šolstvom in raziskovalno politiko. V istem letu se je UL vključila tudi v združenje EUCEN (University Continuing Education Network), ki obravnava teme, ki so povezane z vseživljenjskim učenjem. Je članica CEI (Central European Initiative). V letu 2012 se je pridružila združenju univerz EU2S2.